REGULAMIN

10 luty 2018 r.

Drogi Użytkowniku,

WAŻNA INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW przedpłaconej Karty WIZZ Prepaid Travel Card (dalej zwana: „Kartą”)

Zawiadomienie o rozwiązaniu umowy


W dniu 10 kwietnia 2018 r. umowa pomiędzy Euronet 360 Finance Limited (dalej zwana: „E360”) i Wizz Air ulegnie rozwiązaniu. W wyniku tego, od dnia 10 kwietnia 2018 r. od godz. 23.59 (czasu brytyjskiego) E360 i Wizz Air nie będzie wydawać Kart.

W związku z powyższym, zawiadamiamy, że zgodnie z postanowieniami regulaminu Wizz Air (dalej zwany „Regulaminem”), nasza umowa z Użytkownikami ulega rozwiązaniu w dniu 10 kwietnia 2018 r. o godz. 23.59 (czasu brytyjskiego).


Zapewniamy, że od teraz do dnia 10 kwietnia 2018 r. wszyscy użytkownicy będą mogli w pełni korzystać z Karty dokonując zakupów oraz wypłacając środki pieniężne z bankomatów zgodnie z dotychczasowymi limitami na Karcie oraz zgodnie z Regulaminem. Od teraz do dnia 10 kwietnia 2018 r. użytkownik Karty będzie miał następujące możliwości:

 1. Zmniejszenie salda na Karcie do zera poprzez wykorzystanie środków na Karcie tj. dokonanie zakupów lub wypłat gotówki z bankomatów do dnia 10 kwietnia 2018 r.
 2. Złożenie formularza żądania wykupu. Od teraz do dnia 10 kwietnia 2018 r. lub po tej dacie, będziesz mógł wystąpić do nas o zwrot środków pozostających na Karcie zgodnie z procedurą wykupu środków E360.
Dla szybszego procesu odzyskania środków z Karty zalecamy wykorzystanie opcji (1), która umożliwi znacznie szybszy dostęp do środków z Karty niż opcja (2).

Prosimy użytkowników Kart o wybranie jednej z przedstawionych powyżej opcji odzyskania środków pieniężnych. W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu z działem Obsługi Klienta:

 1. compliancepl@euronetworldwide.com;
 2. Dział Obsługi Klienta (Customer Services), Wizz Air Prepaid Card Programme, c/o Euronet 360 Finance Limited, ul. Inflancka 4c, 00-189 Warszawa, Polska
 3. Card Service Center – [0044(0)2034995169], dostępny w dni robocze od 8.00 do 20:00;

Z poważaniem,

Ian Dickinson

Managing Director

Euronet 360 Finance Limited

Aktualna wersja
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRZEDPŁACONEJ KARTY PODRÓŻNEJ WIZZ AIR

Ostatnia zmiana: 8 września 2017 r. (ze skutkiem od dnia 11 15 września 2017 r.) o adres siedziby Działu Obsługi Klienta (wersja 2.1)

UWAGA: Należy uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem ponieważ określa on warunki umowy o korzystanie z Twojej Karty. Prosimy, abyś przechowywał niniejszy Regulamin w bezpiecznym miejscu. Egzemplarz Regulaminu w formie elektronicznej możesz uzyskać również korzystając z Danych Kontaktowych podanych poniżej i wydrukować go w razie potrzeby. Złożenie wniosku o wydanie Karty i jej nabycie w trybie online w Portalu Internetowym E360 wymaga akceptacji Regulaminu. Szczególną uwagę należy zwrócić na treść par. 5.6 - 5.9, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy braku zgody na niniejszy Regulamin, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
 1. KTO PROWADZI TWÓJ RACHUNEK?
  1. Twoją Kartę wydaje spółka Euronet 360 Finance Limited.
  2. Jesteśmy uprawnieni do wydawania pieniądza elektronicznego na obszarze EOG na podstawie brytyjskiej Ustawy o Pieniądzu Elektronicznym (Electronic Money Regulations) z 2011 roku, a także podlegamy nadzorowi sprawowanemu przez Brytyjski Urząd ds. Usług Finansowych, który wpisał nas do prowadzonego przez siebie rejestru pod numerem 900009. Bardziej szczegółowe informacje o Nas możesz znaleźć na stronie https://register.fca.org.uk/ wpisując w wyszukiwarce nasze dane.
  3. Będziemy prowadzili Twój Rachunek, a umowa dotycząca korzystania z Twojej Karty (na podstawie niniejszego Regulaminu) zostanie zawarta bezpośrednio z Nami.
  4. Nasza siedziba mieści się pod adresem: 5th Floor, North Block, 55 Baker Street, London W1U 7EU, United Kingdom (Wlk. Brytania) i jesteśmy wpisani do rejestru spółek Anglii i Walii pod numerem 900009. Bardziej szczegółowe informacje możesz znaleźć na stronie www.companieshouse.gov.uk.
  5. Zostaliśmy partnerem Wizz Air w celu oferowania i dystrybucji Kart wśród Osób Uprawnionych w ramach programu lojalnościowego Wizz Air oferowanego aktualnym Klientom Wizz Air.
 2. DANE KONTAKTOWE
  1. W przypadku pytań dotyczących Karty należy kontaktować się z Działem Obsługi Klienta. Przed kontaktem z Działem Obsługi Klienta możesz poszukać odpowiedzi w sekcji Najczęściej Zadawane Pytania w Portalu Internetowym E360.
  2. W razie potrzeby, z Działem Obsługi Klienta możesz się skontaktować w następujący sposób:
   1. Automatyczny serwis obsługi Kart - 800 777 744, dostępne w przypadku połączeń telefonicznych wychodzących z terytorium Polski, przez całą dobę;
   2. Centrum Obsługi Kart - 0044(0)2034995169, dostępne w Dni Robocze w godzinach 8.00 - 20.00 (czasu polskiego)
   3. za pomocą poczty elektronicznej - Wizztravelcard-PL@eeft.com;
   4. pisząc do: Dział Obsługi Klienta (Customer Services), Wizz Air Prepaid Card Programme, c/o Euronet 360 Finance Limited, ul. Inflancka 4c, 00-189 Warszawa, Polska

   Zwracamy uwagę, iż w przypadku wyboru kontaktu telefonicznego z Działem Obsługi Klienta, Twój operator może pobrać opłatę za połączenie według stawek ustalonych przez tego operatora. W celu uzyskania informacji o takich opłatach skontaktuj się z operatorem ponieważ My nie posiadamy informacji o stawkach operatorów!

   Połączenia z Działem Obsługi Klienta mogą być rejestrowane i/lub monitorowane w celu zapewnienia jakości obsługi oraz jako dokumentacja naszej rozmowy.

 3. DEFINICJE

  Poniższe słowa i wyrażenia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają następujące znaczenie:

  Rachunek

  oznacza rachunek Dostępnych Środków przypisany do Karty

  Opłaty za prowadzenie Rachunku

  oznacza Opłaty, które pobieramy w związku z otwarciem, prowadzeniem i zamknięciem Twojej Karty i Rachunku wyszczególnione w Tabeli Opłat. Tabela Opłat zawiera dokładny wykaz tych Opłat za prowadzenie Rachunku. Prosimy, zwróć szczególną uwagę w jakich sytuacjach oraz w jakiej wysokości będą pobierane z Twojego Rachunku Opłaty za prowadzenie Rachunku, aby na Twoim Rachunku znajdowały się Dostępne Środki w wysokości wystarczającej na ich pokrycie!

  Bankomat

  oznacza bankomat

  Dostępne Środki

  oznaczają łączną kwotę środków znajdujących się na Rachunku, (na wszystkich Portfelach Walutowych Karty), które mogą zostać wykorzystane przez Ciebie do dokonania Transakcji.

  Bank

  oznacza bank, z którym zawarliśmy umowę w celu przechowywania środków wszystkich Posiadaczy Kart na Rachunku Regulowanym/Rachunkach Regulowanych

  Dzień Roboczy

  oznacza każdy dzień z wyjątkiem soboty, niedzieli lub dnia ustawowo wolnego od pracy w Polsce

  Karta

  oznacza plastikową, wielowalutową Kartę Wizz Air z możliwością jej zasilania, oznaczona logo MasterCard, którą wydajemy dla wszystkich posiadaczy kart w ramach Programu Kart Przedpłaconych Wizz Air

  Umowa o Kartę

  oznacza stosunek kontraktowy pomiędzy Tobą a Nami, który reguluje niniejszy Regulamin.

  Weryfikacja Wniosku

  oznacza zakres czynności kontrolnych, które musimy przeprowadzić zgodnie z Wymogami Prawnymi przed wydaniem Ci Karty, dotyczące Twojej osoby w tym elektroniczne kontrole online u osób trzecich oraz innych Naszych usługodawców, mające na celu weryfikację autentyczności Twojej tożsamości i wniosku. Poziom i zakres dokumentacji, o której przedłożenie będziemy się do Ciebie zwracali zależy od Limitów na Karcie, które wybrałeś w złożonym przez siebie wniosku. Zgodnie z właściwymi Wymogami Prawnymi, przez cały okres obowiązywania umowy o Kartę E360 będzie przeprowadzała kontrole podobne do kontroli Wniosku o wydanie Karty

  Portfele Walutowe Karty

  oznacza pięć wirtualnych portfeli walutowych związanych z Kartą, obejmujących Walutę Domyślną oraz cztery dodatkowe Waluty Wykorzystywane dla Karty

  Limit na Karcie

  oznacza maksymalną kwotę, która może znajdować się na Twoim Rachunku

  Numer Karty

  oznacza 16-cyfrowy numer znajdujący się na awersie Twojej Karty

  Posiadacz Karty lub Ty

  oznacza Ciebie jako osobę wnioskującą o wydanie Karty

  Dział Obsługi Klienta

  oznacza dział obsługi klienta, z którym można się kontaktować zgodnie z postanowieniami par. 2, i który będzie mógł udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące Twojej Karty

  Waluta Domyślna

  oznacza walutę bazową, w której Karta została Ci wydana, w zależności od Twojego statusu jako Osoby Uprawnionej. Jeżeli:

  1. zamieszkujesz na stałe w Polsce, Twoją Walutą Domyślną będzie PLN; lub
  2. jesteś obywatelem polskim na stałe zamieszkującym w Wielkiej Brytanii, Twoją Walutą Domyślną będzie GBP; lub
  3. jesteś obywatelem polskim na stałe zamieszkującym w strefie euro, Twoją Walutą Domyślną będzie EUR

  Portal Internetowy E360

  oznacza www.wizztravelcard.com jako bezpieczną stronę internetową prowadzoną przez E360, umożliwiającą Posiadaczom Kart korzystanie z różnych funkcjonalności dotyczących ich Kart, w tym składanie wniosków o wydanie Karty lub sprawdzanie historii Transakcji

  Dane Logowania

  oznaczają dane umożliwiające Ci zalogowanie się do Portalu Internetowego E360 lub zatwierdzanie dyspozycji złożonych w tym portalu

  E360 lub My

  oznacza Euronet 360 Finance Limited, jako nadzorowanego wydawcę Twojej Karty oraz członka MasterCard

  EOG

  oznacza Europejski Obszar Gospodarczy, który w dacie wydania niniejszego Regulaminu obejmuje wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein

  Osoba Uprawniona

  oznacza Klienta Wizz Air, to jest osobę fizyczną, która spełnia jedno z następujących kryteriów:

  1. zamieszkuje na stałe w Rzeczypospolitej Polskiej; lub
  2. jest obywatelem polskim zamieszkującym na stałe w Zjednoczonym Królestwie; lub
  3. jest obywatelem polskim zamieszkującym na stałe w państwach strefy euro

  pieniądz elektroniczny

  oznacza pieniądz elektroniczny odpowiadający środkom na Twojej Karcie w każdym z Portfeli Walutowych Karty oraz odpowiadający łącznej ilości środków fizycznie znajdujących się na właściwym Regulowanym Rachunku/Regulowanych Rachunkach

  EUR

  oznacza walutę strefy euro (euro)

  Opłaty

  oznaczają opłaty pobierane przez Nas od Ciebie za korzystanie z Twojej Karty, w tym Opłaty Transakcyjne oraz Opłaty za prowadzenie Rachunku, opisane szczegółowo w par. 12 oraz w Tabeli Opłat. Wszystkie Opłaty za prowadzenie Rachunku będą od Ciebie pobierane w Walucie Domyślnej, z zastrzeżeniem postanowień par. 13. Opłaty Transakcyjne mogą być pobierane od Ciebie w walucie Transakcji, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu

  Waluta Obca lub Waluty Obce

  oznacza waluty inne niż Waluta Domyślna lub Waluty Wykorzystywane dla Karty

  GBP

  oznacza walutę Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (funt szterling)

  Wymogi Prawne

  oznaczają wszelkie właściwe przepisy prawa lub zasady MasterCard, których należy przestrzegać w związku z wydawaniem i korzystanianiem z Kart oraz realizacją Programu Kart Przedpłaconych Wizz Air

  MasterCard

  oznacza MasterCard International Inc., pod auspicjami której E360 wydaje Kartę

  Akceptant

  oznacza sprzedawcę lub dostawcę towarów lub usług, który akceptuje karty opatrzone logo MasterCard jako sposób płatności, czy to w ramach transakcji dokonywanych w punkcie Akceptanta czy w sprzedaży na odległość (np. w transakcjach online lub realizowanych przez telefon)

  NOK

  oznacza walutę Królestwa Norwegii (korona norweska)

  Nasz Kurs Wymiany

  oznacza kurs wymiany walut stosowany przez Nas z uwzględnieniem ewentualnej właściwej marży. Kurs wymiany podlega zmianom bez ograniczeń co do częstotliwości i zakresu zmian i będzie on stosowany do określonej czynności z użyciem Karty zgodnie z postanowieniami par. 13.

  Kurs Wymiany MC

  oznacza kurs wymiany walut stosowany przez MasterCard z uwzględnieniem ewentualnej właściwej marży. Kurs Wymiany MC podlega zmianą bez ograniczeń co do częstotliwości i zakresu zmian i będzie stosowany do danej operacji przeprowadzonej z użyciem Karty zgodnie z postanowieniami par. 13

  Informacje Osobowe

  oznaczają Dane Klienta Wizz Air lub inne dane i informacje, które Nam przekazałeś w ramach procesu składania wniosku o wydanie Karty oraz Weryfikacji Wniosku

  PIN

  oznacza Twój osobisty numer identyfikacyjny używany przy korzystaniu z Karty

  PLN

  oznacza walutę Rzeczypospolitej Polskiej (złote)

  Rachunek/Rachunki Regulowane

  oznacza wydzielony rachunek/rachunki prowadzone w Banku na rzecz E360 dla celów przechowywania środków Posiadaczy Kart zgodnie ze wszystkimi Wymogami Prawnymi. Rachunek Regulowany będzie prowadzony w Walucie Domyślnej oraz w każdej z Walut Wykorzystywanych dla Karty

  SEK

  oznacza walutę Królestwa Szwecji (korona szwedzka)

  Regulamin

  oznacza niniejszy Regulamin, który reguluje stosunki pomiędzy E360 a Posiadaczem Karty, w tym w zakresie złożenia wniosku o wydanie Karty oraz korzystania z Karty i Portalu Internetowego E360

  Operacja

  oznacza korzystanie z Karty (z wykorzystaniem różnych metod autoryzacji zakupu towarów lub usług lub dokonania wypłaty gotówki lub innej akcji) u Akceptanta lub podmiotu wypłacającego gotówkę, w tym przy użyciu Bankomatu

  Transakcja

  oznacza transakcję płatniczą wykonaną na podstawie niniejszej Umowy o Kartę, w tym transakcję Kartą u Akceptanta, wypłatę środków w Bankomacie oraz transfer pomiędzy Twoim Portfelem Walutowym Karty a Portfelem Walutowym innej osoby

  Opłaty Transakcyjne

  oznaczają Opłaty pobierane za korzystanie z Karty zgodnie z postanowieniami par. 12 oraz Tabelą Opłat. Tabela Opłat zawiera dokładny wykaz tych Opłat Transakcyjnych. Prosimy, zwróć szczególną uwagę od jakich Transakcji oraz w jakiej wysokości będą pobierane z Twojego Rachunku Opłaty Transakcyjne, aby na Twoim Rachunku znajdowały się Dostępne Środki w wysokości wystarczającej na ich pokrycie!

  Waluta Wykorzystywana dla Karty

  oznacza walutę dostępną dla Twojej Karty, inną niż Waluta Domyślna, przy użyciu której możesz dokonywać transferów pieniądza elektronicznego w celu odbycia podróży lub wydatkowania środków w Walucie Wykorzystywanej dla Karty. W dacie wydania niniejszego Regulaminu, Waluty Wykorzystywane dla Karty to: GBP, PLN, NOK, SEK lub EUR w zależności od tego, jaka waluta jest Walutą Domyślną dla danej Karty. Możemy w przyszłości dodawać do Karty inne Waluty Wykorzystywane dla Karty. W takim wypadku zawiadomimy Cię o wszelkich zmianach Regulaminu z wyprzedzeniem, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu

  Wizz Air

  oznacza spółkę Wizz Air Hungary Limited, która została Naszym partnerem w celu wydania Karty w ramach programu lojalnościowego dla Klientów Wizz Air

  Konto Wizz Air

  oznacza konto internetowe Klienta Wizz Air w Wizz Air

  Klient Wizz Air

  oznacza aktualnego klienta Wizz Air posiadającego Numer Konta Klienta Wizz Air

  Numer Konta Klienta Wizz Air

  oznacza 10-cyfrowy numer przydzielony przez Wizz Air dla Konta Wizz Air

  Dane Klienta Wizz Air

  oznacza dane osobowe Klienta Wizz Air, które Wizz Air przekaże do E360 z chwilą przekierowania Klienta Wizz Air ze Strony Internetowej Wizz Air do Portalu Internetowego E360. Dane Klienta Wizz Air obejmują: Numer Rachunku Wizz Air, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu komórkowego i tytuł Klienta Wizz Air wnioskującego o wydanie Karty

  Program Kart Przedpłaconych Wizz Air

  oznacza program opracowany przez Nas we współpracy z Wizz Air w celu oferowania programu lojalnościowego Klientom Wizz Air dokonującym Operacji z użyciem Karty oznaczonej marką Wizz Air

  Strona Internetowa Wizz Air

  oznacza www.wizzair.com

 4. SKŁADANIE WNIOSKU O KARTĘ
  1. Wniosek o Kartę możesz złożyć online na Stronie Internetowej Wizz Air. W celu złożenia wniosku o Kartę musisz mieć co najmniej osiemnaście (18) lat i być Osobą Uprawnioną.
  2. Jeżeli jesteś Osobą Uprawnioną, w celu złożenia wniosku o Kartę zostaniesz przekierowany ze Strony Internetowej Wizz Air do Portalu Internetowego E360.
  3. Akceptacja przez Nas wniosku jest możliwa po potwierdzeniu Twojej tożsamości poprzez dokonanie Weryfikacji Wniosku. Z zachowaniem zasad określonych właściwymi Wymogami Prawnymi, z chwilą przekierowania Cię do Portalu Internetowego E360 Wizz Air przekaże Nam Dane Klienta Wizz Air. Poza otrzymanymi Danymi Klienta Wizz Air, zwrócimy się do Ciebie o podanie dodatkowych informacji,możemy też poprosić Cię o dokonanie weryfikacji przelewem bankowym w sekcji „Limity” na Portalu Internetowym E360 lub, według Naszego wyboru, możemy poprosić Cię o przekazanie dodatkowej dokumentacji, włączając w to informacje i dokumenty dowodzące Twojej tożsamości, takie jak numer Twojego krajowego dowodu tożsamości lub źródła pochodzenia środków, które mają być załadowane na Twoją Kartę, oraz inne informacje i dokumenty niezbędne do spełnienia przez Nas Wymogów Prawnych.
  4. A. Jeśli złożyłeś wniosek o Kartę pomiędzy 27 kwietnia 2017 r. a 25 czerwca 2017 r., znajduje zastosowanie poniższy zapis; w innych przypadkach stosuje się postanowienie ust. B poniżej. :

   Dostępne są dwa rodzaje Karty – Karta z Uproszczoną Weryfikacją i Karta z Pełną Weryfikacją, przy czym Karta z Uproszczoną Weryfikacją będzie mogła być używana wyłącznie do dnia 25 czerwca 2017 roku; po tej dacie, jeśli do dnia 25 czerwca 2017 roku nie dokonasz pełnej weryfikacji przelewem bankowym w sekcji „Limity” na Portalu Internetowym E360 lub, nie dostarczysz – według Naszego wyboru – obok przelewu weryfikacyjnego lub zamiast – dodatkowej dokumentacji (włączając w to informacje i dokumenty dowodzące Twojej tożsamości, takie jak numer Twojego krajowego dowodu tożsamości lub źródła pochodzenia środków które mają być załadowane na Twoją Kartę oraz inne informacje i dokumenty niezbędne do spełnienia przez Nas Wymogów Prawnych), Karta z Uproszczoną Weryfikacją nie będzie mogła zostać ponownie zasilona, a wszelkie dokonane transakcje będą odrzucone do czasu dokonania pełnej weryfikacji. Jeśli nie życzysz sobie dokonania pełnej weryfikacji, będziesz uprawniony do żądania wykupu środków na Karcie. Żądanie takie może zostać złożone w drodze kontaktu z naszym Centrum Obsługi Klienta i będzie ono podlegało Naszym standardowym procedurom wykupu. Dostępne są poniższe Limity na Karcie:

   Limity – Karta z Uproszczoną Weryfikacją

   Karty w PLN

   Karty w EUR

   Karty w GBP

   Liczba transakcji (dla każdej Karty)

   Dzienny limit wypłat gotówki

   PLN 630

   EUR 150

   GBP 100

   3

   Roczny limit wypłat gotówki

   PLN 4.200

   EUR 1.000

   GBP 700

   -

   Dzienny limit transakcji bezgotówkowych

   PLN 4.200

   EUR 1.000

   GBP 700

   -

   Dzienny limit uznań

   PLN 2.100

   EUR 500

   GBP 400

   Limit salda

   PLN 10.000

   EUR 2.500

   GBP 2.000

   Limit uznań na 360 dni

   PLN 10.000

   EUR 2.500

   GBP 2.000

   Limity - Karta z Pełną Weryfikacją

   Karty w PLN

   Karty w EUR

   Karty w GBP

   Liczba transakcji (dla każdej Karty)

   Dzienny limit wypłat gotówki

   PLN 2.100

   EUR 500

   GBP 400

   3

   Roczny limit wypłat gotówki

   PLN 12.600

   EUR 3.000

   GBP 2.100

   -

   Dzienny limit transakcji bezgotówkowych

   PLN 4.200

   EUR 1.000

   GBP 700

   -

   Dzienny limit przelewów z Karty na Kartę
   (zarówno przychodzące jak i wychodzące)

   PLN 4.200

   EUR 1.000

   GBP 700

   3

   Dzienny limit uznań

   PLN 2.100

   EUR 500

   GBP 400

   Limit salda

   PLN 42.000

   EUR 10.000

   GBP 7.000

   Limit uznań na 360 dni

   PLN 42.000

   EUR 10.000

   GBP 7.000

   B. Dostępny jest jeden rodzaj Karty (Karta z Pełną Weryfikacją) z poniższymi Limitami na Karcie:

   Karty wPLN

   Karty w EUR

   Karty w GBP

   Liczba transakcji (dla każdej Karty)

   Dzienny limit wypłat gotówki

   PLN 2.100

   EUR 500

   GBP 400

   3

   Roczny limit wypłat gotówki

   PLN 12.600

   EUR 3.000

   GBP 2.100

   -

   Dzienny limit transakcji bezgotówkowych

   PLN 4.200

   EUR 1.000

   GBP 700

   -

   Dzienny limit przelewów z Karty na Kartę
   (zarówno przychodzące jak i wychodzące)

   PLN 4.200

   EUR 1.000

   GBP 700

   3

   Dzienny limit uznań

   PLN 2.100

   EUR 500

   GBP 400

   Limit salda

   PLN 42.000

   EUR 10.000

   GBP 7.000

   Limit uznań na 360 dni

   PLN 42.000

   EUR 10.000

   GBP 7.000


  5. Przeprowadzając Weryfikację Wniosku o wydanie Karty, możemy ujawnić Informacje Osobowe o Tobie w celu weryfikacji Twojej tożsamości oraz wniosku Naszym dostawcom, zarejestrowanym agencjom udzielającym referencji kredytowych czy organom odpowiedzialnym za przeciwdziałanie oszustwom.
  6. Kartę wydajemy Ci na podstawie informacji i dokumentacji przekazanych Nam w ramach Weryfikacji Wniosku. Zobowiązujesz się podawać Nam tylko prawdziwe Informacje Osobowe oraz powiadamiać Nas o wszelkich ich zmianach tak szybko, jak to możliwe, w celu zachowania prawdziwości i aktualności posiadanych przez Nas informacji. Zawiadomienia o zmianach możesz dokonywać za pośrednictwem Portalu Internetowego E360 lub kontaktując się z Działem Obsługi Klienta. Powinieneś zawsze dbać o to, aby w Naszych aktach znajdowały się aktualne dane kontaktowe umożliwiające kontakt z Tobą we wszelkich sprawach dotyczących Twojej Karty lub Transakcji. Pamiętaj, że do momentu zatwierdzenia wniosku możesz samodzielnie dokonywać korekty błędów we wprowadzanych danych. W przypadku odkrycia błędu po zatwierdzeniu formularza powinieneś niezwłocznie poinformować Nas o tym kontaktując się z Działem Obsługi Klienta.
  7. W procesie wnioskowania o wydanie Karty masz obowiązek wnieść Opłatę za Sprzedaż Karty z zastrzeżeniem sytuacji, gdy dokonasz pierwszego zasilenia Karty kwotą wskazaną w par. 8.8 poniżej. W przypadku dokonania takiego pierwszego zasilenia Twój Rachunek zostanie obciążony Opłatą za Wydanie Karty (patrz Tabela Opłat) i zostanie Ci następnie zwrócona zgodnie z par. 8.8. poniżej. Pierwszego zasilenia Karty należy dokonać w jeden z dwóch sposobów wskazanych w par. 8.1 poniżej.
  8. Karta jest wydawana na rzecz oznaczonej osoby. Wniosek o wydanie Karty możesz złożyć wyłącznie osobiście i w swoim własnym imieniu. Nie możesz posiadać więcej niż jednej Karty.
  9. Akceptacja przez Nas Twojego wniosku o Kartę jest równoznaczna z zawarciem na podstawie niniejszego Regulaminu Umowy o Kartę pomiędzy Nami a Tobą, na czas oznaczony, do czasu upływu ważności wydanej Karty, z zastrzeżeniem że Umowa o Kartę nie została przed tym czasem wypowiedziana zgodnie z par. 14. O akceptacji lub odrzuceniu złożonego wniosku poinformujemy Cię poprzez wyświetlenie statusu na Portalu Internetowego E360 nie później niż w terminie trzech (3) Dni Roboczych od chwili złożenia przez Ciebie wniosku. Brak poinformowania w powyższym terminie oznacza odrzucenie wniosku.
 5. TY I TWOJA KARTA
  1. Jeżeli Twój wniosek o wydanie Karty został zaakceptowany, Karta oraz PIN do niej zostaną Ci przesłane oddzielnymi przesyłkami na adres, który podałeś we wniosku.
  2. Karta, gdy ją otrzymasz, będzie nieaktywna i należy ją aktywować korzystając z Portalu Internetowego E360 lub kontaktując się z Działem Obsługi Klienta.
  3. Karta zostanie wydana w Walucie Domyślnej oraz zostaną dla niej określone Waluty Wykorzystywane dla Karty zgodnie z Twoim statusem jako Osoby Uprawnionej. Wraz z aktywacją Karty, nastąpi aktywacja każdego z Portfeli Walutowych Karty. Nie możesz deaktywować żadnej z Walut Wykorzystywanych dla Karty, nawet jeżeli nie przewidujesz korzystania z niej w przyszłości.
  4. Masz obowiązek złożyć swój podpis w miejscu na to przewidzianym, na odwrocie Karty, niezwłocznie po jej otrzymaniu, a najpóźniej przed jej użyciem po raz pierwszy.
  5. Karta jest „kartą przedpłaconą”, a nie kartą debetową, kredytową ani produktem bankowym. Z tytułu Dostępnych Środków powiązanych z Kartą, przechowywanych na Rachunku oraz przechowywanych na Rachunku Regulowanym nie będzie Ci wypłacane żadne oprocentowanie.
  6. Masz prawo odstąpić od Umowy o Kartę bez podania przyczyny i bez zapłaty jakiejkolwiek kary w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania po raz pierwszy Karty na podstawie Umowy o Kartę, jeżeli nie wykonałeś żadnej Transakcji.
  7. Jeżeli zdecydujesz się odstąpić od Umowy o Kartę na podstawie par. 5.6, będzie Ci przysługiwał zwrot poniesionych przez Ciebie Opłat, natomiast zostaniesz obciążony Opłatą za Wydanie Karty.
  8. Jeżeli zawarłeś Umowę o Kartę za pośrednictwem Internetu (t.j. na odległość), możesz odstąpić od niej bez podania przyczyn i bez zapłaty jakiejkolwiek kary z tego tytułu w terminie czternastu (14) dni od dnia jej zawarcia. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. Odstąpienie nie wpływa na Transakcje autoryzowane przez Ciebie przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu, w szczególności nie skutkuje zwrotem kwot autoryzowanych przez Ciebie Transakcji oraz Opłat z nimi związanych. Jeżeli dokonałeś transferu pomiędzy Twoimi Portfelami Walutowymi Karty Dostępne Środki przekazane na inny Portfel Walutowy Karty niż Portfel Walutowy Karty w Walucie Domyślnej zostaną przeliczone na Walutę Domyślną na zasadach określonych w par. 13.8. Pamiętaj, że kurs walutowy zastosowany do tego przeliczenia może być różny, od kursu zastosowanego do wykonanych transferów środków pomiędzy Twoimi Portfelami Walutowymi Karty.
  9. Oświadczenie o odstąpieniu zgodnie z par. 5.6 lub par. 5.8 powinno zostać złożone do Działu Obsługi Klienta na piśmie lub poprzez Portal Internetowy E360.
 6. BEZPIECZNE PRZECHOWYWANIE KARTY I NUMERU PIN
  1. Z chwilą otrzymania Karty lub Danych Logowania powinieneś podjąć niezbędne środki służące zapobieżeniu naruszenia indywidualnych zabezpieczeń Karty oraz konta w Portalu Internetowym E360, w szczególności powinieneś przechowywać Kartę, dane umożliwiające zlecenie Operacji (w tym numer PIN, numer i data ważności Karty lub kod CVC/CVC2) oraz Dane Logowania z zachowaniem należytej staranności. Nie ujawniaj danych Karty, w tym danych umożliwiających zlecenie Operacji oraz Danych Logowania osobom nieuprawnionym. Korzystaj z Portalu Internetowego E360 wyłącznie jeżeli masz pewność, że wykorzystywane przez Ciebie urządzenie jest w pełni bezpieczne, wolne od złośliwego oprogramowania, a także posiada zaktualizowany system operacyjny, sterowniki, aplikacje oraz oprogramowanie antywirusowe. Ani My ani Wizz Air nigdy nie żądamy podania numeru PIN ani Danych Logowania (z wyjątkiem logowania do Portalu Internetowego E360, gdzie powinieneś podać Dane Logowania). Podczas dokonywania Operacji powinieneś kontrolować okoliczności posługiwania się Kartą oraz Operacji, w szczególności upewnij się, że:
   1. obsługa punktu handlowego, w którym dokonywana jest Operacja nie próbuje wyłudzić lub skopiować Karty lub jej indywidualnych zabezpieczeń, nie używa Karty w urządzeniach innych niż terminal płatniczy, nie przetrzymuje Karty przez czas dłuższy niż dokonanie Operacji albo nie próbuje doprowadzić do sytuacji, w których utracisz Kartę z zasięgu wzroku,
   2. możesz wprowadzić kod PIN w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nim przez osoby nieuprawnione (np. zasłaniaj klawiaturę w trakcie podawania PIN),
   3. kwota Operacji podana na terminalu lub w Bankomacie jest zgodna z potwierdzeniem Operacji,
   4. Operację potwierdzasz tylko jeden raz (kilkukrotne potwierdzenie Operacji może oznaczać potwierdzenie kilku niezależnych od siebie Operacji),
   5. po dokonaniu Operacji Karta nie jest uszkodzona oraz nie ma widocznych modyfikacji Karty.

   Prosimy, abyś korzystał z Karty i Portalu Internetowego E360 zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w przypadku gdy dojdzie do sytuacji określonej w par. 6.2 poniżej - niezwłocznie nam te okoliczności zgłosił.

  2. Jeżeli stwierdziłeś, że do Karty, danych umożliwiających zlecenie Operacji (w tym do numeru PIN, Numeru Karty i daty ważności Karty lub kodu CVC/CVC2) lub Danych Logowania dostęp uzyskała lub mogła uzyskać osoba nieuprawniona, w tym wskutek ich utraty, kradzieży lub przywłaszczenia, powinieneś niezwłocznie zgłosić Nam ten fakt oraz przekazać polecenie zastrzeżenia Karty lub Danych Logowania. Zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym należy dokonać kontaktując się poprzez Automatyczny serwis obsługi Kart pod numerem 800 777 744, dostępnym w przypadku połączeń telefonicznych wychodzących z terytorium Polski, przez całą dobę lub Centrum Obsługi Kart pod numerem 0044(0)2034995169, dostępnym w Dni Robocze w godzinach 8.00 - 20.00 (czasu polskiego). Możesz również dokonać „blokady” Karty poprzez Portal Internetowy E360.
  3. Karta może zostać zablokowana po trzykrotnym wpisaniu nieprawidłowego numeru PIN. W takim przypadku skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
  4. W przypadku dokonania zgłoszenia, o którym mowa w par. 6.2 powinieneś współpracować z Nami, a także z policją i właściwymi organami ścigania w celu wyjaśnienia zaistniałych okoliczności.
  5. Numer PIN możesz zmienić w najbliższym Bankomacie, który jest wyposażony w taką funkcjonalność. Za operację zmiany PIN może zostać pobrana Opłata zgodnie z Tabelą Opłat.
 7. KORZYSTANIE Z KARTY
  1. Możesz posługiwać się swoją Kartą na całym świecie, u Akceptantów lub u podmiotów wypłacających gotówkę, w tym w Bankomatach akceptujących produkty marki MasterCard o ile Dostępne Środki są wystarczające do pokrycia kwoty Operacji i powiązanych Opłat Transakcyjnych. W przypadku, gdy posłużysz się Kartą w celu dokonania Operacji w jednej z Walut Wykorzystywanych dla Karty, ale nie zasiliłeś danego Portfela Walutowego Karty żadnymi środkami, zostanie zastosowany proces opisany w par. 13.12.
  2. Pośród Akceptantów, u których możesz korzystać z Karty znajdują się restauracje, hotele, lotniska, sklepy internetowe czy biura podróży. Karta nie może być wykorzystywana w automatycznych dystrybutorach paliwa ani do gier hazardowych lub losowych.
  3. Ponadto, mogą być miejsca na świecie, gdzie pomimo umieszczenia marki MasterCard Twoja Karta może nie działać z powodu ograniczeń występujących w danym kraju lub obszarze geograficznym.
  4. Operację autoryzujesz (wyrażasz na nią zgodę) w jeden z poniższych sposobów w zależności od wskazania Akceptanta, podmiotu wypłacającego gotówkę, w tym operatora Bankomatu, lub agenta rozliczeniowego:
   1. poprzez posłużenie się Kartą i wprowadzenie PIN,
   2. poprzez zbliżenie Karty do zbliżeniowego czytnika kart z zastrzeżeniem limitów dla Operacji zbliżeniowych, a w przypadku przekroczenia limitu dla Operacji zbliżeniowych, poprzez zbliżenie Karty i wprowadzenie numeru PIN,
   3. poprzez posłużenie się Kartą i złożenie podpisu na dokumencie potwierdzającym Operacje, zgodnie ze wzorem podpisu na rewersie Karty,
   4. poprzez podanie danych Karty, w szczególności w przypadku Operacji dokonywanych bez fizycznego użycia Karty,
  5. Transakcję w Portalu Internetowym E360 autoryzujesz (wyrażasz na nią zgodę) poprzez zalogowanie się do Portalu przy użyciu Danych Logowania i zatwierdzenie Transakcji.
  6. Z zastrzeżeniem postanowień o przewalutowaniach określonych w niniejszym Regulaminie, Operacje Kartą dokonywane są w walucie uzgodnionej pomiędzy Tobą a Akceptantem lub podmiotem wypłacającym gotówkę, w tym operatorem Bankomatu. Jeżeli Akceptant lub Bankomat oferuje Ci możliwość dokonania Operacji w Walucie Obcej będącej walutą lokalną kraju, w którym znajduje się Akceptant lub Bankomat, sugerujemy, abyś ją zrealizował w Walucie Obcej tego kraju. Jeżeli tego nie zrobisz, a proces przeliczenia Waluty Obcej na Walutę Domyślną zostanie zrealizowany przez inny podmiot, np. operatora Akceptanta lub podmiot wypłacający gotówkę, w tym operatora Bankomatu, nie możemy zagwarantować, że kursy wymiany walut, które otrzymasz będą równie konkurencyjne, jak kursy oferowane na Twojej Karcie. Jeżeli Akceptant lub Bankomat znajduje się na terytorium, na którym obowiązuje Waluta Wykorzystywana dla Karty sugerujemy, abyś posłużył się walutą lokalną (tj. Walutą Wykorzystywaną dla Karty) i nie decydował się na przeliczenie walut przez Akceptanta lub podmiot wypłacający gotówkę, w tym operatora Bankomatu, na Walutę Domyślną, ponieważ nie mamy wpływu na kurs wymiany, który zastosuje ten podmiot!
  7. Ponieważ Karta jest kartą przedpłaconą, a nie debetową lub kredytową, każda Operacja dokonywana z jej użyciem będzie wymagała elektronicznego uwierzytelnienia. Oznacza to, że z chwilą uwierzytelnienia dokonanego przez Nas wobec Akceptanta lub podmiotu wypłacającego gotówkę, w tym operatora Bankomatu, kwota Dostępnych Środków zostanie automatycznie pomniejszona o wartość danej Operacji oraz wszelkie Opłaty Transakcyjne. Jeżeli kwota Dostępnych Środków jest niższa niż kwota Transakcji wraz z Opłatami Transakcyjnymi, wówczas odmówimy wykonania Transakcji. Jeżeli w wybranym Portfelu Walutowym Karty użytym do żądanej Operacji jest za mało środków, wówczas stosuje się kolejność określona w par. 13.12.
  8. Niektórzy Akceptanci mogą naliczać dodatkowe prowizje lub opłaty za obsługę. Jest to powszechne w restauracjach, barach i hotelach. Zakupy realizowane na stronach sprzedaży wysyłkowej i w sklepach internetowych mogą wiązać się z koniecznością poniesienia przez Ciebie dodatkowych opłat. Sprawdź ostateczną kwotę Operacji oraz Dostępne Środki przed autoryzacją Operacji! Dodatkowe opłaty, o których mowa w niniejszym par. 7.8 nakładane są przez Akceptanta, a nie przez Nas!
  9. Nie zalecamy posługiwania się Kartą do dokonywania wstępnych rezerwacji w miejscach takich jak hotele i firmy wynajmujące samochody. Realizacja takich usług może oznaczać „preautoryzację” szacunkowej kwoty ostatecznego rachunku. W takim przypadku, kwota „preautoryzowana” będzie niedostępna przez pewien okres, a Dostępne Środki zostaną o tę kwotę pomniejszone.
  10. Powinieneś zapewnić, że na Karcie zawsze będą Dostępne Środki w wysokości, która wystarcza na pokrycie kwot Transakcji oraz Opłat. Nie powinieneś zlecać Transakcji przekraczających kwotę Dostępnych Środków oraz nie doprowadzać do salda debetowego (tj. ujemnego salda Dostępnych Środków). Jeżeli chcesz się posłużyć swoją Kartą w celu realizacji zakupu, którego wartość jest wyższa niż Dostępne Środki, musisz poinformować Akceptanta, aby pobrał kwotę maksymalnie do wysokości Dostępnych Środków. Pozostałą kwotę musisz zapłacić korzystając z innych sposobów, np. gotówką, kartą kredytową lub kartą debetową.
  11. Nie będziesz otrzymywał wyciągów w formie papierowej, ale informacje o Portfelach Walutowych Karty, Transakcjach oraz ich historię możesz uzyskać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta lub poprzez Portal Internetowy E360. W okresie obowiązywania Umowy o Kartę możesz otrzymać niniejszy Regulamin w postaci papierowej lub na trwałym nośniku kontaktując się z Działem Obsługi Klienta.
  12. Jeżeli nie będziesz używał swojej Karty przez dwanaście (12) miesięcy od daty ostatniej Operacji, wówczas w trzynastym (13.) miesiącu zaczniemy pobierać Opłatę za brak aktywności. Informacje o tej Opłacie znajdują się w Tabeli Opłat. Miesięczna Opłata za brak aktywności będzie pobierana za każdy miesiąc począwszy od miesiąca trzynastego (13.) do czasu ponownego użycia Karty do dokonania Operacji, upływu jej ważności lub do czasu aż saldo Dostępnych Środków wyniesie zero.
  13. Momentem otrzymania zlecenia płatniczego dla Operacji Kartą jest moment przedstawienia nam Operacji do rozliczenia. Momentem otrzymania zlecenia płatniczego dla innych Transakcji jest moment, w którym Twoje zlecenie płatnicze zostało przez Nas otrzymane. Zlecenia otrzymane w dniu niebędącym Dniem Roboczym uważa się za otrzymane pierwszego Dnia Roboczego po tym dniu. Transakcje otrzymane na Twój Portfel Walutowy Karty udostępniamy Ci niezwłocznie po uznaniu tą kwotą Rachunku Regulowanego. Operacje Kartą wykonujemy poprzez uznanie rachunku dostawcy usług płatniczych odbiorcy (w szczególności rachunku dostawcy usług płatniczych Akceptanta lub podmiotu wypłacającego gotówkę, w tym operatora Bankomatu) nie później niż w terminie jednego (1) Dnia Roboczego od momentu otrzymania zlecenia płatniczego. Pozostałe Transakcje zlecone przez Ciebie wykonujemy nie później niż następnego Dnia Roboczego.
  14. Po przekazaniu zlecenia Operacji lub po udzieleniu zgody na wykonanie Operacji Akceptantowi lub podmiotowi wypłacającemu gotówkę, w tym operatorowi Bankomatu nie możesz odwołać zlecenia Operacji ani odwołać zgody na wykonanie Operacji. Nie możesz odwołać zlecenia płatniczego Transakcji zleconej przez Ciebie w Portalu Internetowym E360 ani wycofać zgody na wykonanie takiej Transakcji od chwili otrzymania tego zlecenia przez Nas.
  15. Możemy również odmówić wykonania zlecenia Transakcji w przypadku niespełnienia przez Ciebie postanowienia Regulaminu, a także w sytuacjach określonych w przepisach prawa, w tym w przypadkach przewidzianych w Regulaminie.
  16. O odmowie wykonania zlecenia Transakcji powiadomimy Cię telefonicznie, komunikatem systemowym terminalu lub Bankomatu, w którym została użyta Karta, pocztą elektroniczną lub w Portalu Internetowym E360, chyba że powiadomienie jest niedopuszczalne z mocy przepisów prawa.
 8. ZASILENIE KARTY I ŚRODKI DOSTĘPNE NA KARCIE
  1. Kartę możesz zasilić po raz pierwszy podczas złożenia wniosku o wydanie Karty za pomocą karty kredytowej lub debetowej Visa lub MasterCard wydanej na Twoje nazwisko oraz zarejestrowanej pod tym samym adresem, który podałeś Nam składając wniosek o wydanie Karty albo z rachunku bankowego prowadzonego dla Ciebie w banku w Unii Europejskiej.
  2. Zasileń Karty po jej aktywacji i pierwszym zasileniu (tj. kolejnych zasileń) możesz dokonywać w ten sam sposób jak dokonałeś pierwszego zasilenia. Będziemy udostępniali Ci również dodatkowe metody zasilania Karty zgodnie z postanowieniami niniejszego par. 8.
  3. Kolejne zasilenia Karty mogą być dokonywane przelewem na Kartę (tj. na Rachunek Regulowany) z dowolnego rachunku bankowego, w tym z rachunku kogoś z Twoich przyjaciół lub członków rodziny w dowolnej walucie. Środki, którymi zasilisz Kartę w ten sposób zostaną Ci udostępnione na potrzeby wykonywania Transakcji niezwłocznie po ich zaksięgowaniu na Rachunku Regulowanym. Jeżeli przelew na zasilenie Karty został dokonany w walucie innej niż waluta danego Rachunku Regulowanego, na który został dokonany, kwota przelewu zostanie przewalutowana nie przez Nas lecz przez bank prowadzący Rachunek Regulowany po kursie tego banku z dnia zaksięgowania kwoty przelewu na Rachunku Regulowanym. W takim przypadku kurs wymiany nie będzie kursem ustalonym przez Nas i nie mamy wpływu na jego wysokość i nie odpowiadamy za nią! W takim przypadku odpowiadasz za to, aby pomimo przewalutowania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Rachunek Regulowany został uznany kwotą w odpowiedniej wysokości. Akceptacja przez Nas zasileń w niektórych walutach obcych, z pewnych miejsc lub dokonanych przez niektórych nadawców może być niedopuszczalna w świetle Wymogów Prawnych. W takim przypadku możemy odmówić przyjęcia zasilenia i zwrócić kwotę przelewu wykonanego na zasilenie Karty.
  4. Kolejne zasilenia Karty mogą być również dokonywane z wykorzystaniem karty kredytowej lub debetowej Visa lub MasterCard za pomocą Portalu Internetowego E360. W przypadku, gdy walutą karty Visa lub MasterCard jest Waluta Obca, przeliczenie zostanie dokonane po kursie Visa lub MasterCard z dnia rozliczenia transakcji służącej zasilenia przez Visa lub MasterCard, a My otrzymamy kwotę w Walucie Domyślnej.
  5. Inny sposób na kolejne zasilenia Twojej Karty polega na skorzystaniu z Bankomatu Euronet wyposażonego w tę funkcjonalność w Polsce. Informacje o lokalizacjach wszystkich bankomatów Euronet w Polsce można znaleźć pod adresem: www.wizztravelcard.com.
  6. W przypadku sposobów zasilenia, o których mowa w par. 8.4 i 8.5, Kartę możesz zasilić tylko Walutą Domyślną. Nie możesz dokonywać kolejnych zasileń Karty w żadnej innej z pozostałych Walut Wykorzystywanych dla Karty, chyba że dokonasz zasilenia Karty w sposób wskazany w par. 8.7.
  7. Jeżeli Twoja Karta jest Kartą z Pełną Weryfikacją, możesz także wnieść, za pomocą Portalu Internetowego E360, o przesyłanie lub otrzymywanie zasileń z innych Kart wydanych innym Osobom Uprawnionym, w następujący sposób:
   1. gdy obie przedmiotowe Karty zostały wydane dla Osób Uprawnionych na tym samym terytorium (np. Polska z Walutą Domyślną PLN), wówczas transfer z Karty na Kartę może zostać dokonany z wykorzystaniem dowolnych Portfeli Walutowych Karty; lub
   2. gdy obie przedmiotowe Karty dotyczą różnych terytoriów w ramach Programu Kart Przedpłaconych Wizz Air (np. Polska i Wlk. Brytania), wówczas możesz wnioskować o:
    1. transfer w EUR z Twojego Portfela Walutowego Karty w EUR do Portfela Walutowego Karty w EUR zamierzonego odbiorcy; lub
    2. transfer w GBP z Twojego Portfela Walutowego Karty w GBP do Portfela Walutowego Karty w GBP zamierzonego odbiorcy; lub
    3. transfer w PLN z Twojego Portfela Walutowego Karty w PLN do Portfela Walutowego Karty w PLN zamierzonego odbiorcy.
   3. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia transferów z Karty na Kartę w przypadku, gdy kwota Transakcji wraz z wszelkimi powiązanymi Opłatami przekracza Dostępne Środki w danym Portfelu Walutowym Karty.

  8. Karta będzie także zasilana przez Nas rabatami gotówkowymi realizowanymi w ramach programu lojalnościowego prowadzonego przez Nas i Wizz Air. W przypadku korzystania z Karty na jeden z poniższych sposobów, rabat gotówkowy zasili Kartę:
   1. jeżeli Kartę zasiliłeś po raz pierwszy na etapie składania wniosku (zob. par. 4.7 powyżej) na kwotę €100 lub więcej (lub 420 PLN w przypadku Waluty Domyślnej PLN lub 70 GBP dla Waluty Domyślnej GBP), wówczas pobrana z Twojej Karty Opłata za Sprzedaż Karty zostanie następnie zwrócona na Twoją Kartę;
   2. jeżeli będziesz zasilał Kartę w każdym miesiącu na kwotę €100 lub więcej (lub 420 PLN w przypadku Waluty Domyślnej PLN lub 70 GBP dla Waluty Domyślnej GBP), wówczas Opłata Miesięczna pobrana z Twojej Karty zostanie następnie zwrócona na Twoją Kartę;
   3. jeżeli Operacje są realizowane w jednej lub więcej Walut Wykorzystywanych dla Karty (tj. innych niż Waluta Domyślna), wówczas otrzymasz zwrot 1% wartości Operacji na swoją Kartę. Uznania lojalnościowe na Karcie, o których mowa w niniejszym par. 8.8 ppkt. (iii) będą dokonywane do piątego (5.) dnia kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano Operacji, z tytułu której należne jest uznanie.
  9. Poza powyższymi rabatami lojalnościowymi zasilającymi Twoją Kartę, będziesz także otrzymywał punkty w ramach Programu Lojalnościowego Wizz Air zgodnie z zasadami tego programu dostępnymi na Stronie Internetowej Wizz Air. W przypadku pytań dotyczących punktów zgromadzonych na Twojej Karcie w ramach Programu Lojalnościowego Wizz Air prosimy o kontakt z Wizz Air.
 9. TRANSFER ŚRODKÓW POMIĘDZY PORTFELAMI WALUTOWYMI KARTY
  1. Możesz dokonywać transferów pieniądza elektronicznego pomiędzy Portfelami Walutowymi Karty za pomocą Portalu Internetowego E360. Z funkcjonalności tej możesz korzystać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
  2. Wszelkie transfery pomiędzy Portfelami Walutowymi Karty wnioskowane za pomocą Portalu Internetowego E360 są dokonywane według kursów wymiany określonych zgodnie z par. 13 poniżej. Zwróć uwagę, iż dokonanie transferu pomiędzy Portfelami Walutowymi może wiązać się z obciążeniem Cię opłatą, więc prosimy, zapoznaj się z Tabelą Opłat.
  3. W przypadku gdy kwota transferu pomiędzy Portfelami Walutowymi Karty wraz z powiązaną Opłatą przewyższa kwotę Dostępnych Środków w danym źródłowym Portfelu Walutowym Karty. danej Walucie jesteśmy uprawnieni do odmowy wykonania transferu.
  4. Zlecając transfer pomiędzy Portfelami Walutowymi Karty powinieneś podać: [kwotę która ma zostać przekazana z źródłowego Portfela Walutowego Karty, docelowy Portfel Walutowy Karty i Twoją zgodę na kurs wymiany, przewidywany dla danej Transakcji. Jesteś zobowiązany zweryfikować poprawność podanych informacji przed dokonaniem zlecenia płatniczego.
 10. TERMIN WAŻNOŚCI KARTY
  1. Termin ważności Karty znajduje się na jej awersie. Z Karty można korzystać tylko przez trzydzieści sześć (36) miesięcy od daty jej wydania.
  2. Termin ważności podany na awersie Karty może być wykorzystywany przy autoryzacji niektórych Transakcji.
  3. Z Karty nie można korzystać po upływie terminu ważności.
  4. Umowa o Kartę nie ulegnie automatycznemu przedłużeniu, jeżeli nie aktywowałeś swojej Karty przed upływem jej terminu ważności (i podlegasz z tego tytułu Miesięcznej Opłacie za Brak Aktywności). Nie przedłużymy automatycznie ważności Karty, chyba że skontaktujesz się z Nami na co najmniej trzy (3) miesiące przed upływem terminu ważności Karty (w takim wypadku wydamy Ci nową Kartę).
  5. Jeżeli Karta jest aktywna Umowa o Kartę ulega przedłużeniu na okres ważności nowej Karty, o którym mowa w par. 10.1, jeżeli ani My nie złożymy oświadczenia o nieprzedłużaniu Umowy o Kartę co najmniej na dwa (2) miesiące przed upływem ważności Karty, ani Ty nie złożysz oświadczenia o nieprzedłużaniu Umowy o Kartę co najmniej na jeden (1) miesiąc przed upływem ważności Karty. W takim przypadku automatycznie zostanie Ci wydana Karta z nowym terminem ważności, o którym mowa w par. 10.1. Oświadczenie o nieprzedłużaniu Umowy o Kartę powinno zostać złożone w formie pisemnej lub jeżeli dostępnie poprzez wprowadzenie wniosku poprzez Portal Internetowy E360. W przypadku złożenia oświadczenia o nieprzedłużaniu Umowy o Kartę zgodnie z niniejszym par. 10.5, nie zostaniesz obciążony Opłatą za wcześniejsze zamknięcie.
  6. Zgodnie z właściwymi Wymogami Prawnymi, gdy Twoja Karta wygasła, Umowa o Kartę ulega automatycznemu rozwiązaniu. W przypadku, gdy w chwili upływu Terminu Ważności na Twojej Karcie znajdują się Dostępne Środki, możesz zdecydować się na ich wykup zgodnie z postanowieniami par. 11 poniżej, ale w tym celu musisz się z Nami skontaktować!
 11. WYKUP
  1. Żądanie wykupu realizowane jest w Walucie Domyślnej. Jeżeli chcesz dokonać wykupu pieniądza elektronicznego przed upływem Terminu Ważności Karty (np. wypowiadając Umowę o Kartę i wydając dyspozycję przelania Dostępnych Środków, które zostaną pomniejszone o Opłaty za wcześniejsze zamknięcie - patrz Tabela Opłat), zarówno w całości jak i w części, możesz tego dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta na piśmie lub korzystając z Portalu Internetowego E360.
  2. Gdy złożysz żądanie wykupu, wykupu tego dokonujemy poprzez przekazanie Ci kwoty Dostępnych Środków pomniejszonych o należne nam Opłaty w formie przelewu z Rachunku Regulowanego na Twój rachunek bankowy. Celem dokonanie takiej czynności musisz przekazać nam swoje Imię i Nazwisko, adres, Numer Karty i niezbędne szczegóły dotyczącego Twojego rachunku bankowego na który przekazane mają zostać środki będące przedmiotem wykupu.. Przelew wykupionych środków nie może być dokonany na rachunki osób trzecich. Przed przyjęciem żądania wykupu możemy wymagać od Ciebie udzielenia dodatkowych informacji niezbędnych do zrealizowania wykupu z uwagi na konieczność ustalenia uprawnienia do żądania wykupu lub z przyczyn wynikających z Wymogów Prawnych. Wykup następuje po przekazaniu tych informacji.
  3. Z zastrzeżeniem par. 11.4 dokonamy przelewu wykupionych środków w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych od otrzymania Twojego pisemnego wniosku zgodnie z udzielonymi nam informacjami, pod warunkiem że wszelkie Transakcje będące w toku zostały rozliczone.
  4. Przelew wykupionych środków nie jest realizowany przez okres, w którym zachodzi uzasadnione podejrzenie, że żądanie może mieć związek z działaniem oszukańczym lub jeśli Wymogi Prawne wymagają wstrzymania realizacji żądania wykupu.
  5. Za wykonanie każdego wniosku o wykup pieniądza elektronicznego przed upływem terminu ważności Karty pobrana zostanie Opłata za wcześniejsze zamknięcie, zgodnie z Tabelą Opłat.
  6. Z chwilą złożenia żądania wykupu środków z Portfela Walutowego Karty innego niż Portfel Walutowy Karty w Walucie Domyślnej, Dostępne Środki znajdujące się na tym innym Portfelu Walutowym Karty zostaną przeliczone na Walutę Domyślną zgodnie z postanowieniami par. 13 poniżej.
  7. Prawo do wykupu Dostępnych Środków przysługuje Ci w okresie trwania Umowy o Kartę oraz w terminie sześciu (6) lat od jej wygaśnięcia. W okresie trwania Umowy o Kartę możesz dokonać wykupu całości lub części Dostępnych Środków. Po wygaśnięciu Umowy o Kartę możesz żądać wykupu Dostępnych Środków w całości.
  8. Jeżeli po dokonaniu przez nas przelewu wykupionych środków zostały rozliczone Transakcje będące w toku w momencie żądania wykupu, zastrzegamy sobie prawo żądania od Ciebie zwrotu kwot tych Transakcji, z terminem płatności czternastu (14) dni kalendarzowych od otrzymania przez Ciebie naszego zawiadomienia. Jeżeli nie zapłacisz tych kwot w terminie, zastrzegamy sobie wszelkie prawa do podjęcia niezbędnych działań zmierzających do ich odzyskania.
  9. Możesz anulować lub wycofać swój wniosek o wykup pieniądza elektronicznego pod warunkiem, że powiadomisz Dział Obsługi Klienta o swoim zamiarze przed złożeniem przez Nas zlecenia przelewu zgodnie z postanowieniami niniejszego par. 11.
 12. OPŁATY
  1. Wszystkie Opłaty i należności dotyczące Karty wyszczególniono w Tabeli Opłat znajdującej się na końcu niniejszego Regulaminu. Składając wniosek o wydanie Karty, zobowiązujesz się do pokrycia wszystkich właściwych Opłat za korzystanie z Karty, w tym zarówno Opłat Transakcyjnych, jak i Opłat za prowadzenie Rachunku. Opłaty będą potrącane przez nas z Dostępnych Środków. Jeżeli dla skuteczności potrącenia zgodnie z Wymogami Prawnymi niezbędne jest złożenie oświadczenia, pomniejszenie kwoty Dostępnych Środków stanowi złożenie przez Nas tego oświadczenia o potrąceniu. W przypadku braku Dostępnych Środków w danym Portfelu Walutowym Karty wystarczających na pokrycie właściwych Opłat, stosuje się kolejność określoną w par. 13.12.
  2. Opłaty Transakcyjne będą pobierane przy okazji każdej Transakcji. W wyniku każdej Transakcji kwotę Dostępnych Środków pomniejszymy dodatkowo o kwotę należnych nam Opłat Transakcyjnych, zgodnie z Tabelą Opłat.
  3. Wszystkie Opłaty za prowadzenie Rachunku (patrz Tabela Opłat) będą pobierane z Karty w Walucie Domyślnej chyba, że w Portfelu Walutowym Karty w Walucie Domyślnej brak jest wystarczających środków. W takim przypadku właściwa Opłata obciąży następny Portfel Walutowy Karty, w którym znajdują się środki w wystarczającej wysokości, w kolejności określonej zgodnie z par. 13.12.
  4. Pobierane przez Nas Opłaty podlegają okresowym zmianom. O zamiarze dokonania zmian Opłat dotyczących Karty poinformujemy Cię z wyprzedzeniem zgodnie z postanowieniami par. 15. Informacje o Opłatach są wiążące w okresie ich udostępnienia zgodnie z pkt. 21.1.
  5. Opłaty pobierane przez Nas okresowo są należne jedynie za okres obowiązywania Umowy o Kartę. Opłaty uiszczone z góry podlegają proporcjonalnemu zwrotowi.
 13. KURSY WYMIANY WALUT I KOLEJNOŚĆ PORTFELI WALUTOWYCH KARTY
  1. Ponieważ do Twojej Karty dołączonych jest pięć (5) Portfeli Walutowych Karty, przewiduje się kilka scenariuszy zastosowania kursu wymiany walut w zależności od przeprowadzanej przez Ciebie czynności. W niniejszym par. 13 wyjaśniono, na jakich zasadach będzie stosowany Nasz Kurs Wymiany lub Kurs Wymiany MC. Kursy wymiany walut mogą się wahać i ulegać okresowym zmianom (często z minuty na minutę) i jeśli wykonasz dwie lub więcej identycznych Transakcji, kursy te niekoniecznie będą takie same. Kursy wymiany walut mogą się także różnić w okresie pomiędzy godziną przeprowadzenia Operacji u Akceptanta a godziną, w której Operacja ta obciąży Twój Rachunek ponieważ kursy wymiany zmieniają się w ciągu dnia! Informacje o marżach na Naszym Kursie Wymiany oraz Kursie Wymiany MC można znaleźć w Tabeli Opłat. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, dla każdej Operacji podlegającej przewalutowaniu przez Nas ma zastosowanie kurs walutowy z chwili otrzymania przez Nas Operacji do rozliczenia a w pozostałych przypadkach dokonania przez Nas przewalutowania - kurs walutowy z chwili otrzymania przez Nas zlecenia .
  2. Zasilenia Karty (pierwsze oraz każde kolejne) powinny być dokonywane w Walucie Domyślnej. Jeżeli będziesz próbował zasilić swoją Kartę w jednej z Walut Wykorzystywanych dla Karty lub Walutą Obcą, wówczas nie będziemy mieli wpływu na kursy wymiany stosowane przez osoby trzecie i kwota zasilenia zostanie przeliczona na kwotę w Walucie Domyślnej zanim zostanie przesłana do Nas, a kwota Dostępnych Środków może być niższa niż się spodziewałeś! Kwotę, którą zasiliłeś swoją Kartę będziesz mógł sprawdzić przeglądając historię Transakcji w Portalu Internetowym E360.
  3. Dokonując Operacji należy zwrócić uwagę na postanowienia par. 7.6 powyżej.
  4. Jeżeli Operacja jest dokonywana w Walucie Obcej, wówczas stosujemy Kurs Wymiany MC wraz z właściwą Opłatą. Operacje dokonane w Walucie Obcej będą wykonywane z Portfela Walutowego Karty w Walucie Domyślnej chyba, że na tym Portfelu Walutowym Karty brak jest wystarczającej ilości Dostępnych Środków, w którym to przypadku stosuje się proces opisany w par. 13.12.
  5. W przypadku dokonywania Operacji w walucie Portfela Walutowego Karty, w którym znajdują się Dostępne Środki w wysokości wystarczającej do wykonania Transakcji oraz pokrycia wszelkich Opłat Transakcyjnych, nie zostanie zastosowany żaden kurs wymiany walut. W przypadku braku dostatecznej ilości Dostępnych Środków w danym Portfelu Walutowym Karty, w którym dokonywana jest Operacja, stosuje się proces opisany w par. 13.12.
  6. W przypadku, gdy zlecisz transfer pieniądza elektronicznego pomiędzy Portfelami Walutowymi Karty za pośrednictwem Portalu Internetowego E360, zarówno pomiędzy Portfelem Walutowym Karty w Walucie Domyślnej a innym Portfelem Walutowym Karty (w dowolną stronę) lub pomiędzy Portfelami Walutowymi Karty w Walutach Wykorzystywanych dla Karty, wówczas do każdego takiego transferu zostanie zastosowany Nasz Kurs Wymiany.
  7. W przypadku, gdy rozliczamy Operacje z MasterCard lub gdy stosują się postanowienia par. 8.7, możemy dokonać przeliczenia Dostępnych Środków z jednego Portfela Walutowego Karty na inny (zgodnie z kolejnością określoną w par. 13.12), posługując się Naszym Kursem Wymiany, wraz z właściwą Opłatą.
  8. Jeżeli zażądałeś wykupu pieniądza elektronicznego zgodnie z par. 11 i masz Dostępne Środki w jednym lub więcej Portfeli Walutowych Karty (poza Walutą Domyślną), środki te przed dokonaniem wykupu będą musiały zostać przewalutowane na Walutę Domyślną. Żądając wykupu Dostępnych Środków upoważniasz Nas do dokonania transferu wszystkich środków z Portfeli Walutowych Karty innych niż Portfel Walutowy Karty w Walucie Domyślnej do Portfela Walutowego Karty w Walucie Domyślnej. Dokonując takiego przeliczenia, zastosujemy Nasz Kurs Wymiany zgodnie z postanowieniami par. 13.7.
  9. Opłaty za prowadzenie Rachunku będą obciążały Twój Portfel Walutowy w Walucie Domyślnej (patrz Tabela Opłat, w której wyszczególniono rodzaje Opłat za prowadzenie Rachunku oraz ich wysokość w Walucie Domyślnej). Jeżeli wysokość Dostępnych Środków w Walucie Domyślnej jest wystarczająca do pokrycia kwot Opłat, pobranie Opłat nie będzie wiązało się z przewalutowaniem. W przypadku braku wystarczającej ilości Dostępnych Środków w Walucie Domyślnej zastosowany zostanie proces określony w par. 13.12.
  10. Opłaty Transakcyjne będą obciążały Twój Portfel Walutowy Karty, z którego dokonano Transakcji, jeżeli na tym Portfelu Walutowym znajdują się Dostępne Środki w wystarczającej wysokości. W przypadku braku wystarczającej ilości Dostępnych Środków na Portfelu Walutowym, z którego realizowana jest Transakcja, zastosowana zostanie kolejność zgodnie z postanowieniami par. 13.12 do czasu aż saldo Transakcji oaz właściwe Opłaty zostaną pokryte. Jeżeli dokonałeś Operacji w walucie Portfela Walutowego Karty, na którym nie zapewniłeś Dostępnych Środków w wysokości wystarczającej do wykonania Operacji, możesz skorzystać z korzystniejszego Naszego Kursu Wymiany, jeżeli dokonasz transferu pomiędzy Portfelami Walutowymi Karty zgodnie z postanowieniami par. 13.6 niezwłocznie po dokonaniu Transakcji, aby transfer został zrealizowany zanim Operacja zostanie rozliczona z MasterCard.
  11. W przypadku gdy brak jest Dostępnych Środków na pokrycie Opłat:
   1. we wszystkich Portfelach Walutowych Karty łącznie, wówczas Opłaty obciążą Twoją Kartę do czasu uzyskania zerowego salda Dostępnych Środków, co uniemożliwi Ci dokonywania Transakcji do czasu przywrócenia salda dodatniego. Powyższe nie wpływa na nasze uprawnienie do żądania od Ciebie pozostałej części nieuregulowanych Opłat; lub
   2. w danym Portfelu Walutowym Karty dla waluty, w której dokonano Transakcji, wówczas Dostępne Środki w wysokości niezbędnej na pokrycie Opłat w pozostałych Portfelach Walutowych Karty zostaną automatycznie przez Nas przewalutowane według Naszego Kursu Wymiany zgodnie z postanowieniami par. 13.12, do czasu osiągnięcia ilości środków wystarczającej do rozliczenia Opłat lub do czasu zastosowania postanowień par. 13.11 (i).
  12. W przypadku konieczności przewalutowania Dostępnych Środków w Portfelach Walutowych, w tym na pokrycie kwot Operacji lub Opłat zgodnie z postanowieniami par. 13.5 i 13.7, kolejność przewalutowania będzie następująca, w zależności od Waluty Domyślnej Twojej Karty:
   1. gdy Walutą Domyślną jest PLN, według następującej kolejności: PLN>EUR>GBP>SEK>NOK
   2. gdy Walutą Domyślną jest GBP, według następującej kolejności: GBP>PLN>EUR>SEK>NOK
   3. gdy Walutą Domyślną jest EUR, według następującej kolejności: EUR>PLN>GBP>SEK>NOK

   Do wszelkich przeliczeń dokonywanych zgodnie z postanowieniami niniejszego par. 13.12 zastosujemy Nasz Kurs Wymiany.

   Przykładowo, jeżeli posiadasz Kartę, której Walutą Domyślną jest PLN, a dokonujesz Operacji w NOK, ale w Portfelu Walutowym Karty w NOK nie znajdują się Dostępne Środki w NOK, natomiast posiadasz środki w Portfelu Walutowym Karty w GBP, Nasz system w pierwszej kolejności sprawdzi Portfel Walutowy Karty w walucie PLN i przeliczy tyle środków, ile się w nim znajduje na pokrycie Operacji w NOK. Jeżeli kwota Operacji w NOK zostanie w pełni pokryta, przeliczanie zostanie zakończone, zaś w przeciwnym wypadku system kolejno przeliczy na pokrycie Operacji Dostępne Środki w Portfelu Walutowym Karty w EUR, itd. do czasu, aż wystarczająca ilość środków zostanie przeliczona na pokrycie pierwotnej Operacji w NOK. Proces przewalutowania określony w niniejszym par. 13.12 będzie dokonywany w chwili rozliczania Operacji, a nie w chwili jej autoryzacji, a tym samym będziesz mieć możliwość zlecenia transferu zgodnie z postanowieniami par. 13.10.

  13. Wszelkie kursy, których stosowanie przewidziano w niniejszym Regulaminie, w tym Nasze Kursy Wymiany oraz Kurs Wymiany MC, podlegają zmianom bez ograniczeń co do częstotliwości i zakresu tych zmian. Zmiana kursów, w tym Naszych Kursów oraz Kursów Wymiany MC, nie wymaga uprzedniego zawiadomienia Posiadacza Karty. Zmiany Naszych Kursów Wymiany wchodzą w życie z momentem ogłoszenia tych zmian, chyba że wraz z ich ogłoszeniem zostanie wskazany późniejszy termin.
 14. ZAWIESZENIE I ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z KARTY
  1. E360 jest uprawniony do zablokowania lub zastrzeżenia Karty lub Danych Logowania:
   1. z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem Karty lub Danych Logowania, lub
   2. w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia Karty lub Danych Logowania, lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej Transakcji;

   w tym z przyczyn wskazanych w pozostałych postanowieniach niniejszego Regulaminu. O zablokowaniu lub zastrzeżeniu Karty poinformujemy Cię niezwłocznie przed dokonaniem odpowiednio zablokowania lub zastrzeżenia, a jeżeli nie jest to możliwe - niezwłocznie po ich dokonaniu, telefonicznie, wiadomością tekstową, poprzez email lub komunikatem systemowym terminalu lub Bankomatu, w którym została użyta Karta, chyba że przepisy prawa uniemożliwiają powiadomienia lub powiadomienie albo byłoby to nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa.

  2. Wniosek o odblokowanie Karty lub Danych Logowania możesz złożyć kontaktując się z Działem Obsługi Klienta.
  3. Możesz wypowiedzieć Umowę o Kartę w każdej chwili z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, przesyłając oświadczenie o wypowiedzeniu do Działu Obsługi Klienta pisemnie lub poprzez Portal Internetowy E360.
  4. Nie zostaniesz obciążony Opłatą za wypowiedzenie Umowy o Kartę, ale możesz zostać obciążony Opłatą za wcześniejsze zamknięcie, jeżeli Umowa o Kartę ustanie wskutek jej wypowiedzenia przez Ciebie przed upływem terminu ważności Karty (w przypadkach innych niż wskazane w par. 10.5). Po ustaniu Umowy o Kartę możesz żądać wykupu Dostępnych Środków - zgodnie z par. 11 oraz Tabelą Opłat.
  5. Jesteśmy uprawnieni do wypowiedzenia Umowy o Kartę z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia z następujących ważnych przyczyn:
   1. naruszenia przez Ciebie Regulaminu,
   2. Pozostajesz w opóźnieniu nie krótszym niż trzydzieści (30) dni z zapłatą należności wynikających z Umowy o Kartę, w tym Opłat, a my bezskutecznie wezwiemy Cię do zapłaty tych należności w terminie czternastu (14) dni od otrzymania wezwania do zapłaty;
   3. Podejmujesz działania lub czynności sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami, które mają wpływ na sposób realizacji Umowy o Kartę,
   4. Składając wniosek o Kartę lub później podałeś nam dane lub informacje nieprawdziwe albo niezgodne ze stanem faktycznym, których treść lub charakter mogłyby spowodować odrzucenie wniosku o Kartę, albo posłużyłeś się dokumentami sfałszowanymi, przerobionymi, podrobionymi lub poświadczającymi nieprawdę,
   5. Przez trzy (3) kolejne miesiące nie zapewnisz Dostępnych Środków w wysokości wystarczającej na pokrycie zaległych i bieżących opłat za okres ich pobierania zgodnie z Tabelą Opłat,
   6. Przez trzy (3) kolejne miesiące dokonasz co najmniej dwóch Transakcji powodujących przekroczenie Dostępnych Środków,
   7. Przez dwanaście (12) kolejnych miesięcy nie zapewnisz Dostępnych Środków lub doprowadzisz do wystąpienia salda debetowego,
   8. Uzyskamy informację pochodzącą od organów publicznych o popełnieniu lub podejrzeniu popełnienia przez Ciebie przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów lub ochronie informacji, w tym przestępstwa z wykorzystaniem Karty lub przestępstwa na Naszą szkodę lub na szkodę Akceptanta, podmiotu wypłacającego gotówkę, w tym operatora Bankomatu,
   9. Koszty wykonywania Naszych obowiązków wynikających z Umowy o Kartę, w tym koszty rozliczania Transakcji, wzrosną o co najmniej 10 % wskutek wzrostu cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, kosztów rozliczeń pomiędzy dostawcami usług płatniczych, obsługi systemu informatycznego stosowanego przez Nas do wykonywania Umowy o Kartę lub zmiany przepisów prawa, jeżeli do wzrostu kosztów doszło nie dalej niż trzy (3) miesiące przed wypowiedzeniem,
   10. Wykorzystywania Karty do działalności sprzecznej z przepisami prawa, w tym w przypadku naruszania przez Ciebie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu lub uniemożliwienia Nam wykonywania obowiązków wynikających z tych przepisów,
   11. Wykorzystania Karty do przeprowadzania rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  6. Umowa o Kartę ustaje automatycznie z chwilą powzięcia przez Nas informacji o Twojej śmierci.
  7. Po upływie okresu wypowiedzenia, Twoja Karta nie będzie zdatna do użytku. Będziemy starali się skontaktować z Tobą korzystając z najnowszych danych, które mamy w swojej dokumentacji na Twój temat.
 15. ZMIANY REGULAMINU
  1. Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w tym Tabeli Opłat, jeżeli wystąpi co najmniej jedna z następujących ważnych przyczyn:
   1. zmiana stanu prawnego skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie;
   2. wydanie orzeczenia sądu powszechnego lub wydanie decyzji, zalecenia, rekomendacji lub innego, wiążącego Nas aktu przez organ administracji publicznej, skutkujący koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie;
   3. zmiana w Naszej ofercie, ze względu na:
    1. wprowadzenie przez Nas nowych produktów i usług, przy czym zmiana Regulaminu może dotyczyć jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi produktami lub usługami, korzystanie z nich nie będzie dla Ciebie obowiązkowe, a niekorzystanie nie będzie wiązało się z kosztami, chyba że wyrazisz na korzystanie i ponoszenie kosztów odrębną zgodę,
    2. poprawę przez Nas istniejących funkcjonalności lub świadczonych usług w celu zwiększania poziomu bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub polepszenia użyteczności udostępnianych funkcjonalności i usług świadczonych przez Nas, przy czym zmiana Regulaminu może dotyczyć jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi funkcjonalnościami lub usługami,
    3. rezygnacja z niektórych funkcjonalności lub usług, lub zmianę istniejących funkcjonalności lub usług świadczonych przez Nas, ze względu na dalszą niemożność świadczenia danej usługi lub udostępniania funkcjonalności w dotychczasowej formie spowodowaną ustaniem umowy pomiędzy Nami a podmiotem, z którego usług korzystaliśmy świadcząc daną usługę lub udostępniając daną funkcjonalność lub ze względu na wzrost kosztów świadczenia danej usługi o co najmniej 10 %, spowodowany wzrostem cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, kosztów rozliczeń pomiędzy dostawcami usług płatniczych, obsługi systemu informatycznego stosowanego przez Nas do świadczenia danej usługi lub udostępniania danej funkcjonalności, lub zmianą przepisów prawa regulujących świadczone usługi lub udostępnione funkcjonalności przez Nas, jeżeli ten wzrost miał miejsce nie dalej niż na trzy (3) miesiące przed ogłoszeniem zmiany Regulaminu, przy czym zmiana Regulaminu może zostać dokonana jedynie w zakresie niezbędnym do usunięcia lub zmiany tych funkcjonalności lub usług.
  2. O zmianie Regulaminu i o dacie wejścia w życie zmienionego Regulaminu poinformujemy Cię pocztą elektroniczną oraz opublikujemy zmieniony Regulamin na Portalu Internetowym E360. Data wejścia w życie zmienionego Regulaminu nie może być wcześniejsza niż dwa (2) miesiące od poinformowania Cię o zmianie.
  3. Do dnia poprzedzającego określony przez Nas dzień wejścia w życie zmian Regulaminu możesz zgłosić sprzeciw wobec zmian Regulaminu, względnie możesz wypowiedzieć Umowę o Kartę ze skutkiem natychmiastowym. Sprzeciw lub wypowiedzenie złóż w formie pisemnej do Działu Obsługi Klienta. Brak zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec zmian, wyrażonego w sposób i w terminie określonych w niniejszym par. 15, jest równoznaczny wyrażeniu zgody na zmiany i na ich wejście w życie w terminie określonym przez Nas. Jeżeli nie wypowiedziałeś Umowy o Kartę oraz zgłosisz sprzeciw wobec zmian Regulaminu w sposób i w trybie określonych w niniejszym postanowieniu, Umowa o Kartę wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian. Z tytułu zgłoszenia sprzeciwu lub rozwiązania tej Umowy o Kartę wskutek wypowiedzenia, o których mowa w niniejszym postanowieniu, nie ponosisz żadnych Opłat na Naszą rzecz. W takim przypadku będziesz mógł również dokonać wykupu Dostępnych Środków bez ponoszenia Opłat.
 16. TRANSAKCJE SPORNE
  1. Odpowiadasz w całości za nieautoryzowane Transakcje:
   1. do których doprowadziłeś umyślnie,
   2. dokonane przed zgłoszeniem, o którym mowa w par. 6.2 Regulaminu, do których doprowadziłeś wskutek naruszenia obowiązków określonych w par. 6.1 Regulaminu umyślnie lub przez rażące niedbalstwo.
  2. Odpowiadasz za nieautoryzowane Transakcje inne niż określone w par. 16.1. dokonane przed zgłoszeniem, o którym mowa w par. 6.2 Regulaminu, do łącznej ich sumy odpowiadającej równowartości 50 GBP:
   1. będące skutkiem posłużenia się utraconymi lub skradzionymi: Kartą, danymi umożliwiającymi zlecenie Operacji (w tym numeru PIN, numeru i daty ważności Karty lub kodu CVC/CVC2) lub Danymi Logowania,
   2. będące skutkiem przywłaszczenia lub nieuprawnionego użycia innego niż w określone w par. 16.2 (i) Karty, Danych Karty lub Danych Logowania do którego doszło w wyniku niepodjęcia przez Ciebie z należytą starannością niezbędnych środków służących zapobieżeniu naruszenia indywidualnych zabezpieczeń Karty lub Danych Logowania, w szczególności przechowywania Karty, danych umożliwiających zlecenie Operacji (w tym numeru PIN, numeru i daty ważności Karty lub kodu CVC/CVC2) oraz Danych Logowania z zachowaniem należytej staranności i nieudostępniania ich osobom nieuprawnionym.
  3. Nie odpowiadasz za nieautoryzowane Transakcje niewymienione w par. 16.1-16.2. Jeżeli nie zapewniliśmy środków umożliwiających dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w par. 6.2 Regulaminu, odpowiadasz wyłącznie za nieautoryzowane Transakcje, o których mowa w par. 16.1 (i) niniejszego Regulaminu.
 17. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego par. 17, nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie ani opóźnienie w wykonaniu obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu z powodu Wymogów Prawnych. W takim przypadku nie będziemy odpowiedzialni za żadne poniesione przez Ciebie straty pośrednie lub następcze.
  2. Nie ponosimy odpowiedzialności ani nie mamy żadnych zobowiązań z tytułu towarów lub usług, które zakupisz przy użyciu Karty.
  3. Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku odmowy uznania Operacji przez Akceptanta lub nieodwołania przez Akceptanta na Twoje żądanie autoryzacji Operacji.
  4. Żadne postanowienie niniejszego Regulaminu nie wyklucza ani nie ogranicza Naszej odpowiedzialności wobec Ciebie z tytułu zgonu lub obrażeń cielesnych wynikających z Naszego niedbalstwa lub umyślnego działania.
  5. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Regulaminu, będziesz odpowiedzialny za wszelkie straty lub oszustwa, wynikłe bezpośrednio z nieinformowania Nas o zmianach Twoich danych kontaktowych.
  6. Nie udzielamy gwarancji ani dodatkowej ochrony w zakresie zakupów dokonywanych przez Internet, drogą wysyłkową czy telefonicznie.
  7. Jeżeli będziesz korzystał ze swojej Karty niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub jeżeli stwierdzimy, że posługujesz się kartą w sposób oszukańczy, możemy obciążyć Cię wszelkimi uzasadnionymi kosztami, które poniesiemy podejmując działania mające na celu powstrzymanie Ciebie od korzystania z Karty oraz odzyskanie należnych środków pieniężnych w związku z Twoimi działaniami.
  8. Z zastrzeżeniem par. 17.13 i 19.4 Regulaminu, ponosimy odpowiedzialność za należyte wykonanie Transakcji przez uznanie rachunku dostawcy usług płatniczych odbiorcy oraz odpowiedzialność za należyte wykonanie otrzymanej dla Ciebie Transakcji.
  9. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Transakcji przez uznanie rachunku dostawcy usług płatniczych odbiorcy, za które ponosimy odpowiedzialność, przywracamy Portfel Walutowy Karty do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miało miejsca niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji przez zwrot kwoty Transakcji, do wysokości tej jej części, w której Transakcja nie została wykonana, a którą zostałeś obciążony, z jednoczesną korektą Opłat.
  10. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania otrzymanej dla Ciebie Transakcji, za które ponosimy odpowiedzialność, niezwłocznie uznajemy Portfel Walutowy Karty odpowiednią kwotą w celu doprowadzenia Rachunku do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miało miejsca niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji.
  11. W razie nieterminowego wykonania Transakcji nasza odpowiedzialność obejmuje wyłącznie szkody będące normalnym skutkiem nieterminowego wykonania.
  12. W razie wystąpienia nieautoryzowanej Transakcji, za którą nie odpowiadasz, przywracamy Portfel Walutowy Karty do stanu jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana Transakcja przez zwrócenie Ci kwoty Transakcji do wysokości, za którą zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu nie odpowiadasz, z jednoczesną korektą Opłat.
  13. Nasza odpowiedzialność jest całkowicie wyłączona, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji wynika z siły wyższej lub zastosowania przepisów prawa.
  14. Możesz wnioskować o podjęcie przez Nas działań w celu prześledzenia niewykonanej lub nienależycie wykonanej Transakcji zainicjowanej przez Ciebie. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym składasz kontaktując się z Działem Obsługi Klienta. O wyniku poinformujemy Cię w sposób określony we wniosku, a w przypadku braku takiego określenia - telefonicznie, wiadomością tekstową, poprzez email lub poprzez Portal Internetowy E360.
  15. Możesz wnioskować o zwrot kwoty wykonanej i autoryzowanej Operacji Kartą jeżeli:
   1. w momencie autoryzacji nie została określona dokładna kwota Operacji, oraz
   2. kwota Operacji jest wyższa niż kwota, jakiej mogłeś się spodziewać, uwzględniając rodzaj i wartość wcześniejszych Operacji, postanowienia Regulaminu oraz istotne dla sprawy okoliczności.
  16. Wnosząc o zwrot nie możesz powoływać się na przyczyny związane z wymianą walut.
  17. Wnosząc o zwrot jesteś zobowiązany przedstawić okoliczności faktyczne wskazujące na spełnienie warunków zwrotu. Na złożenie wniosku o zwrot masz osiem (8) tygodni od dnia obciążenia Twojego Rachunku. Wniosek o zwrot możesz wysłać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta.
 18. DANE OSOBOWE
  1. Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych, a Tobie przysługuje prawo dostępu i poprawiania tych danych. Wszelkie wnioski i zapytania odnośnie ich przetwarzania kieruj do Company Secretary, Euronet 360 Finance Limited, 5th Floor, North Block, 55 Baker Street, London W1U 7EU, Zjednoczone Królestwo. Twoje dane osobowe, w tym Informacje Osobowe, będą przetwarzane przez Nas w celu wykonania Umowy o Kartę, dochodzenia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków wynikających z Wymogów Prawa i w naszych celach marketingowych. Twoje dane będą udostępniane innym dostawcom usług płatniczych uczestniczącym w wykonaniu Umowy o Kartę (w tym Operacji), a także podmiotom wskazanym w Regulaminie.
  2. Podanie nam danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie oznaczonym we wniosku o wydanie Karty jest niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy o Kartę.
  3. Jeżeli będziemy gromadzili Informacje Osobowe o Tobie podczas Kontroli złożonego Wniosku, świadczenia usług lub podczas bieżących kontroli Ciebie i Twoich Transakcji:
   1. podejmiemy wszelkie wymagane środki ostrożności w celu ich zabezpieczenia;
   2. będą one mogły być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym przez Naszych usługodawców, którzy mają obowiązek ich zabezpieczenia w odpowiedni sposób; oraz
   3. będziemy mogli z nich korzystać w związku z nieuprawnionym użyciem Karty.
 19. PROCEDURA REKLAMACYJNA
  1. W przypadku jakichkolwiek reklamacji lub niezadowolenia z Karty, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta według danych wskazanych powyżej.
  2. Reklamacje i zgłoszenia dotyczące korzystania z Karty mogą być przesyłane poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta w formie pisemnej, telefonicznie, a także wiadomością poczty elektronicznej.
  3. Reklamacje powinny być składane w języku polskim lub angielskim i będą rozpatrywane w języku, w którym złożyłeś daną reklamację.
  4. Jesteś zobowiązany zgłaszać Nam niezwłocznie reklamacje dotyczące nieautoryzowanej, niewykonanej lub nieprawidłowo wykonanej Transakcji. Brak dokonania przez Ciebie zgłoszenia nieprawidłowości, o których mowa w zdaniu poprzedzającym w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia Rachunku Karty, albo od dnia, w którym Transakcja miała być wykonana powoduje wygaśnięcie Twoich roszczeń wobec E360 w związku z niezgłoszoną nieprawidłowością. Zalecamy, abyś sprawdzał historię swoich Transakcji oraz saldo Dostępnych Środków systematycznie, co najmniej raz na dwa (2) tygodnie.
  5. Jeżeli w wyniku zgłoszenia przez Ciebie reklamacji kwota Transakcji została Ci zwrócona, a następnie okazało się, iż zwrot ten Ci nie przysługiwał, kwota Transakcji zostanie ponownie pobrana z Twojego Rachunku. W takim przypadku możemy obciążyć Cię Opłatą („Opłata za Transakcję Sporną”) zgodnie z Tabelą Opłat.
  6. Reklamacje rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania. Termin ten w przypadkach szczególnie skomplikowanych, może być wydłużony do sześćdziesięciu (60) dni, przy czym zostaniesz o tym wcześniej poinformowany. Odpowiedź na reklamację przyślemy na wskazany przez Ciebie w reklamacji adres korespondencyjny lub, w przypadku wyboru formy powiadomienia pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Ciebie.
  7. Jesteś zobowiązany udzielić Nam wyjaśnień i pomocy w sprawach związanych ze zgłoszoną przez Ciebie reklamacją, jeśli udzieleniu wyjaśnień lub pomocy nie sprzeciwiają się przepisy obowiązującego prawa. Jesteś zobowiązany do udzielenia wyjaśnień w terminie siedmiu (7) dni od otrzymania wezwania.
  8. W przypadku, gdy nie będziesz usatysfakcjonowany zaproponowanym przez Nas rozwiązaniem, masz prawo do pozasądowego rozwiązywania sporów. W tym celu możesz zgłosić się do:
   1. Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, który rozpatruje sprawy, gdzie wartość przedmiotu sporu, co do zasady, przekracza 500 zł oraz w sprawach o prawa niemajątkowe - więcej informacji znajdziesz na http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/index.jsp;
   2. Sądu Polubownego przy Rzeczniku Finansowym - więcej informacji znajdziesz na http://rf.gov.pl/.

   Niniejszym informujemy również o istnieniu platformy ODR (European Online Dispute Resolution platform), oraz możliwości wykorzystania jej w celu rozstrzygania sporów. Platforma jest dostępna pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ w celu pomocy konsumentom, mieszkającym na terenie Unii Europejskiej, którzy kupili towary bądź usługi on-line od sprzedawcy posiadającego siedzibę w Unii Europejskiej, w rozstrzyganiu sporów kontraktowych i prowadzenia alternatywnej procedury rozpatrywania sporów on-line. Jeśli posiadasz miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej, masz prawo złożyć za pośrednictwem platformy ODR wszelkie reklamacje, których nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć w drodze wewnętrznego postępowania reklamacyjnego.

  9. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w sposób dla Ciebie satysfakcjonujący, możesz skierować sprawę do Rzecznika Usług Finansowych (Financial Ombudsmen Services), który jest niezależnym organem powołanym w celu orzekania sporach pomiędzy usługobiorcami a podmiotami oferującymi produkty finansowe.
  10. Z Rzecznikiem Usług Finansowych można się kontaktować:
   1. pisząc na adres: Exchange Tower, London E14 9SR, United Kingdom;
   2. za pomocą poczty elektronicznej complaint.info@financial-ombudsman.org.uk; lub
   3. telefonicznie pod jednym z następujących numerów:
    1. 0800 023 4567 (połączenia z tym numerem powinny być bezpłatne z telefonów stacjonarnych i komórkowych);
    2. 0300 123 9123 (połączenia z tym numerem nie powinny kosztować więcej niż połączenia z numerami stacjonarnymi w Wlk. Brytanii z obszaru tego kraju); lub
    3. +44 20 7964 0500 w przypadku połączenia realizowanego spoza obszaru Wielkiej Brytanii.
  11. Jeżeli nasze działanie narusza przepisy prawa możesz wnieść skargę na działanie E360 do Brytyjskiego Urzędu ds. Usług Finansowych (Financial Conduct Authority).
 20. REKOMPENSATA
  1. Zgodnie z Wymogami Prawnymi, mamy obowiązek przechowywać Dostępne Środki na Regulowanym Rachunku na wypadek naszej niewypłacalności. W takim przypadku Dostępne Środki będą zabezpieczone przed roszczeniami naszych wierzycieli choćbyś nawet utracił możliwość korzystania z Karty. W przypadku Naszej upadłości Dostępne Środki byłyby chronione i zostałyby Ci zwrócone.
  2. Prosimy, zwróć uwagę, iż Karta to produkt pieniądza elektronicznego i nie może być utożsamiana z rachunkiem bankowym ani traktowana jak środki lub depozyty znajdujące się na zwykłym rachunku bieżącym czy oszczędnościowym. Oznacza to, że jeżeli Bank stanie się niewypłacalny, Dostępne Środki nie będą chronione na mocy brytyjskiego Systemu Rekompensat dla Usług Finansowych (UK’s Financial Services Compensation Scheme) ani żadnego innego systemu gwarantowania depozytów. Dostępne Środki są traktowane inaczej niż środki czy lokaty na zwykłych rachunkach bieżących czy rachunkach oszczędnościowych.
 21. WARUNKI OGÓLNE
  1. Będziemy kontaktować się z Tobą w języku polskim, a na Twoje życzenie w języku angielskim. Niniejszy Regulamin jest utrwalony i udostępniony w obu wersjach językowych w Portalu Internetowym E360, skąd możesz go pobrać lub wydrukować w celu zabezpieczenia treści zawartej Umowy o Kartę. Można go również uzyskać na wniosek, kontaktując się z Działem Obsługi Klienta. Umowa o Kartę jest zawarta w języku polskim i wiążąca jest polska wersja Regulaminu.
  2. O ile Regulamin wyraźnie nie stanowi inaczej, w toku wykonywania Umowy o Kartę będziemy się porozumiewać z Tobą za pośrednictwem Portalu Internetowego E360, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
  3. Jeżeli jakiekolwiek warunki niniejszego Regulaminu okażą się nieważne bądź bezskuteczne w całości lub w części z dowolnej przyczyny, inne postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
  4. Niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego, nie oznacza zrzeczenia się przez Nas tego prawa lub środka prawnego w całości ani w części oraz nie pozbawia Nas możliwości wykonywania tych praw lub korzystania z tych środków prawnych w przyszłości.
  5. Dla prawidłowego funkcjonowania Portalu Internetowego E360 niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu oraz przeglądarki Internet Explorer 9, Mozilla Firefox albo Google Chrome z włączoną obsługą plików cookies, javascript oraz flash player. W związku z korzystaniem z Portalu Internetowego E360 nie wolno Ci przesyłać treści o charakterze bezprawnym.
  6. Nie jesteś uprawniony do przeniesienia praw wynikających z niniejszego Regulaminu. Umowa o Kartę wiąże Ciebie osobiście i nie może zostać przeniesiona. Zachowujesz potencjalną odpowiedzialność wynikającą z niniejszego Regulaminu do czasu wygaśnięcia Umowy o Kartę.
  7. O ile nie dokonaliśmy cesji praw wynikających z niniejszego Regulaminu, żadnej osobie trzeciej nie będą przysługiwały żadne prawa ani korzyści wynikające z niniejszego Regulaminu.
  8. Niniejszy Regulamin, w tym stosunki pomiędzy Nami a Tobą przed zawarciem Umowy o Kartę oraz zawarcie i wykonanie Umowy o Kartę, podlega prawu Anglii i Walii. Nie pozbawia Cię to ochrony przyznanej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
  9. Wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem z Karty, nierozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

Regulamin Programu Kart Przedpłaconych Wizz Air v.2.1
Obowiązujący: od 15 września 2017 roku

TABELA OPŁAT

OPIS

OPŁATY

WALUTA DOMYŚLNA PLN

WALUTA DOMYŚLNA EUR

WALUTA DOMYŚLNA GBP

OPŁATY ZA PROWADZENIE RACHUNKU

Opłata miesięczna za kartę przedpłaconą – nie jest pobierana w przypadku zasilenia Karty na kwotę PLN 420 / EUR 100 / GBP 70 miesięcznie

PLN 3

EUR 0,75

GBP 0,50

Opłata za brak aktywności (naliczana po 12 miesiącach od daty ostatniej Operacji)

PLN 4

EUR 1

GBP 0,70

Opłata za Wydanie Karty – jest zwracana w przypadku pierwszego zasilenia Karty na kwotę PLN 420 / EUR 100 / GBP 70

PLN 20

EUR 5

GBP 5

Opłata za ponowne wydanie Karty (pobierana w przypadku wydania nowej Karty, z przyczyn innych niż zablokowanie lub zastrzeżenie dotychczasowej Karty)

PLN 20

EUR 5

GBP 5

Opłata za wcześniejsze zamknięcie

PLN 20

EUR 5

GBP 5

OPŁATY TRANSAKCYJNE

WALUTA TRASNAKCJ

Opłata za wypłatę z Bankomatu w kraju

PLN 8

EUR 2

GBP 1,50

Opłata za wypłatę z Bankomatu za granicą

EUR

EUR 3

EUR 3

EUR 3

GBP

GBP 2,20

GBP 2,20

GBP 2,20

PLN

PLN 12

PLN 12

PLN 12

SEK

SEK 27

SEK 27

SEK 27

NOK

NOK 27

NOK 27

NOK 27

Opłata za wypłatę z Bankomatu sieci Euronet

Bezpłatnie

Bezpłatnie

Bezpłatnie

Sprawdzenie salda w Bankomacie

PLN 1

EUR 0,30

GBP 0,20

Zmiana PIN w Bankomacie

PLN 2

EUR 0,50

GBP 0,40

Zasilenie Karty przy użyciu karty płatniczej

1%
min PLN 4

1%
min EUR 0,90

1%
min GBP 0,70

Zasilenie Karty przelewem

Bezpłatnie

Bezpłatnie

Bezpłatnie

Zasilenie karty przelewem online

2% wartości zasilenia

N/A

N/A

Zasilenie karty w punkcie sprzedaży (jeśli dostępne)

3% wartości zasilenia

N/A

N/A

Zasilenie Karty we wpłatomacie Euronet

1% wartości zasilenia

N/A

N/A

Transfer z Karty na Kartę (krajowy)

EUR

EUR 0,50

EUR 0,50

EUR 0,50

GBP

GBP 0,40

GBP 0,40

GBP 0,40

PLN

PLN 2

PLN 2

PLN 2

SEK

SEK 5

SEK 5

SEK 5

NOK

NOK 5

NOK 5

NOK 5

Transfer z Karty na Kartę (międzynarodowy)

EUR

EUR 1 plus 1% wartości transakcji min EUR 2 max EUR 5

EUR 1 plus 1% wartości transakcji min EUR 2 max EUR 5

EUR 1 plus 1% wartości transakcji min EUR 2 max EUR 5

GBP

GBP 0,70 plus 1% wartości transakcji min GBP 1,50 max GBP 4

GBP 0,70 plus 1% wartości transakcji min GBP 1,50 max GBP 4

GBP 0,70 plus 1% wartości transakcji min GBP 1,50 max GBP 4

PLN

PLN 4 plus 1% wartości transakcji min PLN 8 max PLN 20

PLN 4 plus 1% wartości transakcjimin PLN 8 max PLN 20

PLN 4 plus 1% wartości transakcjimin PLN 8 max PLN 20

Opłata za przewalutowanie w przypadku transakcji w Walucie Obcej

3,50% kwoty podlegającej przewalutowaniu

3,50% kwoty podlegającej przewalutowaniu

3,50% kwoty podlegającej przewalutowaniu

Opłata za przewalutowanie, w przypadku przewalutowania z tytułu braku dostępnych środków na portfelu walutowym

3,50% kwoty podlegającej przewalutowaniu

3,50% kwoty podlegającej przewalutowaniu

3,50% kwoty podlegającej przewalutowaniu

Data obowiązywania: 26 czerwca 2017 r. – 14 września 2017 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRZEDPŁACONEJ KARTY PODRÓŻNEJ WIZZ AIR

UWAGA: Należy uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem ponieważ określa on warunki umowy o korzystanie z Twojej Karty. Prosimy, abyś przechowywał niniejszy Regulamin w bezpiecznym miejscu. Egzemplarz Regulaminu w formie elektronicznej możesz uzyskać również korzystając z Danych Kontaktowych podanych poniżej i wydrukować go w razie potrzeby. Złożenie wniosku o wydanie Karty i jej nabycie w trybie online w Portalu Internetowym E360 wymaga akceptacji Regulaminu. Szczególną uwagę należy zwrócić na treść par. 5.6 - 5.9, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy braku zgody na niniejszy Regulamin, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
 1. KTO PROWADZI TWÓJ RACHUNEK?
  1. Twoją Kartę wydaje spółka Euronet 360 Finance Limited.
  2. Jesteśmy uprawnieni do wydawania pieniądza elektronicznego na obszarze EOG na podstawie brytyjskiej Ustawy o Pieniądzu Elektronicznym (Electronic Money Regulations) z 2011 roku, a także podlegamy nadzorowi sprawowanemu przez Brytyjski Urząd ds. Usług Finansowych, który wpisał nas do prowadzonego przez siebie rejestru pod numerem 900009. Bardziej szczegółowe informacje o Nas możesz znaleźć na stronie https://register.fca.org.uk/ wpisując w wyszukiwarce nasze dane.
  3. Będziemy prowadzili Twój Rachunek, a umowa dotycząca korzystania z Twojej Karty (na podstawie niniejszego Regulaminu) zostanie zawarta bezpośrednio z Nami.
  4. Nasza siedziba mieści się pod adresem: 6th Floor, Watson House, 54 Baker Street, London W1U 7BU, United Kingdom (Wlk. Brytania) i jesteśmy wpisani do rejestru spółek Anglii i Walii pod numerem 6928422. Bardziej szczegółowe informacje możesz znaleźć na stronie www.companieshouse.gov.uk.
  5. Zostaliśmy partnerem Wizz Air w celu oferowania i dystrybucji Kart wśród Osób Uprawnionych w ramach programu lojalnościowego Wizz Air oferowanego aktualnym Klientom Wizz Air.
 2. DANE KONTAKTOWE
  1. W przypadku pytań dotyczących Karty należy kontaktować się z Działem Obsługi Klienta. Przed kontaktem z Działem Obsługi Klienta możesz poszukać odpowiedzi w sekcji Najczęściej Zadawane Pytania w Portalu Internetowym E360.
  2. W razie potrzeby, z Działem Obsługi Klienta możesz się skontaktować w następujący sposób:
   1. Automatyczny serwis obsługi Kart - 800 777 744, dostępne w przypadku połączeń telefonicznych wychodzących z terytorium Polski, przez całą dobę;
   2. Centrum Obsługi Kart - 0044(0)2034995169, dostępne w Dni Robocze w godzinach 8.00 - 20.00 (czasu polskiego)
   3. za pomocą poczty elektronicznej - Wizztravelcard-PL@eeft.com;
   4. pisząc do: Dział Obsługi Klienta (Customer Services), Wizz Air Prepaid Card Programme, c/o Euronet 360 Finance Limited, Bielańska 12, 00-085 Warszawa, Polska

   Zwracamy uwagę, iż w przypadku wyboru kontaktu telefonicznego z Działem Obsługi Klienta, Twój operator może pobrać opłatę za połączenie według stawek ustalonych przez tego operatora. W celu uzyskania informacji o takich opłatach skontaktuj się z operatorem ponieważ My nie posiadamy informacji o stawkach operatorów!

   Połączenia z Działem Obsługi Klienta mogą być rejestrowane i/lub monitorowane w celu zapewnienia jakości obsługi oraz jako dokumentacja naszej rozmowy.

 3. DEFINICJE

  Poniższe słowa i wyrażenia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają następujące znaczenie:

  Rachunek

  oznacza rachunek Dostępnych Środków przypisany do Karty

  Opłaty za prowadzenie Rachunku

  oznacza Opłaty, które pobieramy w związku z otwarciem, prowadzeniem i zamknięciem Twojej Karty i Rachunku wyszczególnione w Tabeli Opłat. Tabela Opłat zawiera dokładny wykaz tych Opłat za prowadzenie Rachunku. Prosimy, zwróć szczególną uwagę w jakich sytuacjach oraz w jakiej wysokości będą pobierane z Twojego Rachunku Opłaty za prowadzenie Rachunku, aby na Twoim Rachunku znajdowały się Dostępne Środki w wysokości wystarczającej na ich pokrycie!

  Bankomat

  oznacza bankomat

  Dostępne Środki

  oznaczają łączną kwotę środków znajdujących się na Rachunku, (na wszystkich Portfelach Walutowych Karty), które mogą zostać wykorzystane przez Ciebie do dokonania Transakcji.

  Bank

  oznacza bank, z którym zawarliśmy umowę w celu przechowywania środków wszystkich Posiadaczy Kart na Rachunku Regulowanym/Rachunkach Regulowanych

  Dzień Roboczy

  oznacza każdy dzień z wyjątkiem soboty, niedzieli lub dnia ustawowo wolnego od pracy w Polsce

  Karta

  oznacza plastikową, wielowalutową Kartę Wizz Air z możliwością jej zasilania, oznaczona logo MasterCard, którą wydajemy dla wszystkich posiadaczy kart w ramach Programu Kart Przedpłaconych Wizz Air

  Umowa o Kartę

  oznacza stosunek kontraktowy pomiędzy Tobą a Nami, który reguluje niniejszy Regulamin.

  Weryfikacja Wniosku

  oznacza zakres czynności kontrolnych, które musimy przeprowadzić zgodnie z Wymogami Prawnymi przed wydaniem Ci Karty, dotyczące Twojej osoby w tym elektroniczne kontrole online u osób trzecich oraz innych Naszych usługodawców, mające na celu weryfikację autentyczności Twojej tożsamości i wniosku. Poziom i zakres dokumentacji, o której przedłożenie będziemy się do Ciebie zwracali zależy od Limitów na Karcie, które wybrałeś w złożonym przez siebie wniosku. Zgodnie z właściwymi Wymogami Prawnymi, przez cały okres obowiązywania umowy o Kartę E360 będzie przeprowadzała kontrole podobne do kontroli Wniosku o wydanie Karty

  Portfele Walutowe Karty

  oznacza pięć wirtualnych portfeli walutowych związanych z Kartą, obejmujących Walutę Domyślną oraz cztery dodatkowe Waluty Wykorzystywane dla Karty

  Limit na Karcie

  oznacza maksymalną kwotę, która może znajdować się na Twoim Rachunku

  Numer Karty

  oznacza 16-cyfrowy numer znajdujący się na awersie Twojej Karty

  Posiadacz Karty lub Ty

  oznacza Ciebie jako osobę wnioskującą o wydanie Karty

  Dział Obsługi Klienta

  oznacza dział obsługi klienta, z którym można się kontaktować zgodnie z postanowieniami par. 2, i który będzie mógł udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące Twojej Karty

  Waluta Domyślna

  oznacza walutę bazową, w której Karta została Ci wydana, w zależności od Twojego statusu jako Osoby Uprawnionej. Jeżeli:

  1. zamieszkujesz na stałe w Polsce, Twoją Walutą Domyślną będzie PLN; lub
  2. jesteś obywatelem polskim na stałe zamieszkującym w Wielkiej Brytanii, Twoją Walutą Domyślną będzie GBP; lub
  3. jesteś obywatelem polskim na stałe zamieszkującym w strefie euro, Twoją Walutą Domyślną będzie EUR

  Portal Internetowy E360

  oznacza www.wizztravelcard.com jako bezpieczną stronę internetową prowadzoną przez E360, umożliwiającą Posiadaczom Kart korzystanie z różnych funkcjonalności dotyczących ich Kart, w tym składanie wniosków o wydanie Karty lub sprawdzanie historii Transakcji

  Dane Logowania

  oznaczają dane umożliwiające Ci zalogowanie się do Portalu Internetowego E360 lub zatwierdzanie dyspozycji złożonych w tym portalu

  E360 lub My

  oznacza Euronet 360 Finance Limited, jako nadzorowanego wydawcę Twojej Karty oraz członka MasterCard

  EOG

  oznacza Europejski Obszar Gospodarczy, który w dacie wydania niniejszego Regulaminu obejmuje wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein

  Osoba Uprawniona

  oznacza Klienta Wizz Air, to jest osobę fizyczną, która spełnia jedno z następujących kryteriów:

  1. zamieszkuje na stałe w Rzeczypospolitej Polskiej; lub
  2. jest obywatelem polskim zamieszkującym na stałe w Zjednoczonym Królestwie; lub
  3. jest obywatelem polskim zamieszkującym na stałe w państwach strefy euro

  pieniądz elektroniczny

  oznacza pieniądz elektroniczny odpowiadający środkom na Twojej Karcie w każdym z Portfeli Walutowych Karty oraz odpowiadający łącznej ilości środków fizycznie znajdujących się na właściwym Regulowanym Rachunku/Regulowanych Rachunkach

  EUR

  oznacza walutę strefy euro (euro)

  Opłaty

  oznaczają opłaty pobierane przez Nas od Ciebie za korzystanie z Twojej Karty, w tym Opłaty Transakcyjne oraz Opłaty za prowadzenie Rachunku, opisane szczegółowo w par. 12 oraz w Tabeli Opłat. Wszystkie Opłaty za prowadzenie Rachunku będą od Ciebie pobierane w Walucie Domyślnej, z zastrzeżeniem postanowień par. 13. Opłaty Transakcyjne mogą być pobierane od Ciebie w walucie Transakcji, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu

  Waluta Obca lub Waluty Obce

  oznacza waluty inne niż Waluta Domyślna lub Waluty Wykorzystywane dla Karty

  GBP

  oznacza walutę Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (funt szterling)

  Wymogi Prawne

  oznaczają wszelkie właściwe przepisy prawa lub zasady MasterCard, których należy przestrzegać w związku z wydawaniem i korzystanianiem z Kart oraz realizacją Programu Kart Przedpłaconych Wizz Air

  MasterCard

  oznacza MasterCard International Inc., pod auspicjami której E360 wydaje Kartę

  Akceptant

  oznacza sprzedawcę lub dostawcę towarów lub usług, który akceptuje karty opatrzone logo MasterCard jako sposób płatności, czy to w ramach transakcji dokonywanych w punkcie Akceptanta czy w sprzedaży na odległość (np. w transakcjach online lub realizowanych przez telefon)

  NOK

  oznacza walutę Królestwa Norwegii (korona norweska)

  Nasz Kurs Wymiany

  oznacza kurs wymiany walut stosowany przez Nas z uwzględnieniem ewentualnej właściwej marży. Kurs wymiany podlega zmianom bez ograniczeń co do częstotliwości i zakresu zmian i będzie on stosowany do określonej czynności z użyciem Karty zgodnie z postanowieniami par. 13.

  Kurs Wymiany MC

  oznacza kurs wymiany walut stosowany przez MasterCard z uwzględnieniem ewentualnej właściwej marży. Kurs Wymiany MC podlega zmianą bez ograniczeń co do częstotliwości i zakresu zmian i będzie stosowany do danej operacji przeprowadzonej z użyciem Karty zgodnie z postanowieniami par. 13

  Informacje Osobowe

  oznaczają Dane Klienta Wizz Air lub inne dane i informacje, które Nam przekazałeś w ramach procesu składania wniosku o wydanie Karty oraz Weryfikacji Wniosku

  PIN

  oznacza Twój osobisty numer identyfikacyjny używany przy korzystaniu z Karty

  PLN

  oznacza walutę Rzeczypospolitej Polskiej (złote)

  Rachunek/Rachunki Regulowane

  oznacza wydzielony rachunek/rachunki prowadzone w Banku na rzecz E360 dla celów przechowywania środków Posiadaczy Kart zgodnie ze wszystkimi Wymogami Prawnymi. Rachunek Regulowany będzie prowadzony w Walucie Domyślnej oraz w każdej z Walut Wykorzystywanych dla Karty

  SEK

  oznacza walutę Królestwa Szwecji (korona szwedzka)

  Regulamin

  oznacza niniejszy Regulamin, który reguluje stosunki pomiędzy E360 a Posiadaczem Karty, w tym w zakresie złożenia wniosku o wydanie Karty oraz korzystania z Karty i Portalu Internetowego E360

  Operacja

  oznacza korzystanie z Karty (z wykorzystaniem różnych metod autoryzacji zakupu towarów lub usług lub dokonania wypłaty gotówki lub innej akcji) u Akceptanta lub podmiotu wypłacającego gotówkę, w tym przy użyciu Bankomatu

  Transakcja

  oznacza transakcję płatniczą wykonaną na podstawie niniejszej Umowy o Kartę, w tym transakcję Kartą u Akceptanta, wypłatę środków w Bankomacie oraz transfer pomiędzy Twoim Portfelem Walutowym Karty a Portfelem Walutowym innej osoby

  Opłaty Transakcyjne

  oznaczają Opłaty pobierane za korzystanie z Karty zgodnie z postanowieniami par. 12 oraz Tabelą Opłat. Tabela Opłat zawiera dokładny wykaz tych Opłat Transakcyjnych. Prosimy, zwróć szczególną uwagę od jakich Transakcji oraz w jakiej wysokości będą pobierane z Twojego Rachunku Opłaty Transakcyjne, aby na Twoim Rachunku znajdowały się Dostępne Środki w wysokości wystarczającej na ich pokrycie!

  Waluta Wykorzystywana dla Karty

  oznacza walutę dostępną dla Twojej Karty, inną niż Waluta Domyślna, przy użyciu której możesz dokonywać transferów pieniądza elektronicznego w celu odbycia podróży lub wydatkowania środków w Walucie Wykorzystywanej dla Karty. W dacie wydania niniejszego Regulaminu, Waluty Wykorzystywane dla Karty to: GBP, PLN, NOK, SEK lub EUR w zależności od tego, jaka waluta jest Walutą Domyślną dla danej Karty. Możemy w przyszłości dodawać do Karty inne Waluty Wykorzystywane dla Karty. W takim wypadku zawiadomimy Cię o wszelkich zmianach Regulaminu z wyprzedzeniem, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu

  Wizz Air

  oznacza spółkę Wizz Air Hungary Limited, która została Naszym partnerem w celu wydania Karty w ramach programu lojalnościowego dla Klientów Wizz Air

  Konto Wizz Air

  oznacza konto internetowe Klienta Wizz Air w Wizz Air

  Klient Wizz Air

  oznacza aktualnego klienta Wizz Air posiadającego Numer Konta Klienta Wizz Air

  Numer Konta Klienta Wizz Air

  oznacza 10-cyfrowy numer przydzielony przez Wizz Air dla Konta Wizz Air

  Dane Klienta Wizz Air

  oznacza dane osobowe Klienta Wizz Air, które Wizz Air przekaże do E360 z chwilą przekierowania Klienta Wizz Air ze Strony Internetowej Wizz Air do Portalu Internetowego E360. Dane Klienta Wizz Air obejmują: Numer Rachunku Wizz Air, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu komórkowego i tytuł Klienta Wizz Air wnioskującego o wydanie Karty

  Program Kart Przedpłaconych Wizz Air

  oznacza program opracowany przez Nas we współpracy z Wizz Air w celu oferowania programu lojalnościowego Klientom Wizz Air dokonującym Operacji z użyciem Karty oznaczonej marką Wizz Air

  Strona Internetowa Wizz Air

  oznacza www.wizzair.com

 4. SKŁADANIE WNIOSKU O KARTĘ
  1. Wniosek o Kartę możesz złożyć online na Stronie Internetowej Wizz Air. W celu złożenia wniosku o Kartę musisz mieć co najmniej osiemnaście (18) lat i być Osobą Uprawnioną.
  2. Jeżeli jesteś Osobą Uprawnioną, w celu złożenia wniosku o Kartę zostaniesz przekierowany ze Strony Internetowej Wizz Air do Portalu Internetowego E360.
  3. Akceptacja przez Nas wniosku jest możliwa po potwierdzeniu Twojej tożsamości poprzez dokonanie Weryfikacji Wniosku. Z zachowaniem zasad określonych właściwymi Wymogami Prawnymi, z chwilą przekierowania Cię do Portalu Internetowego E360 Wizz Air przekaże Nam Dane Klienta Wizz Air. Poza otrzymanymi Danymi Klienta Wizz Air, zwrócimy się do Ciebie o podanie dodatkowych informacji,możemy też poprosić Cię o dokonanie weryfikacji przelewem bankowym w sekcji „Limity” na Portalu Internetowym E360 lub, według Naszego wyboru, możemy poprosić Cię o przekazanie dodatkowej dokumentacji, włączając w to informacje i dokumenty dowodzące Twojej tożsamości, takie jak numer Twojego krajowego dowodu tożsamości lub źródła pochodzenia środków, które mają być załadowane na Twoją Kartę, oraz inne informacje i dokumenty niezbędne do spełnienia przez Nas Wymogów Prawnych.
  4. A. Jeśli złożyłeś wniosek o Kartę pomiędzy 27 kwietnia 2017 r. a 25 czerwca 2017 r., znajduje zastosowanie poniższy zapis; w innych przypadkach stosuje się postanowienie ust. B poniżej. :

   Dostępne są dwa rodzaje Karty – Karta z Uproszczoną Weryfikacją i Karta z Pełną Weryfikacją, przy czym Karta z Uproszczoną Weryfikacją będzie mogła być używana wyłącznie do dnia 25 czerwca 2017 roku; po tej dacie, jeśli do dnia 25 czerwca 2017 roku nie dokonasz pełnej weryfikacji przelewem bankowym w sekcji „Limity” na Portalu Internetowym E360 lub, nie dostarczysz – według Naszego wyboru – obok przelewu weryfikacyjnego lub zamiast – dodatkowej dokumentacji (włączając w to informacje i dokumenty dowodzące Twojej tożsamości, takie jak numer Twojego krajowego dowodu tożsamości lub źródła pochodzenia środków które mają być załadowane na Twoją Kartę oraz inne informacje i dokumenty niezbędne do spełnienia przez Nas Wymogów Prawnych), Karta z Uproszczoną Weryfikacją nie będzie mogła zostać ponownie zasilona, a wszelkie dokonane transakcje będą odrzucone do czasu dokonania pełnej weryfikacji. Jeśli nie życzysz sobie dokonania pełnej weryfikacji, będziesz uprawniony do żądania wykupu środków na Karcie. Żądanie takie może zostać złożone w drodze kontaktu z naszym Centrum Obsługi Klienta i będzie ono podlegało Naszym standardowym procedurom wykupu. Dostępne są poniższe Limity na Karcie:

   Limity – Karta z Uproszczoną Weryfikacją

   Karty w PLN

   Karty w EUR

   Karty w GBP

   Liczba transakcji (dla każdej Karty)

   Dzienny limit wypłat gotówki

   PLN 630

   EUR 150

   GBP 100

   3

   Roczny limit wypłat gotówki

   PLN 4.200

   EUR 1.000

   GBP 700

   -

   Dzienny limit transakcji bezgotówkowych

   PLN 4.200

   EUR 1.000

   GBP 700

   -

   Dzienny limit uznań

   PLN 2.100

   EUR 500

   GBP 400

   Limit salda

   PLN 10.000

   EUR 2.500

   GBP 2.000

   Limit uznań na 360 dni

   PLN 10.000

   EUR 2.500

   GBP 2.000

   Limity - Karta z Pełną Weryfikacją

   Karty w PLN

   Karty w EUR

   Karty w GBP

   Liczba transakcji (dla każdej Karty)

   Dzienny limit wypłat gotówki

   PLN 2.100

   EUR 500

   GBP 400

   3

   Roczny limit wypłat gotówki

   PLN 12.600

   EUR 3.000

   GBP 2.100

   -

   Dzienny limit transakcji bezgotówkowych

   PLN 4.200

   EUR 1.000

   GBP 700

   -

   Dzienny limit przelewów z Karty na Kartę
   (zarówno przychodzące jak i wychodzące)

   PLN 4.200

   EUR 1.000

   GBP 700

   3

   Dzienny limit uznań

   PLN 2.100

   EUR 500

   GBP 400

   Limit salda

   PLN 42.000

   EUR 10.000

   GBP 7.000

   Limit uznań na 360 dni

   PLN 42.000

   EUR 10.000

   GBP 7.000

   B. Dostępny jest jeden rodzaj Karty (Karta z Pełną Weryfikacją) z poniższymi Limitami na Karcie:

   Karty wPLN

   Karty w EUR

   Karty w GBP

   Liczba transakcji (dla każdej Karty)

   Dzienny limit wypłat gotówki

   PLN 2.100

   EUR 500

   GBP 400

   3

   Roczny limit wypłat gotówki

   PLN 12.600

   EUR 3.000

   GBP 2.100

   -

   Dzienny limit transakcji bezgotówkowych

   PLN 4.200

   EUR 1.000

   GBP 700

   -

   Dzienny limit przelewów z Karty na Kartę
   (zarówno przychodzące jak i wychodzące)

   PLN 4.200

   EUR 1.000

   GBP 700

   3

   Dzienny limit uznań

   PLN 2.100

   EUR 500

   GBP 400

   Limit salda

   PLN 42.000

   EUR 10.000

   GBP 7.000

   Limit uznań na 360 dni

   PLN 42.000

   EUR 10.000

   GBP 7.000


  5. Przeprowadzając Weryfikację Wniosku o wydanie Karty, możemy ujawnić Informacje Osobowe o Tobie w celu weryfikacji Twojej tożsamości oraz wniosku Naszym dostawcom, zarejestrowanym agencjom udzielającym referencji kredytowych czy organom odpowiedzialnym za przeciwdziałanie oszustwom.
  6. Kartę wydajemy Ci na podstawie informacji i dokumentacji przekazanych Nam w ramach Weryfikacji Wniosku. Zobowiązujesz się podawać Nam tylko prawdziwe Informacje Osobowe oraz powiadamiać Nas o wszelkich ich zmianach tak szybko, jak to możliwe, w celu zachowania prawdziwości i aktualności posiadanych przez Nas informacji. Zawiadomienia o zmianach możesz dokonywać za pośrednictwem Portalu Internetowego E360 lub kontaktując się z Działem Obsługi Klienta. Powinieneś zawsze dbać o to, aby w Naszych aktach znajdowały się aktualne dane kontaktowe umożliwiające kontakt z Tobą we wszelkich sprawach dotyczących Twojej Karty lub Transakcji. Pamiętaj, że do momentu zatwierdzenia wniosku możesz samodzielnie dokonywać korekty błędów we wprowadzanych danych. W przypadku odkrycia błędu po zatwierdzeniu formularza powinieneś niezwłocznie poinformować Nas o tym kontaktując się z Działem Obsługi Klienta.
  7. W procesie wnioskowania o wydanie Karty masz obowiązek wnieść Opłatę za Sprzedaż Karty z zastrzeżeniem sytuacji, gdy dokonasz pierwszego zasilenia Karty kwotą wskazaną w par. 8.8 poniżej. W przypadku dokonania takiego pierwszego zasilenia Twój Rachunek zostanie obciążony Opłatą za Wydanie Karty (patrz Tabela Opłat) i zostanie Ci następnie zwrócona zgodnie z par. 8.8. poniżej. Pierwszego zasilenia Karty należy dokonać w jeden z dwóch sposobów wskazanych w par. 8.1 poniżej.
  8. Karta jest wydawana na rzecz oznaczonej osoby. Wniosek o wydanie Karty możesz złożyć wyłącznie osobiście i w swoim własnym imieniu. Nie możesz posiadać więcej niż jednej Karty.
  9. Akceptacja przez Nas Twojego wniosku o Kartę jest równoznaczna z zawarciem na podstawie niniejszego Regulaminu Umowy o Kartę pomiędzy Nami a Tobą, na czas oznaczony, do czasu upływu ważności wydanej Karty, z zastrzeżeniem że Umowa o Kartę nie została przed tym czasem wypowiedziana zgodnie z par. 14. O akceptacji lub odrzuceniu złożonego wniosku poinformujemy Cię poprzez wyświetlenie statusu na Portalu Internetowego E360 nie później niż w terminie trzech (3) Dni Roboczych od chwili złożenia przez Ciebie wniosku. Brak poinformowania w powyższym terminie oznacza odrzucenie wniosku.
 5. TY I TWOJA KARTA
  1. Jeżeli Twój wniosek o wydanie Karty został zaakceptowany, Karta oraz PIN do niej zostaną Ci przesłane oddzielnymi przesyłkami na adres, który podałeś we wniosku.
  2. Karta, gdy ją otrzymasz, będzie nieaktywna i należy ją aktywować korzystając z Portalu Internetowego E360 lub kontaktując się z Działem Obsługi Klienta.
  3. Karta zostanie wydana w Walucie Domyślnej oraz zostaną dla niej określone Waluty Wykorzystywane dla Karty zgodnie z Twoim statusem jako Osoby Uprawnionej. Wraz z aktywacją Karty, nastąpi aktywacja każdego z Portfeli Walutowych Karty. Nie możesz deaktywować żadnej z Walut Wykorzystywanych dla Karty, nawet jeżeli nie przewidujesz korzystania z niej w przyszłości.
  4. Masz obowiązek złożyć swój podpis w miejscu na to przewidzianym, na odwrocie Karty, niezwłocznie po jej otrzymaniu, a najpóźniej przed jej użyciem po raz pierwszy.
  5. Karta jest „kartą przedpłaconą”, a nie kartą debetową, kredytową ani produktem bankowym. Z tytułu Dostępnych Środków powiązanych z Kartą, przechowywanych na Rachunku oraz przechowywanych na Rachunku Regulowanym nie będzie Ci wypłacane żadne oprocentowanie.
  6. Masz prawo odstąpić od Umowy o Kartę bez podania przyczyny i bez zapłaty jakiejkolwiek kary w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania po raz pierwszy Karty na podstawie Umowy o Kartę, jeżeli nie wykonałeś żadnej Transakcji.
  7. Jeżeli zdecydujesz się odstąpić od Umowy o Kartę na podstawie par. 5.6, będzie Ci przysługiwał zwrot poniesionych przez Ciebie Opłat, natomiast zostaniesz obciążony Opłatą za Wydanie Karty.
  8. Jeżeli zawarłeś Umowę o Kartę za pośrednictwem Internetu (t.j. na odległość), możesz odstąpić od niej bez podania przyczyn i bez zapłaty jakiejkolwiek kary z tego tytułu w terminie czternastu (14) dni od dnia jej zawarcia. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. Odstąpienie nie wpływa na Transakcje autoryzowane przez Ciebie przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu, w szczególności nie skutkuje zwrotem kwot autoryzowanych przez Ciebie Transakcji oraz Opłat z nimi związanych. Jeżeli dokonałeś transferu pomiędzy Twoimi Portfelami Walutowymi Karty Dostępne Środki przekazane na inny Portfel Walutowy Karty niż Portfel Walutowy Karty w Walucie Domyślnej zostaną przeliczone na Walutę Domyślną na zasadach określonych w par. 13.8. Pamiętaj, że kurs walutowy zastosowany do tego przeliczenia może być różny, od kursu zastosowanego do wykonanych transferów środków pomiędzy Twoimi Portfelami Walutowymi Karty.
  9. Oświadczenie o odstąpieniu zgodnie z par. 5.6 lub par. 5.8 powinno zostać złożone do Działu Obsługi Klienta na piśmie lub poprzez Portal Internetowy E360.
 6. BEZPIECZNE PRZECHOWYWANIE KARTY I NUMERU PIN
  1. Z chwilą otrzymania Karty lub Danych Logowania powinieneś podjąć niezbędne środki służące zapobieżeniu naruszenia indywidualnych zabezpieczeń Karty oraz konta w Portalu Internetowym E360, w szczególności powinieneś przechowywać Kartę, dane umożliwiające zlecenie Operacji (w tym numer PIN, numer i data ważności Karty lub kod CVC/CVC2) oraz Dane Logowania z zachowaniem należytej staranności. Nie ujawniaj danych Karty, w tym danych umożliwiających zlecenie Operacji oraz Danych Logowania osobom nieuprawnionym. Korzystaj z Portalu Internetowego E360 wyłącznie jeżeli masz pewność, że wykorzystywane przez Ciebie urządzenie jest w pełni bezpieczne, wolne od złośliwego oprogramowania, a także posiada zaktualizowany system operacyjny, sterowniki, aplikacje oraz oprogramowanie antywirusowe. Ani My ani Wizz Air nigdy nie żądamy podania numeru PIN ani Danych Logowania (z wyjątkiem logowania do Portalu Internetowego E360, gdzie powinieneś podać Dane Logowania). Podczas dokonywania Operacji powinieneś kontrolować okoliczności posługiwania się Kartą oraz Operacji, w szczególności upewnij się, że:
   1. obsługa punktu handlowego, w którym dokonywana jest Operacja nie próbuje wyłudzić lub skopiować Karty lub jej indywidualnych zabezpieczeń, nie używa Karty w urządzeniach innych niż terminal płatniczy, nie przetrzymuje Karty przez czas dłuższy niż dokonanie Operacji albo nie próbuje doprowadzić do sytuacji, w których utracisz Kartę z zasięgu wzroku,
   2. możesz wprowadzić kod PIN w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nim przez osoby nieuprawnione (np. zasłaniaj klawiaturę w trakcie podawania PIN),
   3. kwota Operacji podana na terminalu lub w Bankomacie jest zgodna z potwierdzeniem Operacji,
   4. Operację potwierdzasz tylko jeden raz (kilkukrotne potwierdzenie Operacji może oznaczać potwierdzenie kilku niezależnych od siebie Operacji),
   5. po dokonaniu Operacji Karta nie jest uszkodzona oraz nie ma widocznych modyfikacji Karty.

   Prosimy, abyś korzystał z Karty i Portalu Internetowego E360 zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w przypadku gdy dojdzie do sytuacji określonej w par. 6.2 poniżej - niezwłocznie nam te okoliczności zgłosił.

  2. Jeżeli stwierdziłeś, że do Karty, danych umożliwiających zlecenie Operacji (w tym do numeru PIN, Numeru Karty i daty ważności Karty lub kodu CVC/CVC2) lub Danych Logowania dostęp uzyskała lub mogła uzyskać osoba nieuprawniona, w tym wskutek ich utraty, kradzieży lub przywłaszczenia, powinieneś niezwłocznie zgłosić Nam ten fakt oraz przekazać polecenie zastrzeżenia Karty lub Danych Logowania. Zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym należy dokonać kontaktując się poprzez Automatyczny serwis obsługi Kart pod numerem 800 777 744, dostępnym w przypadku połączeń telefonicznych wychodzących z terytorium Polski, przez całą dobę lub Centrum Obsługi Kart pod numerem 0044(0)2034995169, dostępnym w Dni Robocze w godzinach 8.00 - 20.00 (czasu polskiego). Możesz również dokonać „blokady” Karty poprzez Portal Internetowy E360.
  3. Karta może zostać zablokowana po trzykrotnym wpisaniu nieprawidłowego numeru PIN. W takim przypadku skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
  4. W przypadku dokonania zgłoszenia, o którym mowa w par. 6.2 powinieneś współpracować z Nami, a także z policją i właściwymi organami ścigania w celu wyjaśnienia zaistniałych okoliczności.
  5. Numer PIN możesz zmienić w najbliższym Bankomacie, który jest wyposażony w taką funkcjonalność. Za operację zmiany PIN może zostać pobrana Opłata zgodnie z Tabelą Opłat.
 7. KORZYSTANIE Z KARTY
  1. Możesz posługiwać się swoją Kartą na całym świecie, u Akceptantów lub u podmiotów wypłacających gotówkę, w tym w Bankomatach akceptujących produkty marki MasterCard o ile Dostępne Środki są wystarczające do pokrycia kwoty Operacji i powiązanych Opłat Transakcyjnych. W przypadku, gdy posłużysz się Kartą w celu dokonania Operacji w jednej z Walut Wykorzystywanych dla Karty, ale nie zasiliłeś danego Portfela Walutowego Karty żadnymi środkami, zostanie zastosowany proces opisany w par. 13.12.
  2. Pośród Akceptantów, u których możesz korzystać z Karty znajdują się restauracje, hotele, lotniska, sklepy internetowe czy biura podróży. Karta nie może być wykorzystywana w automatycznych dystrybutorach paliwa ani do gier hazardowych lub losowych.
  3. Ponadto, mogą być miejsca na świecie, gdzie pomimo umieszczenia marki MasterCard Twoja Karta może nie działać z powodu ograniczeń występujących w danym kraju lub obszarze geograficznym.
  4. Operację autoryzujesz (wyrażasz na nią zgodę) w jeden z poniższych sposobów w zależności od wskazania Akceptanta, podmiotu wypłacającego gotówkę, w tym operatora Bankomatu, lub agenta rozliczeniowego:
   1. poprzez posłużenie się Kartą i wprowadzenie PIN,
   2. poprzez zbliżenie Karty do zbliżeniowego czytnika kart z zastrzeżeniem limitów dla Operacji zbliżeniowych, a w przypadku przekroczenia limitu dla Operacji zbliżeniowych, poprzez zbliżenie Karty i wprowadzenie numeru PIN,
   3. poprzez posłużenie się Kartą i złożenie podpisu na dokumencie potwierdzającym Operacje, zgodnie ze wzorem podpisu na rewersie Karty,
   4. poprzez podanie danych Karty, w szczególności w przypadku Operacji dokonywanych bez fizycznego użycia Karty,
  5. Transakcję w Portalu Internetowym E360 autoryzujesz (wyrażasz na nią zgodę) poprzez zalogowanie się do Portalu przy użyciu Danych Logowania i zatwierdzenie Transakcji.
  6. Z zastrzeżeniem postanowień o przewalutowaniach określonych w niniejszym Regulaminie, Operacje Kartą dokonywane są w walucie uzgodnionej pomiędzy Tobą a Akceptantem lub podmiotem wypłacającym gotówkę, w tym operatorem Bankomatu. Jeżeli Akceptant lub Bankomat oferuje Ci możliwość dokonania Operacji w Walucie Obcej będącej walutą lokalną kraju, w którym znajduje się Akceptant lub Bankomat, sugerujemy, abyś ją zrealizował w Walucie Obcej tego kraju. Jeżeli tego nie zrobisz, a proces przeliczenia Waluty Obcej na Walutę Domyślną zostanie zrealizowany przez inny podmiot, np. operatora Akceptanta lub podmiot wypłacający gotówkę, w tym operatora Bankomatu, nie możemy zagwarantować, że kursy wymiany walut, które otrzymasz będą równie konkurencyjne, jak kursy oferowane na Twojej Karcie. Jeżeli Akceptant lub Bankomat znajduje się na terytorium, na którym obowiązuje Waluta Wykorzystywana dla Karty sugerujemy, abyś posłużył się walutą lokalną (tj. Walutą Wykorzystywaną dla Karty) i nie decydował się na przeliczenie walut przez Akceptanta lub podmiot wypłacający gotówkę, w tym operatora Bankomatu, na Walutę Domyślną, ponieważ nie mamy wpływu na kurs wymiany, który zastosuje ten podmiot!
  7. Ponieważ Karta jest kartą przedpłaconą, a nie debetową lub kredytową, każda Operacja dokonywana z jej użyciem będzie wymagała elektronicznego uwierzytelnienia. Oznacza to, że z chwilą uwierzytelnienia dokonanego przez Nas wobec Akceptanta lub podmiotu wypłacającego gotówkę, w tym operatora Bankomatu, kwota Dostępnych Środków zostanie automatycznie pomniejszona o wartość danej Operacji oraz wszelkie Opłaty Transakcyjne. Jeżeli kwota Dostępnych Środków jest niższa niż kwota Transakcji wraz z Opłatami Transakcyjnymi, wówczas odmówimy wykonania Transakcji. Jeżeli w wybranym Portfelu Walutowym Karty użytym do żądanej Operacji jest za mało środków, wówczas stosuje się kolejność określona w par. 13.12.
  8. Niektórzy Akceptanci mogą naliczać dodatkowe prowizje lub opłaty za obsługę. Jest to powszechne w restauracjach, barach i hotelach. Zakupy realizowane na stronach sprzedaży wysyłkowej i w sklepach internetowych mogą wiązać się z koniecznością poniesienia przez Ciebie dodatkowych opłat. Sprawdź ostateczną kwotę Operacji oraz Dostępne Środki przed autoryzacją Operacji! Dodatkowe opłaty, o których mowa w niniejszym par. 7.8 nakładane są przez Akceptanta, a nie przez Nas!
  9. Nie zalecamy posługiwania się Kartą do dokonywania wstępnych rezerwacji w miejscach takich jak hotele i firmy wynajmujące samochody. Realizacja takich usług może oznaczać „preautoryzację” szacunkowej kwoty ostatecznego rachunku. W takim przypadku, kwota „preautoryzowana” będzie niedostępna przez pewien okres, a Dostępne Środki zostaną o tę kwotę pomniejszone.
  10. Powinieneś zapewnić, że na Karcie zawsze będą Dostępne Środki w wysokości, która wystarcza na pokrycie kwot Transakcji oraz Opłat. Nie powinieneś zlecać Transakcji przekraczających kwotę Dostępnych Środków oraz nie doprowadzać do salda debetowego (tj. ujemnego salda Dostępnych Środków). Jeżeli chcesz się posłużyć swoją Kartą w celu realizacji zakupu, którego wartość jest wyższa niż Dostępne Środki, musisz poinformować Akceptanta, aby pobrał kwotę maksymalnie do wysokości Dostępnych Środków. Pozostałą kwotę musisz zapłacić korzystając z innych sposobów, np. gotówką, kartą kredytową lub kartą debetową.
  11. Nie będziesz otrzymywał wyciągów w formie papierowej, ale informacje o Portfelach Walutowych Karty, Transakcjach oraz ich historię możesz uzyskać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta lub poprzez Portal Internetowy E360. W okresie obowiązywania Umowy o Kartę możesz otrzymać niniejszy Regulamin w postaci papierowej lub na trwałym nośniku kontaktując się z Działem Obsługi Klienta.
  12. Jeżeli nie będziesz używał swojej Karty przez dwanaście (12) miesięcy od daty ostatniej Operacji, wówczas w trzynastym (13.) miesiącu zaczniemy pobierać Opłatę za brak aktywności. Informacje o tej Opłacie znajdują się w Tabeli Opłat. Miesięczna Opłata za brak aktywności będzie pobierana za każdy miesiąc począwszy od miesiąca trzynastego (13.) do czasu ponownego użycia Karty do dokonania Operacji, upływu jej ważności lub do czasu aż saldo Dostępnych Środków wyniesie zero.
  13. Momentem otrzymania zlecenia płatniczego dla Operacji Kartą jest moment przedstawienia nam Operacji do rozliczenia. Momentem otrzymania zlecenia płatniczego dla innych Transakcji jest moment, w którym Twoje zlecenie płatnicze zostało przez Nas otrzymane. Zlecenia otrzymane w dniu niebędącym Dniem Roboczym uważa się za otrzymane pierwszego Dnia Roboczego po tym dniu. Transakcje otrzymane na Twój Portfel Walutowy Karty udostępniamy Ci niezwłocznie po uznaniu tą kwotą Rachunku Regulowanego. Operacje Kartą wykonujemy poprzez uznanie rachunku dostawcy usług płatniczych odbiorcy (w szczególności rachunku dostawcy usług płatniczych Akceptanta lub podmiotu wypłacającego gotówkę, w tym operatora Bankomatu) nie później niż w terminie jednego (1) Dnia Roboczego od momentu otrzymania zlecenia płatniczego. Pozostałe Transakcje zlecone przez Ciebie wykonujemy nie później niż następnego Dnia Roboczego.
  14. Po przekazaniu zlecenia Operacji lub po udzieleniu zgody na wykonanie Operacji Akceptantowi lub podmiotowi wypłacającemu gotówkę, w tym operatorowi Bankomatu nie możesz odwołać zlecenia Operacji ani odwołać zgody na wykonanie Operacji. Nie możesz odwołać zlecenia płatniczego Transakcji zleconej przez Ciebie w Portalu Internetowym E360 ani wycofać zgody na wykonanie takiej Transakcji od chwili otrzymania tego zlecenia przez Nas.
  15. Możemy również odmówić wykonania zlecenia Transakcji w przypadku niespełnienia przez Ciebie postanowienia Regulaminu, a także w sytuacjach określonych w przepisach prawa, w tym w przypadkach przewidzianych w Regulaminie.
  16. O odmowie wykonania zlecenia Transakcji powiadomimy Cię telefonicznie, komunikatem systemowym terminalu lub Bankomatu, w którym została użyta Karta, pocztą elektroniczną lub w Portalu Internetowym E360, chyba że powiadomienie jest niedopuszczalne z mocy przepisów prawa.
 8. ZASILENIE KARTY I ŚRODKI DOSTĘPNE NA KARCIE
  1. Kartę możesz zasilić po raz pierwszy podczas złożenia wniosku o wydanie Karty za pomocą karty kredytowej lub debetowej Visa lub MasterCard wydanej na Twoje nazwisko oraz zarejestrowanej pod tym samym adresem, który podałeś Nam składając wniosek o wydanie Karty albo z rachunku bankowego prowadzonego dla Ciebie w banku w Unii Europejskiej.
  2. Zasileń Karty po jej aktywacji i pierwszym zasileniu (tj. kolejnych zasileń) możesz dokonywać w ten sam sposób jak dokonałeś pierwszego zasilenia. Będziemy udostępniali Ci również dodatkowe metody zasilania Karty zgodnie z postanowieniami niniejszego par. 8.
  3. Kolejne zasilenia Karty mogą być dokonywane przelewem na Kartę (tj. na Rachunek Regulowany) z dowolnego rachunku bankowego, w tym z rachunku kogoś z Twoich przyjaciół lub członków rodziny w dowolnej walucie. Środki, którymi zasilisz Kartę w ten sposób zostaną Ci udostępnione na potrzeby wykonywania Transakcji niezwłocznie po ich zaksięgowaniu na Rachunku Regulowanym. Jeżeli przelew na zasilenie Karty został dokonany w walucie innej niż waluta danego Rachunku Regulowanego, na który został dokonany, kwota przelewu zostanie przewalutowana nie przez Nas lecz przez bank prowadzący Rachunek Regulowany po kursie tego banku z dnia zaksięgowania kwoty przelewu na Rachunku Regulowanym. W takim przypadku kurs wymiany nie będzie kursem ustalonym przez Nas i nie mamy wpływu na jego wysokość i nie odpowiadamy za nią! W takim przypadku odpowiadasz za to, aby pomimo przewalutowania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Rachunek Regulowany został uznany kwotą w odpowiedniej wysokości. Akceptacja przez Nas zasileń w niektórych walutach obcych, z pewnych miejsc lub dokonanych przez niektórych nadawców może być niedopuszczalna w świetle Wymogów Prawnych. W takim przypadku możemy odmówić przyjęcia zasilenia i zwrócić kwotę przelewu wykonanego na zasilenie Karty.
  4. Kolejne zasilenia Karty mogą być również dokonywane z wykorzystaniem karty kredytowej lub debetowej Visa lub MasterCard za pomocą Portalu Internetowego E360. W przypadku, gdy walutą karty Visa lub MasterCard jest Waluta Obca, przeliczenie zostanie dokonane po kursie Visa lub MasterCard z dnia rozliczenia transakcji służącej zasilenia przez Visa lub MasterCard, a My otrzymamy kwotę w Walucie Domyślnej.
  5. Inny sposób na kolejne zasilenia Twojej Karty polega na skorzystaniu z Bankomatu Euronet wyposażonego w tę funkcjonalność w Polsce. Informacje o lokalizacjach wszystkich bankomatów Euronet w Polsce można znaleźć pod adresem: www.wizztravelcard.com.
  6. W przypadku sposobów zasilenia, o których mowa w par. 8.4 i 8.5, Kartę możesz zasilić tylko Walutą Domyślną. Nie możesz dokonywać kolejnych zasileń Karty w żadnej innej z pozostałych Walut Wykorzystywanych dla Karty, chyba że dokonasz zasilenia Karty w sposób wskazany w par. 8.7.
  7. Jeżeli Twoja Karta jest Kartą z Pełną Weryfikacją, możesz także wnieść, za pomocą Portalu Internetowego E360, o przesyłanie lub otrzymywanie zasileń z innych Kart wydanych innym Osobom Uprawnionym, w następujący sposób:
   1. gdy obie przedmiotowe Karty zostały wydane dla Osób Uprawnionych na tym samym terytorium (np. Polska z Walutą Domyślną PLN), wówczas transfer z Karty na Kartę może zostać dokonany z wykorzystaniem dowolnych Portfeli Walutowych Karty; lub
   2. gdy obie przedmiotowe Karty dotyczą różnych terytoriów w ramach Programu Kart Przedpłaconych Wizz Air (np. Polska i Wlk. Brytania), wówczas możesz wnioskować o:
    1. transfer w EUR z Twojego Portfela Walutowego Karty w EUR do Portfela Walutowego Karty w EUR zamierzonego odbiorcy; lub
    2. transfer w GBP z Twojego Portfela Walutowego Karty w GBP do Portfela Walutowego Karty w GBP zamierzonego odbiorcy; lub
    3. transfer w PLN z Twojego Portfela Walutowego Karty w PLN do Portfela Walutowego Karty w PLN zamierzonego odbiorcy.
   3. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia transferów z Karty na Kartę w przypadku, gdy kwota Transakcji wraz z wszelkimi powiązanymi Opłatami przekracza Dostępne Środki w danym Portfelu Walutowym Karty.

  8. Karta będzie także zasilana przez Nas rabatami gotówkowymi realizowanymi w ramach programu lojalnościowego prowadzonego przez Nas i Wizz Air. W przypadku korzystania z Karty na jeden z poniższych sposobów, rabat gotówkowy zasili Kartę:
   1. jeżeli Kartę zasiliłeś po raz pierwszy na etapie składania wniosku (zob. par. 4.7 powyżej) na kwotę €100 lub więcej (lub 420 PLN w przypadku Waluty Domyślnej PLN lub 70 GBP dla Waluty Domyślnej GBP), wówczas pobrana z Twojej Karty Opłata za Sprzedaż Karty zostanie następnie zwrócona na Twoją Kartę;
   2. jeżeli będziesz zasilał Kartę w każdym miesiącu na kwotę €100 lub więcej (lub 420 PLN w przypadku Waluty Domyślnej PLN lub 70 GBP dla Waluty Domyślnej GBP), wówczas Opłata Miesięczna pobrana z Twojej Karty zostanie następnie zwrócona na Twoją Kartę;
   3. jeżeli Operacje są realizowane w jednej lub więcej Walut Wykorzystywanych dla Karty (tj. innych niż Waluta Domyślna), wówczas otrzymasz zwrot 1% wartości Operacji na swoją Kartę. Uznania lojalnościowe na Karcie, o których mowa w niniejszym par. 8.8 ppkt. (iii) będą dokonywane do piątego (5.) dnia kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano Operacji, z tytułu której należne jest uznanie.
  9. Poza powyższymi rabatami lojalnościowymi zasilającymi Twoją Kartę, będziesz także otrzymywał punkty w ramach Programu Lojalnościowego Wizz Air zgodnie z zasadami tego programu dostępnymi na Stronie Internetowej Wizz Air. W przypadku pytań dotyczących punktów zgromadzonych na Twojej Karcie w ramach Programu Lojalnościowego Wizz Air prosimy o kontakt z Wizz Air.
 9. TRANSFER ŚRODKÓW POMIĘDZY PORTFELAMI WALUTOWYMI KARTY
  1. Możesz dokonywać transferów pieniądza elektronicznego pomiędzy Portfelami Walutowymi Karty za pomocą Portalu Internetowego E360. Z funkcjonalności tej możesz korzystać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
  2. Wszelkie transfery pomiędzy Portfelami Walutowymi Karty wnioskowane za pomocą Portalu Internetowego E360 są dokonywane według kursów wymiany określonych zgodnie z par. 13 poniżej. Zwróć uwagę, iż dokonanie transferu pomiędzy Portfelami Walutowymi może wiązać się z obciążeniem Cię opłatą, więc prosimy, zapoznaj się z Tabelą Opłat.
  3. W przypadku gdy kwota transferu pomiędzy Portfelami Walutowymi Karty wraz z powiązaną Opłatą przewyższa kwotę Dostępnych Środków w danym źródłowym Portfelu Walutowym Karty. danej Walucie jesteśmy uprawnieni do odmowy wykonania transferu.
  4. Zlecając transfer pomiędzy Portfelami Walutowymi Karty powinieneś podać: [kwotę która ma zostać przekazana z źródłowego Portfela Walutowego Karty, docelowy Portfel Walutowy Karty i Twoją zgodę na kurs wymiany, przewidywany dla danej Transakcji. Jesteś zobowiązany zweryfikować poprawność podanych informacji przed dokonaniem zlecenia płatniczego.
 10. TERMIN WAŻNOŚCI KARTY
  1. Termin ważności Karty znajduje się na jej awersie. Z Karty można korzystać tylko przez trzydzieści sześć (36) miesięcy od daty jej wydania.
  2. Termin ważności podany na awersie Karty może być wykorzystywany przy autoryzacji niektórych Transakcji.
  3. Z Karty nie można korzystać po upływie terminu ważności.
  4. Umowa o Kartę nie ulegnie automatycznemu przedłużeniu, jeżeli nie aktywowałeś swojej Karty przed upływem jej terminu ważności (i podlegasz z tego tytułu Miesięcznej Opłacie za Brak Aktywności). Nie przedłużymy automatycznie ważności Karty, chyba że skontaktujesz się z Nami na co najmniej trzy (3) miesiące przed upływem terminu ważności Karty (w takim wypadku wydamy Ci nową Kartę).
  5. Jeżeli Karta jest aktywna Umowa o Kartę ulega przedłużeniu na okres ważności nowej Karty, o którym mowa w par. 10.1, jeżeli ani My nie złożymy oświadczenia o nieprzedłużaniu Umowy o Kartę co najmniej na dwa (2) miesiące przed upływem ważności Karty, ani Ty nie złożysz oświadczenia o nieprzedłużaniu Umowy o Kartę co najmniej na jeden (1) miesiąc przed upływem ważności Karty. W takim przypadku automatycznie zostanie Ci wydana Karta z nowym terminem ważności, o którym mowa w par. 10.1. Oświadczenie o nieprzedłużaniu Umowy o Kartę powinno zostać złożone w formie pisemnej lub jeżeli dostępnie poprzez wprowadzenie wniosku poprzez Portal Internetowy E360. W przypadku złożenia oświadczenia o nieprzedłużaniu Umowy o Kartę zgodnie z niniejszym par. 10.5, nie zostaniesz obciążony Opłatą za wcześniejsze zamknięcie.
  6. Zgodnie z właściwymi Wymogami Prawnymi, gdy Twoja Karta wygasła, Umowa o Kartę ulega automatycznemu rozwiązaniu. W przypadku, gdy w chwili upływu Terminu Ważności na Twojej Karcie znajdują się Dostępne Środki, możesz zdecydować się na ich wykup zgodnie z postanowieniami par. 11 poniżej, ale w tym celu musisz się z Nami skontaktować!
 11. WYKUP
  1. Żądanie wykupu realizowane jest w Walucie Domyślnej. Jeżeli chcesz dokonać wykupu pieniądza elektronicznego przed upływem Terminu Ważności Karty (np. wypowiadając Umowę o Kartę i wydając dyspozycję przelania Dostępnych Środków, które zostaną pomniejszone o Opłaty za wcześniejsze zamknięcie - patrz Tabela Opłat), zarówno w całości jak i w części, możesz tego dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta na piśmie lub korzystając z Portalu Internetowego E360.
  2. Gdy złożysz żądanie wykupu, wykupu tego dokonujemy poprzez przekazanie Ci kwoty Dostępnych Środków pomniejszonych o należne nam Opłaty w formie przelewu z Rachunku Regulowanego na Twój rachunek bankowy. Celem dokonanie takiej czynności musisz przekazać nam swoje Imię i Nazwisko, adres, Numer Karty i niezbędne szczegóły dotyczącego Twojego rachunku bankowego na który przekazane mają zostać środki będące przedmiotem wykupu.. Przelew wykupionych środków nie może być dokonany na rachunki osób trzecich. Przed przyjęciem żądania wykupu możemy wymagać od Ciebie udzielenia dodatkowych informacji niezbędnych do zrealizowania wykupu z uwagi na konieczność ustalenia uprawnienia do żądania wykupu lub z przyczyn wynikających z Wymogów Prawnych. Wykup następuje po przekazaniu tych informacji.
  3. Z zastrzeżeniem par. 11.4 dokonamy przelewu wykupionych środków w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych od otrzymania Twojego pisemnego wniosku zgodnie z udzielonymi nam informacjami, pod warunkiem że wszelkie Transakcje będące w toku zostały rozliczone.
  4. Przelew wykupionych środków nie jest realizowany przez okres, w którym zachodzi uzasadnione podejrzenie, że żądanie może mieć związek z działaniem oszukańczym lub jeśli Wymogi Prawne wymagają wstrzymania realizacji żądania wykupu.
  5. Za wykonanie każdego wniosku o wykup pieniądza elektronicznego przed upływem terminu ważności Karty pobrana zostanie Opłata za wcześniejsze zamknięcie, zgodnie z Tabelą Opłat.
  6. Z chwilą złożenia żądania wykupu środków z Portfela Walutowego Karty innego niż Portfel Walutowy Karty w Walucie Domyślnej, Dostępne Środki znajdujące się na tym innym Portfelu Walutowym Karty zostaną przeliczone na Walutę Domyślną zgodnie z postanowieniami par. 13 poniżej.
  7. Prawo do wykupu Dostępnych Środków przysługuje Ci w okresie trwania Umowy o Kartę oraz w terminie sześciu (6) lat od jej wygaśnięcia. W okresie trwania Umowy o Kartę możesz dokonać wykupu całości lub części Dostępnych Środków. Po wygaśnięciu Umowy o Kartę możesz żądać wykupu Dostępnych Środków w całości.
  8. Jeżeli po dokonaniu przez nas przelewu wykupionych środków zostały rozliczone Transakcje będące w toku w momencie żądania wykupu, zastrzegamy sobie prawo żądania od Ciebie zwrotu kwot tych Transakcji, z terminem płatności czternastu (14) dni kalendarzowych od otrzymania przez Ciebie naszego zawiadomienia. Jeżeli nie zapłacisz tych kwot w terminie, zastrzegamy sobie wszelkie prawa do podjęcia niezbędnych działań zmierzających do ich odzyskania.
  9. Możesz anulować lub wycofać swój wniosek o wykup pieniądza elektronicznego pod warunkiem, że powiadomisz Dział Obsługi Klienta o swoim zamiarze przed złożeniem przez Nas zlecenia przelewu zgodnie z postanowieniami niniejszego par. 11.
 12. OPŁATY
  1. Wszystkie Opłaty i należności dotyczące Karty wyszczególniono w Tabeli Opłat znajdującej się na końcu niniejszego Regulaminu. Składając wniosek o wydanie Karty, zobowiązujesz się do pokrycia wszystkich właściwych Opłat za korzystanie z Karty, w tym zarówno Opłat Transakcyjnych, jak i Opłat za prowadzenie Rachunku. Opłaty będą potrącane przez nas z Dostępnych Środków. Jeżeli dla skuteczności potrącenia zgodnie z Wymogami Prawnymi niezbędne jest złożenie oświadczenia, pomniejszenie kwoty Dostępnych Środków stanowi złożenie przez Nas tego oświadczenia o potrąceniu. W przypadku braku Dostępnych Środków w danym Portfelu Walutowym Karty wystarczających na pokrycie właściwych Opłat, stosuje się kolejność określoną w par. 13.12.
  2. Opłaty Transakcyjne będą pobierane przy okazji każdej Transakcji. W wyniku każdej Transakcji kwotę Dostępnych Środków pomniejszymy dodatkowo o kwotę należnych nam Opłat Transakcyjnych, zgodnie z Tabelą Opłat.
  3. Wszystkie Opłaty za prowadzenie Rachunku (patrz Tabela Opłat) będą pobierane z Karty w Walucie Domyślnej chyba, że w Portfelu Walutowym Karty w Walucie Domyślnej brak jest wystarczających środków. W takim przypadku właściwa Opłata obciąży następny Portfel Walutowy Karty, w którym znajdują się środki w wystarczającej wysokości, w kolejności określonej zgodnie z par. 13.12.
  4. Pobierane przez Nas Opłaty podlegają okresowym zmianom. O zamiarze dokonania zmian Opłat dotyczących Karty poinformujemy Cię z wyprzedzeniem zgodnie z postanowieniami par. 15. Informacje o Opłatach są wiążące w okresie ich udostępnienia zgodnie z pkt. 21.1.
  5. Opłaty pobierane przez Nas okresowo są należne jedynie za okres obowiązywania Umowy o Kartę. Opłaty uiszczone z góry podlegają proporcjonalnemu zwrotowi.
 13. KURSY WYMIANY WALUT I KOLEJNOŚĆ PORTFELI WALUTOWYCH KARTY
  1. Ponieważ do Twojej Karty dołączonych jest pięć (5) Portfeli Walutowych Karty, przewiduje się kilka scenariuszy zastosowania kursu wymiany walut w zależności od przeprowadzanej przez Ciebie czynności. W niniejszym par. 13 wyjaśniono, na jakich zasadach będzie stosowany Nasz Kurs Wymiany lub Kurs Wymiany MC. Kursy wymiany walut mogą się wahać i ulegać okresowym zmianom (często z minuty na minutę) i jeśli wykonasz dwie lub więcej identycznych Transakcji, kursy te niekoniecznie będą takie same. Kursy wymiany walut mogą się także różnić w okresie pomiędzy godziną przeprowadzenia Operacji u Akceptanta a godziną, w której Operacja ta obciąży Twój Rachunek ponieważ kursy wymiany zmieniają się w ciągu dnia! Informacje o marżach na Naszym Kursie Wymiany oraz Kursie Wymiany MC można znaleźć w Tabeli Opłat. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, dla każdej Operacji podlegającej przewalutowaniu przez Nas ma zastosowanie kurs walutowy z chwili otrzymania przez Nas Operacji do rozliczenia a w pozostałych przypadkach dokonania przez Nas przewalutowania - kurs walutowy z chwili otrzymania przez Nas zlecenia .
  2. Zasilenia Karty (pierwsze oraz każde kolejne) powinny być dokonywane w Walucie Domyślnej. Jeżeli będziesz próbował zasilić swoją Kartę w jednej z Walut Wykorzystywanych dla Karty lub Walutą Obcą, wówczas nie będziemy mieli wpływu na kursy wymiany stosowane przez osoby trzecie i kwota zasilenia zostanie przeliczona na kwotę w Walucie Domyślnej zanim zostanie przesłana do Nas, a kwota Dostępnych Środków może być niższa niż się spodziewałeś! Kwotę, którą zasiliłeś swoją Kartę będziesz mógł sprawdzić przeglądając historię Transakcji w Portalu Internetowym E360.
  3. Dokonując Operacji należy zwrócić uwagę na postanowienia par. 7.6 powyżej.
  4. Jeżeli Operacja jest dokonywana w Walucie Obcej, wówczas stosujemy Kurs Wymiany MC wraz z właściwą Opłatą. Operacje dokonane w Walucie Obcej będą wykonywane z Portfela Walutowego Karty w Walucie Domyślnej chyba, że na tym Portfelu Walutowym Karty brak jest wystarczającej ilości Dostępnych Środków, w którym to przypadku stosuje się proces opisany w par. 13.12.
  5. W przypadku dokonywania Operacji w walucie Portfela Walutowego Karty, w którym znajdują się Dostępne Środki w wysokości wystarczającej do wykonania Transakcji oraz pokrycia wszelkich Opłat Transakcyjnych, nie zostanie zastosowany żaden kurs wymiany walut. W przypadku braku dostatecznej ilości Dostępnych Środków w danym Portfelu Walutowym Karty, w którym dokonywana jest Operacja, stosuje się proces opisany w par. 13.12.
  6. W przypadku, gdy zlecisz transfer pieniądza elektronicznego pomiędzy Portfelami Walutowymi Karty za pośrednictwem Portalu Internetowego E360, zarówno pomiędzy Portfelem Walutowym Karty w Walucie Domyślnej a innym Portfelem Walutowym Karty (w dowolną stronę) lub pomiędzy Portfelami Walutowymi Karty w Walutach Wykorzystywanych dla Karty, wówczas do każdego takiego transferu zostanie zastosowany Nasz Kurs Wymiany.
  7. W przypadku, gdy rozliczamy Operacje z MasterCard lub gdy stosują się postanowienia par. 8.7, możemy dokonać przeliczenia Dostępnych Środków z jednego Portfela Walutowego Karty na inny (zgodnie z kolejnością określoną w par. 13.12), posługując się Naszym Kursem Wymiany, wraz z właściwą Opłatą.
  8. Jeżeli zażądałeś wykupu pieniądza elektronicznego zgodnie z par. 11 i masz Dostępne Środki w jednym lub więcej Portfeli Walutowych Karty (poza Walutą Domyślną), środki te przed dokonaniem wykupu będą musiały zostać przewalutowane na Walutę Domyślną. Żądając wykupu Dostępnych Środków upoważniasz Nas do dokonania transferu wszystkich środków z Portfeli Walutowych Karty innych niż Portfel Walutowy Karty w Walucie Domyślnej do Portfela Walutowego Karty w Walucie Domyślnej. Dokonując takiego przeliczenia, zastosujemy Nasz Kurs Wymiany zgodnie z postanowieniami par. 13.7.
  9. Opłaty za prowadzenie Rachunku będą obciążały Twój Portfel Walutowy w Walucie Domyślnej (patrz Tabela Opłat, w której wyszczególniono rodzaje Opłat za prowadzenie Rachunku oraz ich wysokość w Walucie Domyślnej). Jeżeli wysokość Dostępnych Środków w Walucie Domyślnej jest wystarczająca do pokrycia kwot Opłat, pobranie Opłat nie będzie wiązało się z przewalutowaniem. W przypadku braku wystarczającej ilości Dostępnych Środków w Walucie Domyślnej zastosowany zostanie proces określony w par. 13.12.
  10. Opłaty Transakcyjne będą obciążały Twój Portfel Walutowy Karty, z którego dokonano Transakcji, jeżeli na tym Portfelu Walutowym znajdują się Dostępne Środki w wystarczającej wysokości. W przypadku braku wystarczającej ilości Dostępnych Środków na Portfelu Walutowym, z którego realizowana jest Transakcja, zastosowana zostanie kolejność zgodnie z postanowieniami par. 13.12 do czasu aż saldo Transakcji oaz właściwe Opłaty zostaną pokryte. Jeżeli dokonałeś Operacji w walucie Portfela Walutowego Karty, na którym nie zapewniłeś Dostępnych Środków w wysokości wystarczającej do wykonania Operacji, możesz skorzystać z korzystniejszego Naszego Kursu Wymiany, jeżeli dokonasz transferu pomiędzy Portfelami Walutowymi Karty zgodnie z postanowieniami par. 13.6 niezwłocznie po dokonaniu Transakcji, aby transfer został zrealizowany zanim Operacja zostanie rozliczona z MasterCard.
  11. W przypadku gdy brak jest Dostępnych Środków na pokrycie Opłat:
   1. we wszystkich Portfelach Walutowych Karty łącznie, wówczas Opłaty obciążą Twoją Kartę do czasu uzyskania zerowego salda Dostępnych Środków, co uniemożliwi Ci dokonywania Transakcji do czasu przywrócenia salda dodatniego. Powyższe nie wpływa na nasze uprawnienie do żądania od Ciebie pozostałej części nieuregulowanych Opłat; lub
   2. w danym Portfelu Walutowym Karty dla waluty, w której dokonano Transakcji, wówczas Dostępne Środki w wysokości niezbędnej na pokrycie Opłat w pozostałych Portfelach Walutowych Karty zostaną automatycznie przez Nas przewalutowane według Naszego Kursu Wymiany zgodnie z postanowieniami par. 13.12, do czasu osiągnięcia ilości środków wystarczającej do rozliczenia Opłat lub do czasu zastosowania postanowień par. 13.11 (i).
  12. W przypadku konieczności przewalutowania Dostępnych Środków w Portfelach Walutowych, w tym na pokrycie kwot Operacji lub Opłat zgodnie z postanowieniami par. 13.5 i 13.7, kolejność przewalutowania będzie następująca, w zależności od Waluty Domyślnej Twojej Karty:
   1. gdy Walutą Domyślną jest PLN, według następującej kolejności: PLN>EUR>GBP>SEK>NOK
   2. gdy Walutą Domyślną jest GBP, według następującej kolejności: GBP>PLN>EUR>SEK>NOK
   3. gdy Walutą Domyślną jest EUR, według następującej kolejności: EUR>PLN>GBP>SEK>NOK

   Do wszelkich przeliczeń dokonywanych zgodnie z postanowieniami niniejszego par. 13.12 zastosujemy Nasz Kurs Wymiany.

   Przykładowo, jeżeli posiadasz Kartę, której Walutą Domyślną jest PLN, a dokonujesz Operacji w NOK, ale w Portfelu Walutowym Karty w NOK nie znajdują się Dostępne Środki w NOK, natomiast posiadasz środki w Portfelu Walutowym Karty w GBP, Nasz system w pierwszej kolejności sprawdzi Portfel Walutowy Karty w walucie PLN i przeliczy tyle środków, ile się w nim znajduje na pokrycie Operacji w NOK. Jeżeli kwota Operacji w NOK zostanie w pełni pokryta, przeliczanie zostanie zakończone, zaś w przeciwnym wypadku system kolejno przeliczy na pokrycie Operacji Dostępne Środki w Portfelu Walutowym Karty w EUR, itd. do czasu, aż wystarczająca ilość środków zostanie przeliczona na pokrycie pierwotnej Operacji w NOK. Proces przewalutowania określony w niniejszym par. 13.12 będzie dokonywany w chwili rozliczania Operacji, a nie w chwili jej autoryzacji, a tym samym będziesz mieć możliwość zlecenia transferu zgodnie z postanowieniami par. 13.10.

  13. Wszelkie kursy, których stosowanie przewidziano w niniejszym Regulaminie, w tym Nasze Kursy Wymiany oraz Kurs Wymiany MC, podlegają zmianom bez ograniczeń co do częstotliwości i zakresu tych zmian. Zmiana kursów, w tym Naszych Kursów oraz Kursów Wymiany MC, nie wymaga uprzedniego zawiadomienia Posiadacza Karty. Zmiany Naszych Kursów Wymiany wchodzą w życie z momentem ogłoszenia tych zmian, chyba że wraz z ich ogłoszeniem zostanie wskazany późniejszy termin.
 14. ZAWIESZENIE I ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z KARTY
  1. E360 jest uprawniony do zablokowania lub zastrzeżenia Karty lub Danych Logowania:
   1. z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem Karty lub Danych Logowania, lub
   2. w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia Karty lub Danych Logowania, lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej Transakcji;

   w tym z przyczyn wskazanych w pozostałych postanowieniach niniejszego Regulaminu. O zablokowaniu lub zastrzeżeniu Karty poinformujemy Cię niezwłocznie przed dokonaniem odpowiednio zablokowania lub zastrzeżenia, a jeżeli nie jest to możliwe - niezwłocznie po ich dokonaniu, telefonicznie, wiadomością tekstową, poprzez email lub komunikatem systemowym terminalu lub Bankomatu, w którym została użyta Karta, chyba że przepisy prawa uniemożliwiają powiadomienia lub powiadomienie albo byłoby to nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa.

  2. Wniosek o odblokowanie Karty lub Danych Logowania możesz złożyć kontaktując się z Działem Obsługi Klienta.
  3. Możesz wypowiedzieć Umowę o Kartę w każdej chwili z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, przesyłając oświadczenie o wypowiedzeniu do Działu Obsługi Klienta pisemnie lub poprzez Portal Internetowy E360.
  4. Nie zostaniesz obciążony Opłatą za wypowiedzenie Umowy o Kartę, ale możesz zostać obciążony Opłatą za wcześniejsze zamknięcie, jeżeli Umowa o Kartę ustanie wskutek jej wypowiedzenia przez Ciebie przed upływem terminu ważności Karty (w przypadkach innych niż wskazane w par. 10.5). Po ustaniu Umowy o Kartę możesz żądać wykupu Dostępnych Środków - zgodnie z par. 11 oraz Tabelą Opłat.
  5. Jesteśmy uprawnieni do wypowiedzenia Umowy o Kartę z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia z następujących ważnych przyczyn:
   1. naruszenia przez Ciebie Regulaminu,
   2. Pozostajesz w opóźnieniu nie krótszym niż trzydzieści (30) dni z zapłatą należności wynikających z Umowy o Kartę, w tym Opłat, a my bezskutecznie wezwiemy Cię do zapłaty tych należności w terminie czternastu (14) dni od otrzymania wezwania do zapłaty;
   3. Podejmujesz działania lub czynności sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami, które mają wpływ na sposób realizacji Umowy o Kartę,
   4. Składając wniosek o Kartę lub później podałeś nam dane lub informacje nieprawdziwe albo niezgodne ze stanem faktycznym, których treść lub charakter mogłyby spowodować odrzucenie wniosku o Kartę, albo posłużyłeś się dokumentami sfałszowanymi, przerobionymi, podrobionymi lub poświadczającymi nieprawdę,
   5. Przez trzy (3) kolejne miesiące nie zapewnisz Dostępnych Środków w wysokości wystarczającej na pokrycie zaległych i bieżących opłat za okres ich pobierania zgodnie z Tabelą Opłat,
   6. Przez trzy (3) kolejne miesiące dokonasz co najmniej dwóch Transakcji powodujących przekroczenie Dostępnych Środków,
   7. Przez dwanaście (12) kolejnych miesięcy nie zapewnisz Dostępnych Środków lub doprowadzisz do wystąpienia salda debetowego,
   8. Uzyskamy informację pochodzącą od organów publicznych o popełnieniu lub podejrzeniu popełnienia przez Ciebie przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów lub ochronie informacji, w tym przestępstwa z wykorzystaniem Karty lub przestępstwa na Naszą szkodę lub na szkodę Akceptanta, podmiotu wypłacającego gotówkę, w tym operatora Bankomatu,
   9. Koszty wykonywania Naszych obowiązków wynikających z Umowy o Kartę, w tym koszty rozliczania Transakcji, wzrosną o co najmniej 10 % wskutek wzrostu cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, kosztów rozliczeń pomiędzy dostawcami usług płatniczych, obsługi systemu informatycznego stosowanego przez Nas do wykonywania Umowy o Kartę lub zmiany przepisów prawa, jeżeli do wzrostu kosztów doszło nie dalej niż trzy (3) miesiące przed wypowiedzeniem,
   10. Wykorzystywania Karty do działalności sprzecznej z przepisami prawa, w tym w przypadku naruszania przez Ciebie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu lub uniemożliwienia Nam wykonywania obowiązków wynikających z tych przepisów,
   11. Wykorzystania Karty do przeprowadzania rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  6. Umowa o Kartę ustaje automatycznie z chwilą powzięcia przez Nas informacji o Twojej śmierci.
  7. Po upływie okresu wypowiedzenia, Twoja Karta nie będzie zdatna do użytku. Będziemy starali się skontaktować z Tobą korzystając z najnowszych danych, które mamy w swojej dokumentacji na Twój temat.
 15. ZMIANY REGULAMINU
  1. Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w tym Tabeli Opłat, jeżeli wystąpi co najmniej jedna z następujących ważnych przyczyn:
   1. zmiana stanu prawnego skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie;
   2. wydanie orzeczenia sądu powszechnego lub wydanie decyzji, zalecenia, rekomendacji lub innego, wiążącego Nas aktu przez organ administracji publicznej, skutkujący koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie;
   3. zmiana w Naszej ofercie, ze względu na:
    1. wprowadzenie przez Nas nowych produktów i usług, przy czym zmiana Regulaminu może dotyczyć jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi produktami lub usługami, korzystanie z nich nie będzie dla Ciebie obowiązkowe, a niekorzystanie nie będzie wiązało się z kosztami, chyba że wyrazisz na korzystanie i ponoszenie kosztów odrębną zgodę,
    2. poprawę przez Nas istniejących funkcjonalności lub świadczonych usług w celu zwiększania poziomu bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub polepszenia użyteczności udostępnianych funkcjonalności i usług świadczonych przez Nas, przy czym zmiana Regulaminu może dotyczyć jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi funkcjonalnościami lub usługami,
    3. rezygnacja z niektórych funkcjonalności lub usług, lub zmianę istniejących funkcjonalności lub usług świadczonych przez Nas, ze względu na dalszą niemożność świadczenia danej usługi lub udostępniania funkcjonalności w dotychczasowej formie spowodowaną ustaniem umowy pomiędzy Nami a podmiotem, z którego usług korzystaliśmy świadcząc daną usługę lub udostępniając daną funkcjonalność lub ze względu na wzrost kosztów świadczenia danej usługi o co najmniej 10 %, spowodowany wzrostem cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, kosztów rozliczeń pomiędzy dostawcami usług płatniczych, obsługi systemu informatycznego stosowanego przez Nas do świadczenia danej usługi lub udostępniania danej funkcjonalności, lub zmianą przepisów prawa regulujących świadczone usługi lub udostępnione funkcjonalności przez Nas, jeżeli ten wzrost miał miejsce nie dalej niż na trzy (3) miesiące przed ogłoszeniem zmiany Regulaminu, przy czym zmiana Regulaminu może zostać dokonana jedynie w zakresie niezbędnym do usunięcia lub zmiany tych funkcjonalności lub usług.
  2. O zmianie Regulaminu i o dacie wejścia w życie zmienionego Regulaminu poinformujemy Cię pocztą elektroniczną oraz opublikujemy zmieniony Regulamin na Portalu Internetowym E360. Data wejścia w życie zmienionego Regulaminu nie może być wcześniejsza niż dwa (2) miesiące od poinformowania Cię o zmianie.
  3. Do dnia poprzedzającego określony przez Nas dzień wejścia w życie zmian Regulaminu możesz zgłosić sprzeciw wobec zmian Regulaminu, względnie możesz wypowiedzieć Umowę o Kartę ze skutkiem natychmiastowym. Sprzeciw lub wypowiedzenie złóż w formie pisemnej do Działu Obsługi Klienta. Brak zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec zmian, wyrażonego w sposób i w terminie określonych w niniejszym par. 15, jest równoznaczny wyrażeniu zgody na zmiany i na ich wejście w życie w terminie określonym przez Nas. Jeżeli nie wypowiedziałeś Umowy o Kartę oraz zgłosisz sprzeciw wobec zmian Regulaminu w sposób i w trybie określonych w niniejszym postanowieniu, Umowa o Kartę wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian. Z tytułu zgłoszenia sprzeciwu lub rozwiązania tej Umowy o Kartę wskutek wypowiedzenia, o których mowa w niniejszym postanowieniu, nie ponosisz żadnych Opłat na Naszą rzecz. W takim przypadku będziesz mógł również dokonać wykupu Dostępnych Środków bez ponoszenia Opłat.
 16. TRANSAKCJE SPORNE
  1. Odpowiadasz w całości za nieautoryzowane Transakcje:
   1. do których doprowadziłeś umyślnie,
   2. dokonane przed zgłoszeniem, o którym mowa w par. 6.2 Regulaminu, do których doprowadziłeś wskutek naruszenia obowiązków określonych w par. 6.1 Regulaminu umyślnie lub przez rażące niedbalstwo.
  2. Odpowiadasz za nieautoryzowane Transakcje inne niż określone w par. 16.1. dokonane przed zgłoszeniem, o którym mowa w par. 6.2 Regulaminu, do łącznej ich sumy odpowiadającej równowartości 50 GBP:
   1. będące skutkiem posłużenia się utraconymi lub skradzionymi: Kartą, danymi umożliwiającymi zlecenie Operacji (w tym numeru PIN, numeru i daty ważności Karty lub kodu CVC/CVC2) lub Danymi Logowania,
   2. będące skutkiem przywłaszczenia lub nieuprawnionego użycia innego niż w określone w par. 16.2 (i) Karty, Danych Karty lub Danych Logowania do którego doszło w wyniku niepodjęcia przez Ciebie z należytą starannością niezbędnych środków służących zapobieżeniu naruszenia indywidualnych zabezpieczeń Karty lub Danych Logowania, w szczególności przechowywania Karty, danych umożliwiających zlecenie Operacji (w tym numeru PIN, numeru i daty ważności Karty lub kodu CVC/CVC2) oraz Danych Logowania z zachowaniem należytej staranności i nieudostępniania ich osobom nieuprawnionym.
  3. Nie odpowiadasz za nieautoryzowane Transakcje niewymienione w par. 16.1-16.2. Jeżeli nie zapewniliśmy środków umożliwiających dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w par. 6.2 Regulaminu, odpowiadasz wyłącznie za nieautoryzowane Transakcje, o których mowa w par. 16.1 (i) niniejszego Regulaminu.
 17. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego par. 17, nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie ani opóźnienie w wykonaniu obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu z powodu Wymogów Prawnych. W takim przypadku nie będziemy odpowiedzialni za żadne poniesione przez Ciebie straty pośrednie lub następcze.
  2. Nie ponosimy odpowiedzialności ani nie mamy żadnych zobowiązań z tytułu towarów lub usług, które zakupisz przy użyciu Karty.
  3. Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku odmowy uznania Operacji przez Akceptanta lub nieodwołania przez Akceptanta na Twoje żądanie autoryzacji Operacji.
  4. Żadne postanowienie niniejszego Regulaminu nie wyklucza ani nie ogranicza Naszej odpowiedzialności wobec Ciebie z tytułu zgonu lub obrażeń cielesnych wynikających z Naszego niedbalstwa lub umyślnego działania.
  5. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Regulaminu, będziesz odpowiedzialny za wszelkie straty lub oszustwa, wynikłe bezpośrednio z nieinformowania Nas o zmianach Twoich danych kontaktowych.
  6. Nie udzielamy gwarancji ani dodatkowej ochrony w zakresie zakupów dokonywanych przez Internet, drogą wysyłkową czy telefonicznie.
  7. Jeżeli będziesz korzystał ze swojej Karty niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub jeżeli stwierdzimy, że posługujesz się kartą w sposób oszukańczy, możemy obciążyć Cię wszelkimi uzasadnionymi kosztami, które poniesiemy podejmując działania mające na celu powstrzymanie Ciebie od korzystania z Karty oraz odzyskanie należnych środków pieniężnych w związku z Twoimi działaniami.
  8. Z zastrzeżeniem par. 17.13 i 19.4 Regulaminu, ponosimy odpowiedzialność za należyte wykonanie Transakcji przez uznanie rachunku dostawcy usług płatniczych odbiorcy oraz odpowiedzialność za należyte wykonanie otrzymanej dla Ciebie Transakcji.
  9. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Transakcji przez uznanie rachunku dostawcy usług płatniczych odbiorcy, za które ponosimy odpowiedzialność, przywracamy Portfel Walutowy Karty do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miało miejsca niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji przez zwrot kwoty Transakcji, do wysokości tej jej części, w której Transakcja nie została wykonana, a którą zostałeś obciążony, z jednoczesną korektą Opłat.
  10. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania otrzymanej dla Ciebie Transakcji, za które ponosimy odpowiedzialność, niezwłocznie uznajemy Portfel Walutowy Karty odpowiednią kwotą w celu doprowadzenia Rachunku do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miało miejsca niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji.
  11. W razie nieterminowego wykonania Transakcji nasza odpowiedzialność obejmuje wyłącznie szkody będące normalnym skutkiem nieterminowego wykonania.
  12. W razie wystąpienia nieautoryzowanej Transakcji, za którą nie odpowiadasz, przywracamy Portfel Walutowy Karty do stanu jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana Transakcja przez zwrócenie Ci kwoty Transakcji do wysokości, za którą zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu nie odpowiadasz, z jednoczesną korektą Opłat.
  13. Nasza odpowiedzialność jest całkowicie wyłączona, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji wynika z siły wyższej lub zastosowania przepisów prawa.
  14. Możesz wnioskować o podjęcie przez Nas działań w celu prześledzenia niewykonanej lub nienależycie wykonanej Transakcji zainicjowanej przez Ciebie. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym składasz kontaktując się z Działem Obsługi Klienta. O wyniku poinformujemy Cię w sposób określony we wniosku, a w przypadku braku takiego określenia - telefonicznie, wiadomością tekstową, poprzez email lub poprzez Portal Internetowy E360.
  15. Możesz wnioskować o zwrot kwoty wykonanej i autoryzowanej Operacji Kartą jeżeli:
   1. w momencie autoryzacji nie została określona dokładna kwota Operacji, oraz
   2. kwota Operacji jest wyższa niż kwota, jakiej mogłeś się spodziewać, uwzględniając rodzaj i wartość wcześniejszych Operacji, postanowienia Regulaminu oraz istotne dla sprawy okoliczności.
  16. Wnosząc o zwrot nie możesz powoływać się na przyczyny związane z wymianą walut.
  17. Wnosząc o zwrot jesteś zobowiązany przedstawić okoliczności faktyczne wskazujące na spełnienie warunków zwrotu. Na złożenie wniosku o zwrot masz osiem (8) tygodni od dnia obciążenia Twojego Rachunku. Wniosek o zwrot możesz wysłać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta.
 18. DANE OSOBOWE
  1. Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych, a Tobie przysługuje prawo dostępu i poprawiania tych danych. Wszelkie wnioski i zapytania odnośnie ich przetwarzania kieruj do Company Secretary, Euronet 360 Finance Limited, 6th Floor Watson House, 54 Baker Street, London W1U 7BU Zjednoczone Królestwo. Twoje dane osobowe, w tym Informacje Osobowe, będą przetwarzane przez Nas w celu wykonania Umowy o Kartę, dochodzenia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków wynikających z Wymogów Prawa i w naszych celach marketingowych. Twoje dane będą udostępniane innym dostawcom usług płatniczych uczestniczącym w wykonaniu Umowy o Kartę (w tym Operacji), a także podmiotom wskazanym w Regulaminie.
  2. Podanie nam danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie oznaczonym we wniosku o wydanie Karty jest niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy o Kartę.
  3. Jeżeli będziemy gromadzili Informacje Osobowe o Tobie podczas Kontroli złożonego Wniosku, świadczenia usług lub podczas bieżących kontroli Ciebie i Twoich Transakcji:
   1. podejmiemy wszelkie wymagane środki ostrożności w celu ich zabezpieczenia;
   2. będą one mogły być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym przez Naszych usługodawców, którzy mają obowiązek ich zabezpieczenia w odpowiedni sposób; oraz
   3. będziemy mogli z nich korzystać w związku z nieuprawnionym użyciem Karty.
 19. PROCEDURA REKLAMACYJNA
  1. W przypadku jakichkolwiek reklamacji lub niezadowolenia z Karty, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta według danych wskazanych powyżej.
  2. Reklamacje i zgłoszenia dotyczące korzystania z Karty mogą być przesyłane poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta w formie pisemnej, telefonicznie, a także wiadomością poczty elektronicznej.
  3. Reklamacje powinny być składane w języku polskim lub angielskim i będą rozpatrywane w języku, w którym złożyłeś daną reklamację.
  4. Jesteś zobowiązany zgłaszać Nam niezwłocznie reklamacje dotyczące nieautoryzowanej, niewykonanej lub nieprawidłowo wykonanej Transakcji. Brak dokonania przez Ciebie zgłoszenia nieprawidłowości, o których mowa w zdaniu poprzedzającym w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia Rachunku Karty, albo od dnia, w którym Transakcja miała być wykonana powoduje wygaśnięcie Twoich roszczeń wobec E360 w związku z niezgłoszoną nieprawidłowością. Zalecamy, abyś sprawdzał historię swoich Transakcji oraz saldo Dostępnych Środków systematycznie, co najmniej raz na dwa (2) tygodnie.
  5. Jeżeli w wyniku zgłoszenia przez Ciebie reklamacji kwota Transakcji została Ci zwrócona, a następnie okazało się, iż zwrot ten Ci nie przysługiwał, kwota Transakcji zostanie ponownie pobrana z Twojego Rachunku. W takim przypadku możemy obciążyć Cię Opłatą („Opłata za Transakcję Sporną”) zgodnie z Tabelą Opłat.
  6. Reklamacje rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania. Termin ten w przypadkach szczególnie skomplikowanych, może być wydłużony do sześćdziesięciu (60) dni, przy czym zostaniesz o tym wcześniej poinformowany. Odpowiedź na reklamację przyślemy na wskazany przez Ciebie w reklamacji adres korespondencyjny lub, w przypadku wyboru formy powiadomienia pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Ciebie.
  7. Jesteś zobowiązany udzielić Nam wyjaśnień i pomocy w sprawach związanych ze zgłoszoną przez Ciebie reklamacją, jeśli udzieleniu wyjaśnień lub pomocy nie sprzeciwiają się przepisy obowiązującego prawa. Jesteś zobowiązany do udzielenia wyjaśnień w terminie siedmiu (7) dni od otrzymania wezwania.
  8. W przypadku, gdy nie będziesz usatysfakcjonowany zaproponowanym przez Nas rozwiązaniem, masz prawo do pozasądowego rozwiązywania sporów. W tym celu możesz zgłosić się do:
   1. Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, który rozpatruje sprawy, gdzie wartość przedmiotu sporu, co do zasady, przekracza 500 zł oraz w sprawach o prawa niemajątkowe - więcej informacji znajdziesz na http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/index.jsp;
   2. Sądu Polubownego przy Rzeczniku Finansowym - więcej informacji znajdziesz na http://rf.gov.pl/.

   Niniejszym informujemy również o istnieniu platformy ODR (European Online Dispute Resolution platform), oraz możliwości wykorzystania jej w celu rozstrzygania sporów. Platforma jest dostępna pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ w celu pomocy konsumentom, mieszkającym na terenie Unii Europejskiej, którzy kupili towary bądź usługi on-line od sprzedawcy posiadającego siedzibę w Unii Europejskiej, w rozstrzyganiu sporów kontraktowych i prowadzenia alternatywnej procedury rozpatrywania sporów on-line. Jeśli posiadasz miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej, masz prawo złożyć za pośrednictwem platformy ODR wszelkie reklamacje, których nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć w drodze wewnętrznego postępowania reklamacyjnego.

  9. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w sposób dla Ciebie satysfakcjonujący, możesz skierować sprawę do Rzecznika Usług Finansowych (Financial Ombudsmen Services), który jest niezależnym organem powołanym w celu orzekania sporach pomiędzy usługobiorcami a podmiotami oferującymi produkty finansowe.
  10. Z Rzecznikiem Usług Finansowych można się kontaktować:
   1. pisząc na adres: Exchange Tower, London E14 9SR, United Kingdom;
   2. za pomocą poczty elektronicznej complaint.info@financial-ombudsman.org.uk; lub
   3. telefonicznie pod jednym z następujących numerów:
    1. 0800 023 4567 (połączenia z tym numerem powinny być bezpłatne z telefonów stacjonarnych i komórkowych);
    2. 0300 123 9123 (połączenia z tym numerem nie powinny kosztować więcej niż połączenia z numerami stacjonarnymi w Wlk. Brytanii z obszaru tego kraju); lub
    3. +44 20 7964 0500 w przypadku połączenia realizowanego spoza obszaru Wielkiej Brytanii.
  11. Jeżeli nasze działanie narusza przepisy prawa możesz wnieść skargę na działanie E360 do Brytyjskiego Urzędu ds. Usług Finansowych (Financial Conduct Authority).
 20. REKOMPENSATA
  1. Zgodnie z Wymogami Prawnymi, mamy obowiązek przechowywać Dostępne Środki na Regulowanym Rachunku na wypadek naszej niewypłacalności. W takim przypadku Dostępne Środki będą zabezpieczone przed roszczeniami naszych wierzycieli choćbyś nawet utracił możliwość korzystania z Karty. W przypadku Naszej upadłości Dostępne Środki byłyby chronione i zostałyby Ci zwrócone.
  2. Prosimy, zwróć uwagę, iż Karta to produkt pieniądza elektronicznego i nie może być utożsamiana z rachunkiem bankowym ani traktowana jak środki lub depozyty znajdujące się na zwykłym rachunku bieżącym czy oszczędnościowym. Oznacza to, że jeżeli Bank stanie się niewypłacalny, Dostępne Środki nie będą chronione na mocy brytyjskiego Systemu Rekompensat dla Usług Finansowych (UK’s Financial Services Compensation Scheme) ani żadnego innego systemu gwarantowania depozytów. Dostępne Środki są traktowane inaczej niż środki czy lokaty na zwykłych rachunkach bieżących czy rachunkach oszczędnościowych.
 21. WARUNKI OGÓLNE
  1. Będziemy kontaktować się z Tobą w języku polskim, a na Twoje życzenie w języku angielskim. Niniejszy Regulamin jest utrwalony i udostępniony w obu wersjach językowych w Portalu Internetowym E360, skąd możesz go pobrać lub wydrukować w celu zabezpieczenia treści zawartej Umowy o Kartę. Można go również uzyskać na wniosek, kontaktując się z Działem Obsługi Klienta. Umowa o Kartę jest zawarta w języku polskim i wiążąca jest polska wersja Regulaminu.
  2. O ile Regulamin wyraźnie nie stanowi inaczej, w toku wykonywania Umowy o Kartę będziemy się porozumiewać z Tobą za pośrednictwem Portalu Internetowego E360, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
  3. Jeżeli jakiekolwiek warunki niniejszego Regulaminu okażą się nieważne bądź bezskuteczne w całości lub w części z dowolnej przyczyny, inne postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
  4. Niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego, nie oznacza zrzeczenia się przez Nas tego prawa lub środka prawnego w całości ani w części oraz nie pozbawia Nas możliwości wykonywania tych praw lub korzystania z tych środków prawnych w przyszłości.
  5. Dla prawidłowego funkcjonowania Portalu Internetowego E360 niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu oraz przeglądarki Internet Explorer 9, Mozilla Firefox albo Google Chrome z włączoną obsługą plików cookies, javascript oraz flash player. W związku z korzystaniem z Portalu Internetowego E360 nie wolno Ci przesyłać treści o charakterze bezprawnym.
  6. Nie jesteś uprawniony do przeniesienia praw wynikających z niniejszego Regulaminu. Umowa o Kartę wiąże Ciebie osobiście i nie może zostać przeniesiona. Zachowujesz potencjalną odpowiedzialność wynikającą z niniejszego Regulaminu do czasu wygaśnięcia Umowy o Kartę.
  7. O ile nie dokonaliśmy cesji praw wynikających z niniejszego Regulaminu, żadnej osobie trzeciej nie będą przysługiwały żadne prawa ani korzyści wynikające z niniejszego Regulaminu.
  8. Niniejszy Regulamin, w tym stosunki pomiędzy Nami a Tobą przed zawarciem Umowy o Kartę oraz zawarcie i wykonanie Umowy o Kartę, podlega prawu Anglii i Walii. Nie pozbawia Cię to ochrony przyznanej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
  9. Wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem z Karty, nierozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

Regulamin Programu Kart Przedpłaconych Wizz Air v.2.0
Data obowiązywania: 26 czerwca 2017 r. – 14 września 2017 r.

TABELA OPŁAT

OPIS

OPŁATY

WALUTA DOMYŚLNA PLN

WALUTA DOMYŚLNA EUR

WALUTA DOMYŚLNA GBP

OPŁATY ZA PROWADZENIE RACHUNKU

Opłata miesięczna za kartę przedpłaconą – nie jest pobierana w przypadku zasilenia Karty na kwotę PLN 420 / EUR 100 / GBP 70 miesięcznie

PLN 3

EUR 0,75

GBP 0,50

Opłata za brak aktywności (naliczana po 12 miesiącach od daty ostatniej Operacji)

PLN 4

EUR 1

GBP 0,70

Opłata za Wydanie Karty – jest zwracana w przypadku pierwszego zasilenia Karty na kwotę PLN 420 / EUR 100 / GBP 70

PLN 20

EUR 5

GBP 5

Opłata za ponowne wydanie Karty (pobierana w przypadku wydania nowej Karty, z przyczyn innych niż zablokowanie lub zastrzeżenie dotychczasowej Karty)

PLN 20

EUR 5

GBP 5

Opłata za wcześniejsze zamknięcie

PLN 20

EUR 5

GBP 5

OPŁATY TRANSAKCYJNE

WALUTA TRASNAKCJ

Opłata za wypłatę z Bankomatu w kraju

PLN 8

EUR 2

GBP 1,50

Opłata za wypłatę z Bankomatu za granicą

EUR

EUR 3

EUR 3

EUR 3

GBP

GBP 2,20

GBP 2,20

GBP 2,20

PLN

PLN 12

PLN 12

PLN 12

SEK

SEK 27

SEK 27

SEK 27

NOK

NOK 27

NOK 27

NOK 27

Opłata za wypłatę z Bankomatu sieci Euronet

Bezpłatnie

Bezpłatnie

Bezpłatnie

Sprawdzenie salda w Bankomacie

PLN 1

EUR 0,30

GBP 0,20

Zmiana PIN w Bankomacie

PLN 2

EUR 0,50

GBP 0,40

Zasilenie Karty przy użyciu karty płatniczej

1%
min PLN 4

1%
min EUR 0,90

1%
min GBP 0,70

Zasilenie Karty przelewem

Bezpłatnie

Bezpłatnie

Bezpłatnie

Zasilenie karty przelewem online

2% wartości zasilenia

N/A

N/A

Zasilenie karty w punkcie sprzedaży (jeśli dostępne)

3% wartości zasilenia

N/A

N/A

Zasilenie Karty we wpłatomacie Euronet

1% wartości zasilenia

N/A

N/A

Transfer z Karty na Kartę (krajowy)

EUR

EUR 0,50

EUR 0,50

EUR 0,50

GBP

GBP 0,40

GBP 0,40

GBP 0,40

PLN

PLN 2

PLN 2

PLN 2

SEK

SEK 5

SEK 5

SEK 5

NOK

NOK 5

NOK 5

NOK 5

Transfer z Karty na Kartę (międzynarodowy)

EUR

EUR 1 plus 1% wartości transakcji min EUR 2 max EUR 5

EUR 1 plus 1% wartości transakcji min EUR 2 max EUR 5

EUR 1 plus 1% wartości transakcji min EUR 2 max EUR 5

GBP

GBP 0,70 plus 1% wartości transakcji min GBP 1,50 max GBP 4

GBP 0,70 plus 1% wartości transakcji min GBP 1,50 max GBP 4

GBP 0,70 plus 1% wartości transakcji min GBP 1,50 max GBP 4

PLN

PLN 4 plus 1% wartości transakcji min PLN 8 max PLN 20

PLN 4 plus 1% wartości transakcjimin PLN 8 max PLN 20

PLN 4 plus 1% wartości transakcjimin PLN 8 max PLN 20

Opłata za przewalutowanie w przypadku transakcji w Walucie Obcej

3,50% kwoty podlegającej przewalutowaniu

3,50% kwoty podlegającej przewalutowaniu

3,50% kwoty podlegającej przewalutowaniu

Opłata za przewalutowanie, w przypadku przewalutowania z tytułu braku dostępnych środków na portfelu walutowym

3,50% kwoty podlegającej przewalutowaniu

3,50% kwoty podlegającej przewalutowaniu

3,50% kwoty podlegającej przewalutowaniu

Obowiązujący: 23 grudnia 2015 roku – 25 czerwca 2017 roku
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRZEDPŁACONEJ KARTY PODRÓŻNEJ WIZZ AIR

UWAGA: Należy uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem ponieważ określa on warunki umowy o korzystanie z Twojej Karty. Prosimy, abyś przechowywał niniejszy Regulamin w bezpiecznym miejscu. Egzemplarz Regulaminu w formie elektronicznej możesz uzyskać również korzystając z Danych Kontaktowych podanych poniżej i wydrukować go w razie potrzeby. Złożenie wniosku o wydanie Karty i jej nabycie w trybie online w Portalu Internetowym E360 wymaga akceptacji Regulaminu. Szczególną uwagę należy zwrócić na treść par. 5.6 - 5.9, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy braku zgody na niniejszy Regulamin, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
 1. KTO PROWADZI TWÓJ RACHUNEK?
  1. Twoją Kartę wydaje spółka Euronet 360 Finance Limited.
  2. Jesteśmy uprawnieni do wydawania pieniądza elektronicznego na obszarze EOG na podstawie brytyjskiej Ustawy o Pieniądzu Elektronicznym (Electronic Money Regulations) z 2011 roku, a także podlegamy nadzorowi sprawowanemu przez Brytyjski Urząd ds. Usług Finansowych, który wpisał nas do prowadzonego przez siebie rejestru pod numerem 900009. Bardziej szczegółowe informacje o Nas możesz znaleźć na stronie https://register.fca.org.uk/ wpisując w wyszukiwarce nasze dane.
  3. Będziemy prowadzili Twój Rachunek, a umowa dotycząca korzystania z Twojej Karty (na podstawie niniejszego Regulaminu) zostanie zawarta bezpośrednio z Nami.
  4. Nasza siedziba mieści się pod adresem: 6th Floor, Watson House, 54 Baker Street, London W1U 7BU, United Kingdom (Wlk. Brytania) i jesteśmy wpisani do rejestru spółek Anglii i Walii pod numerem 6928422. Bardziej szczegółowe informacje możesz znaleźć na stronie www.companieshouse.gov.uk.
  5. Zostaliśmy partnerem Wizz Air w celu oferowania i dystrybucji Kart wśród Osób Uprawnionych w ramach programu lojalnościowego Wizz Air oferowanego aktualnym Klientom Wizz Air.
 2. DANE KONTAKTOWE
  1. W przypadku pytań dotyczących Karty należy kontaktować się z Działem Obsługi Klienta. Przed kontaktem z Działem Obsługi Klienta możesz poszukać odpowiedzi w sekcji Najczęściej Zadawane Pytania w Portalu Internetowym E360.
  2. W razie potrzeby, z Działem Obsługi Klienta możesz się skontaktować w następujący sposób:
   1. Automatyczny serwis obsługi Kart - 800 777 744, dostępne w przypadku połączeń telefonicznych wychodzących z terytorium Polski, przez całą dobę;
   2. Centrum Obsługi Kart - 0044(0)2034995169, dostępne w Dni Robocze w godzinach 8.00 - 20.00 (czasu polskiego)
   3. za pomocą poczty elektronicznej - Wizztravelcard-PL@eeft.com;
   4. pisząc do: Dział Obsługi Klienta (Customer Services), Wizz Air Prepaid Card Programme, c/o Euronet 360 Finance Limited, Bielańska 12, 00-085 Warszawa, Polska

   Zwracamy uwagę, iż w przypadku wyboru kontaktu telefonicznego z Działem Obsługi Klienta, Twój operator może pobrać opłatę za połączenie według stawek ustalonych przez tego operatora. W celu uzyskania informacji o takich opłatach skontaktuj się z operatorem ponieważ My nie posiadamy informacji o stawkach operatorów!

   Połączenia z Działem Obsługi Klienta mogą być rejestrowane i/lub monitorowane w celu zapewnienia jakości obsługi oraz jako dokumentacja naszej rozmowy.

 3. DEFINICJE

  Poniższe słowa i wyrażenia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają następujące znaczenie:

  Rachunek

  oznacza rachunek Dostępnych Środków przypisany do Karty

  Opłaty za prowadzenie Rachunku

  oznacza Opłaty, które pobieramy w związku z otwarciem, prowadzeniem i zamknięciem Twojej Karty i Rachunku wyszczególnione w Tabeli Opłat. Tabela Opłat zawiera dokładny wykaz tych Opłat za prowadzenie Rachunku. Prosimy, zwróć szczególną uwagę w jakich sytuacjach oraz w jakiej wysokości będą pobierane z Twojego Rachunku Opłaty za prowadzenie Rachunku, aby na Twoim Rachunku znajdowały się Dostępne Środki w wysokości wystarczającej na ich pokrycie!

  Bankomat

  oznacza bankomat

  Dostępne Środki

  oznaczają łączną kwotę środków znajdujących się na Rachunku, (na wszystkich Portfelach Walutowych Karty), które mogą zostać wykorzystane przez Ciebie do dokonania Transakcji.

  Bank

  oznacza bank, z którym zawarliśmy umowę w celu przechowywania środków wszystkich Posiadaczy Kart na Rachunku Regulowanym/Rachunkach Regulowanych

  Dzień Roboczy

  oznacza każdy dzień z wyjątkiem soboty, niedzieli lub dnia ustawowo wolnego od pracy w Polsce

  Karta

  oznacza plastikową, wielowalutową Kartę Wizz Air z możliwością jej zasilania, oznaczona logo MasterCard, którą wydajemy dla wszystkich posiadaczy kart w ramach Programu Kart Przedpłaconych Wizz Air

  Umowa o Kartę

  oznacza stosunek kontraktowy pomiędzy Tobą a Nami, który reguluje niniejszy Regulamin.

  Weryfikacja Wniosku

  oznacza zakres czynności kontrolnych, które musimy przeprowadzić zgodnie z Wymogami Prawnymi przed wydaniem Ci Karty, dotyczące Twojej osoby w tym elektroniczne kontrole online u osób trzecich oraz innych Naszych usługodawców, mające na celu weryfikację autentyczności Twojej tożsamości i wniosku. Poziom i zakres dokumentacji, o której przedłożenie będziemy się do Ciebie zwracali zależy od Limitów na Karcie, które wybrałeś w złożonym przez siebie wniosku. Zgodnie z właściwymi Wymogami Prawnymi, przez cały okres obowiązywania umowy o Kartę E360 będzie przeprowadzała kontrole podobne do kontroli Wniosku o wydanie Karty

  Portfele Walutowe Karty

  oznacza pięć wirtualnych portfeli walutowych związanych z Kartą, obejmujących Walutę Domyślną oraz cztery dodatkowe Waluty Wykorzystywane dla Karty

  Limit na Karcie

  oznacza maksymalną kwotę, która może znajdować się na Twoim Rachunku

  Numer Karty

  oznacza 16-cyfrowy numer znajdujący się na awersie Twojej Karty

  Posiadacz Karty lub Ty

  oznacza Ciebie jako osobę wnioskującą o wydanie Karty

  Dział Obsługi Klienta

  oznacza dział obsługi klienta, z którym można się kontaktować zgodnie z postanowieniami par. 2, i który będzie mógł udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące Twojej Karty

  Waluta Domyślna

  oznacza walutę bazową, w której Karta została Ci wydana, w zależności od Twojego statusu jako Osoby Uprawnionej. Jeżeli:

  1. zamieszkujesz na stałe w Polsce, Twoją Walutą Domyślną będzie PLN; lub
  2. jesteś obywatelem polskim na stałe zamieszkującym w Wielkiej Brytanii, Twoją Walutą Domyślną będzie GBP; lub
  3. jesteś obywatelem polskim na stałe zamieszkującym w strefie euro, Twoją Walutą Domyślną będzie EUR

  Portal Internetowy E360

  oznacza www.wizztravelcard.com jako bezpieczną stronę internetową prowadzoną przez E360, umożliwiającą Posiadaczom Kart korzystanie z różnych funkcjonalności dotyczących ich Kart, w tym składanie wniosków o wydanie Karty lub sprawdzanie historii Transakcji

  Dane Logowania

  oznaczają dane umożliwiające Ci zalogowanie się do Portalu Internetowego E360 lub zatwierdzanie dyspozycji złożonych w tym portalu

  E360 lub My

  oznacza Euronet 360 Finance Limited, jako nadzorowanego wydawcę Twojej Karty oraz członka MasterCard

  EOG

  oznacza Europejski Obszar Gospodarczy, który w dacie wydania niniejszego Regulaminu obejmuje wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein

  Osoba Uprawniona

  oznacza Klienta Wizz Air, to jest osobę fizyczną, która spełnia jedno z następujących kryteriów:

  1. zamieszkuje na stałe w Rzeczypospolitej Polskiej; lub
  2. jest obywatelem polskim zamieszkującym na stałe w Zjednoczonym Królestwie; lub
  3. jest obywatelem polskim zamieszkującym na stałe w państwach strefy euro

  pieniądz elektroniczny

  oznacza pieniądz elektroniczny odpowiadający środkom na Twojej Karcie w każdym z Portfeli Walutowych Karty oraz odpowiadający łącznej ilości środków fizycznie znajdujących się na właściwym Regulowanym Rachunku/Regulowanych Rachunkach

  EUR

  oznacza walutę strefy euro (euro)

  Opłaty

  oznaczają opłaty pobierane przez Nas od Ciebie za korzystanie z Twojej Karty, w tym Opłaty Transakcyjne oraz Opłaty za prowadzenie Rachunku, opisane szczegółowo w par. 12 oraz w Tabeli Opłat. Wszystkie Opłaty za prowadzenie Rachunku będą od Ciebie pobierane w Walucie Domyślnej, z zastrzeżeniem postanowień par. 13. Opłaty Transakcyjne mogą być pobierane od Ciebie w walucie Transakcji, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu

  Waluta Obca lub Waluty Obce

  oznacza waluty inne niż Waluta Domyślna lub Waluty Wykorzystywane dla Karty

  GBP

  oznacza walutę Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (funt szterling)

  Wymogi Prawne

  oznaczają wszelkie właściwe przepisy prawa lub zasady MasterCard, których należy przestrzegać w związku z wydawaniem i korzystanianiem z Kart oraz realizacją Programu Kart Przedpłaconych Wizz Air

  MasterCard

  oznacza MasterCard International Inc., pod auspicjami której E360 wydaje Kartę

  Akceptant

  oznacza sprzedawcę lub dostawcę towarów lub usług, który akceptuje karty opatrzone logo MasterCard jako sposób płatności, czy to w ramach transakcji dokonywanych w punkcie Akceptanta czy w sprzedaży na odległość (np. w transakcjach online lub realizowanych przez telefon)

  NOK

  oznacza walutę Królestwa Norwegii (korona norweska)

  Nasz Kurs Wymiany

  oznacza kurs wymiany walut stosowany przez Nas z uwzględnieniem ewentualnej właściwej marży. Kurs wymiany podlega zmianom bez ograniczeń co do częstotliwości i zakresu zmian i będzie on stosowany do określonej czynności z użyciem Karty zgodnie z postanowieniami par. 13.

  Kurs Wymiany MC

  oznacza kurs wymiany walut stosowany przez MasterCard z uwzględnieniem ewentualnej właściwej marży. Kurs Wymiany MC podlega zmianą bez ograniczeń co do częstotliwości i zakresu zmian i będzie stosowany do danej operacji przeprowadzonej z użyciem Karty zgodnie z postanowieniami par. 13

  Informacje Osobowe

  oznaczają Dane Klienta Wizz Air lub inne dane i informacje, które Nam przekazałeś w ramach procesu składania wniosku o wydanie Karty oraz Weryfikacji Wniosku

  PIN

  oznacza Twój osobisty numer identyfikacyjny używany przy korzystaniu z Karty

  PLN

  oznacza walutę Rzeczypospolitej Polskiej (złote)

  Rachunek/Rachunki Regulowane

  oznacza wydzielony rachunek/rachunki prowadzone w Banku na rzecz E360 dla celów przechowywania środków Posiadaczy Kart zgodnie ze wszystkimi Wymogami Prawnymi. Rachunek Regulowany będzie prowadzony w Walucie Domyślnej oraz w każdej z Walut Wykorzystywanych dla Karty

  SEK

  oznacza walutę Królestwa Szwecji (korona szwedzka)

  Regulamin

  oznacza niniejszy Regulamin, który reguluje stosunki pomiędzy E360 a Posiadaczem Karty, w tym w zakresie złożenia wniosku o wydanie Karty oraz korzystania z Karty i Portalu Internetowego E360

  Operacja

  oznacza korzystanie z Karty (z wykorzystaniem różnych metod autoryzacji zakupu towarów lub usług lub dokonania wypłaty gotówki lub innej

  akcji) u Akceptanta lub podmiotu wypłacającego gotówkę, w tym przy użyciu Bankomatu

  Transakcja

  oznacza transakcję płatniczą wykonaną na podstawie niniejszej Umowy o Kartę, w tym transakcję Kartą u Akceptanta, wypłatę środków w Bankomacie oraz transfer pomiędzy Twoim Portfelem Walutowym Karty a Portfelem Walutowym innej osoby

  Opłaty Transakcyjne

  oznaczają Opłaty pobierane za korzystanie z Karty zgodnie z postanowieniami par. 12 oraz Tabelą Opłat. Tabela Opłat zawiera dokładny wykaz tych Opłat Transakcyjnych. Prosimy, zwróć szczególną uwagę od jakich Transakcji oraz w jakiej wysokości będą pobierane z Twojego Rachunku Opłaty Transakcyjne, aby na Twoim Rachunku znajdowały się Dostępne Środki w wysokości wystarczającej na ich pokrycie!

  Waluta Wykorzystywana dla Karty

  oznacza walutę dostępną dla Twojej Karty, inną niż Waluta Domyślna, przy użyciu której możesz dokonywać transferów pieniądza elektronicznego w celu odbycia podróży lub wydatkowania środków w Walucie Wykorzystywanej dla Karty. W dacie wydania niniejszego Regulaminu, Waluty Wykorzystywane dla Karty to: GBP, PLN, NOK, SEK lub EUR w zależności od tego, jaka waluta jest Walutą Domyślną dla danej Karty. Możemy w przyszłości dodawać do Karty inne Waluty Wykorzystywane dla Karty. W takim wypadku zawiadomimy Cię o wszelkich zmianach Regulaminu z wyprzedzeniem, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu

  Wizz Air

  oznacza spółkę Wizz Air Hungary Limited, która została Naszym partnerem w celu wydania Karty w ramach programu lojalnościowego dla Klientów Wizz Air

  Konto Wizz Air

  oznacza konto internetowe Klienta Wizz Air w Wizz Air

  Klient Wizz Air

  oznacza aktualnego klienta Wizz Air posiadającego Numer Konta Klienta Wizz Air

  Numer Konta Klienta Wizz Air

  oznacza 10-cyfrowy numer przydzielony przez Wizz Air dla Konta Wizz Air

  Dane Klienta Wizz Air

  oznacza dane osobowe Klienta Wizz Air, które Wizz Air przekaże do E360 z chwilą przekierowania Klienta Wizz Air ze Strony Internetowej Wizz Air do Portalu Internetowego E360. Dane Klienta Wizz Air obejmują: Numer Rachunku Wizz Air, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu komórkowego i tytuł Klienta Wizz Air wnioskującego o wydanie Karty

  Program Kart Przedpłaconych Wizz Air

  oznacza program opracowany przez Nas we współpracy z Wizz Air w celu oferowania programu lojalnościowego Klientom Wizz Air dokonującym Operacji z użyciem Karty oznaczonej marką Wizz Air

  Strona Internetowa Wizz Air

  oznacza www.wizzair.com

 4. SKŁADANIE WNIOSKU O KARTĘ
  1. Wniosek o Kartę możesz złożyć online na Stronie Internetowej Wizz Air. W celu złożenia wniosku o Kartę musisz mieć co najmniej osiemnaście (18) lat i być Osobą Uprawnioną.
  2. Jeżeli jesteś Osobą Uprawnioną, w celu złożenia wniosku o Kartę zostaniesz przekierowany ze Strony Internetowej Wizz Air do Portalu Internetowego E360.
  3. Akceptacja przez Nas wniosku jest możliwa po potwierdzeniu Twojej tożsamości poprzez dokonanie Weryfikacji Wniosku. Z zachowaniem zasad określonych właściwymi Wymogami Prawnymi, z chwilą przekierowania Cię do Portalu Internetowego E360 Wizz Air przekaże Nam Dane Klienta Wizz Air. Poza otrzymanymi Danymi Klienta Wizz Air, zwrócimy się do Ciebie o podanie dodatkowych informacji oraz dokumentacji (włączając w to informacje i dokumenty dowodzące Twojej tożsamości, takie jak numer Twojego krajowego dowodu tożsamości lub źródła pochodzenia środków które mają być załadowane na Twoją Kartę oraz inne informacje i dokumenty niezbędne do spełnienia przez Nas Wymogów Prawnych) w zależności od Limitów na Karcie, o które wnioskujesz.
  4. Dostępne są dwa rodzaje Kart z poniższymi Limitami na Karcie:
   1. Karty z Uproszczoną Weryfikacją, jako opcja domyślna, z Limitem na Karcie maksymalnych zasileń Karty w wysokości PLN 10.500 lub €2.500 lub GBP 2.000 rocznie oraz maksymalną kwotą wykupu w wysokości PLN 4.200 lub EUR €1.000 lub GBP 700. Limity mają zastosowanie do Waluty Domyślnej Karty; lub
   2. Karty z Pełną Weryfikacją, z Limitem na Karcie maksymalnych zasileń Karty w wysokości PLN 12.600 lub EUR 3.000 lub GBP 2.100 rocznie oraz maksymalną kwotą wykupu w wysokości PLN 10.500 lub 2.500 lub GBP 2.000. . Limity mają zastosowanie do Waluty Domyślnej Karty.

   W celu złożenia wniosku o Kartę z Pełną Weryfikacją lub podniesienia statusu dotychczasowej Karty z Uproszczoną Weryfikacją do Karty z Pełną Weryfikacją będziesz musiał przekazać Nam dodatkowe informacje oraz dokumentację (włączając w to informacje i dokumenty dowodzące Twojej tożsamości, takie jak numer Twojego krajowego dowodu tożsamości lub źródła pochodzenia środków które mają być załadowane na Twoją Kartę oraz inne informacje i dokumenty niezbędne do spełnienia przez Nas Wymogów Prawnych)w celu dokonania pełnej weryfikacji zgodnie z wiążącymi nas Wymogami Prawnymi.

  5. Przeprowadzając Weryfikację Wniosku o wydanie Karty, możemy ujawnić Informacje Osobowe o Tobie w celu weryfikacji Twojej tożsamości oraz wniosku Naszym dostawcom, zarejestrowanym agencjom udzielającym referencji kredytowych czy organom odpowiedzialnym za przeciwdziałanie oszustwom.
  6. Kartę wydajemy Ci na podstawie informacji i dokumentacji przekazanych Nam w ramach Weryfikacji Wniosku. Zobowiązujesz się podawać Nam tylko prawdziwe Informacje Osobowe oraz powiadamiać Nas o wszelkich ich zmianach tak szybko, jak to możliwe, w celu zachowania prawdziwości i aktualności posiadanych przez Nas informacji. Zawiadomienia o zmianach możesz dokonywać za pośrednictwem Portalu Internetowego E360 lub kontaktując się z Działem Obsługi Klienta. Powinieneś zawsze dbać o to, aby w Naszych aktach znajdowały się aktualne dane kontaktowe umożliwiające kontakt z Tobą we wszelkich sprawach dotyczących Twojej Karty lub Transakcji. Pamiętaj, że do momentu zatwierdzenia wniosku możesz samodzielnie dokonywać korekty błędów we wprowadzanych danych. W przypadku odkrycia błędu po zatwierdzeniu formularza powinieneś niezwłocznie poinformować Nas o tym kontaktując się z Działem Obsługi Klienta.
  7. W procesie wnioskowania o wydanie Karty masz obowiązek wnieść Opłatę za Sprzedaż Karty z zastrzeżeniem sytuacji, gdy dokonasz pierwszego zasilenia Karty kwotą wskazaną w par. 8.8 poniżej. W przypadku dokonania takiego pierwszego zasilenia Twój Rachunek zostanie obciążony Opłatą za Wydanie Karty (patrz Tabela Opłat) i zostanie Ci następnie zwrócona zgodnie z par. 8.8. poniżej. Pierwszego zasilenia Karty należy dokonać w jeden z dwóch sposobów wskazanych w par. 8.1 poniżej.
  8. Karta jest wydawana na rzecz oznaczonej osoby. Wniosek o wydanie Karty możesz złożyć wyłącznie osobiście i w swoim własnym imieniu. Nie możesz posiadać więcej niż jednej Karty.
  9. Akceptacja przez Nas Twojego wniosku o Kartę jest równoznaczna z zawarciem na podstawie niniejszego Regulaminu Umowy o Kartę pomiędzy Nami a Tobą, na czas oznaczony, do czasu upływu ważności wydanej Karty, z zastrzeżeniem że Umowa o Kartę nie została przed tym czasem wypowiedziana zgodnie z par. 14. O akceptacji lub odrzuceniu złożonego wniosku poinformujemy Cię poprzez wyświetlenie statusu na Portalu Internetowego E360 nie później niż w terminie trzech (3) Dni Roboczych od chwili złożenia przez Ciebie wniosku. Brak poinformowania w powyższym terminie oznacza odrzucenie wniosku.
 5. TY I TWOJA KARTA
  1. Jeżeli Twój wniosek o wydanie Karty został zaakceptowany, Karta oraz PIN do niej zostaną Ci przesłane oddzielnymi przesyłkami na adres, który podałeś we wniosku.
  2. Karta, gdy ją otrzymasz, będzie nieaktywna i należy ją aktywować korzystając z Portalu Internetowego E360 lub kontaktując się z Działem Obsługi Klienta.
  3. Karta zostanie wydana w Walucie Domyślnej oraz zostaną dla niej określone Waluty Wykorzystywane dla Karty zgodnie z Twoim statusem jako Osoby Uprawnionej. Wraz z aktywacją Karty, nastąpi aktywacja każdego z Portfeli Walutowych Karty. Nie możesz deaktywować żadnej z Walut Wykorzystywanych dla Karty, nawet jeżeli nie przewidujesz korzystania z niej w przyszłości.
  4. Masz obowiązek złożyć swój podpis w miejscu na to przewidzianym, na odwrocie Karty, niezwłocznie po jej otrzymaniu, a najpóźniej przed jej użyciem po raz pierwszy.
  5. Karta jest „kartą przedpłaconą”, a nie kartą debetową, kredytową ani produktem bankowym. Z tytułu Dostępnych Środków powiązanych z Kartą, przechowywanych na Rachunku oraz przechowywanych na Rachunku Regulowanym nie będzie Ci wypłacane żadne oprocentowanie.
  6. Masz prawo odstąpić od Umowy o Kartę bez podania przyczyny i bez zapłaty jakiejkolwiek kary w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania po raz pierwszy Karty na podstawie Umowy o Kartę, jeżeli nie wykonałeś żadnej Transakcji.
  7. Jeżeli zdecydujesz się odstąpić od Umowy o Kartę na podstawie par. 5.6, będzie Ci przysługiwał zwrot poniesionych przez Ciebie Opłat, natomiast zostaniesz obciążony Opłatą za Wydanie Karty.
  8. Jeżeli zawarłeś Umowę o Kartę za pośrednictwem Internetu (t.j. na odległość), możesz odstąpić od niej bez podania przyczyn i bez zapłaty jakiejkolwiek kary z tego tytułu w terminie czternastu (14) dni od dnia jej zawarcia. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. Odstąpienie nie wpływa na Transakcje autoryzowane przez Ciebie przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu, w szczególności nie skutkuje zwrotem kwot autoryzowanych przez Ciebie Transakcji oraz Opłat z nimi związanych. Jeżeli dokonałeś transferu pomiędzy Twoimi Portfelami Walutowymi Karty Dostępne Środki przekazane na inny Portfel Walutowy Karty niż Portfel Walutowy Karty w Walucie Domyślnej zostaną przeliczone na Walutę Domyślną na zasadach określonych w par. 13.8. Pamiętaj, że kurs walutowy zastosowany do tego przeliczenia może być różny, od kursu zastosowanego do wykonanych transferów środków pomiędzy Twoimi Portfelami Walutowymi Karty.
  9. Oświadczenie o odstąpieniu zgodnie z par. 5.6 lub par. 5.8 powinno zostać złożone do Działu Obsługi Klienta na piśmie lub poprzez Portal Internetowy E360.
 6. BEZPIECZNE PRZECHOWYWANIE KARTY I NUMERU PIN
  1. Z chwilą otrzymania Karty lub Danych Logowania powinieneś podjąć niezbędne środki służące zapobieżeniu naruszenia indywidualnych zabezpieczeń Karty oraz konta w Portalu Internetowym E360, w szczególności powinieneś przechowywać Kartę, dane umożliwiające zlecenie Operacji (w tym numer PIN, numer i data ważności Karty lub kod CVC/CVC2) oraz Dane Logowania z zachowaniem należytej staranności. Nie ujawniaj danych Karty, w tym danych umożliwiających zlecenie Operacji oraz Danych Logowania osobom nieuprawnionym. Korzystaj z Portalu Internetowego E360 wyłącznie jeżeli masz pewność, że wykorzystywane przez Ciebie urządzenie jest w pełni bezpieczne, wolne od złośliwego oprogramowania, a także posiada zaktualizowany system operacyjny, sterowniki, aplikacje oraz oprogramowanie antywirusowe. Ani My ani Wizz Air nigdy nie żądamy podania numeru PIN ani Danych Logowania (z wyjątkiem logowania do Portalu Internetowego E360, gdzie powinieneś podać Dane Logowania). Podczas dokonywania Operacji powinieneś kontrolować okoliczności posługiwania się Kartą oraz Operacji, w szczególności upewnij się, że:
   1. obsługa punktu handlowego, w którym dokonywana jest Operacja nie próbuje wyłudzić lub skopiować Karty lub jej indywidualnych zabezpieczeń, nie używa Karty w urządzeniach innych niż terminal płatniczy, nie przetrzymuje Karty przez czas dłuższy niż dokonanie Operacji albo nie próbuje doprowadzić do sytuacji, w których utracisz Kartę z zasięgu wzroku,
   2. możesz wprowadzić kod PIN w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nim przez osoby nieuprawnione (np. zasłaniaj klawiaturę w trakcie podawania PIN),
   3. kwota Operacji podana na terminalu lub w Bankomacie jest zgodna z potwierdzeniem Operacji,
   4. Operację potwierdzasz tylko jeden raz (kilkukrotne potwierdzenie Operacji może oznaczać potwierdzenie kilku niezależnych od siebie Operacji),
   5. po dokonaniu Operacji Karta nie jest uszkodzona oraz nie ma widocznych modyfikacji Karty.

   Prosimy, abyś korzystał z Karty i Portalu Internetowego E360 zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w przypadku gdy dojdzie do sytuacji określonej w par. 6.2 poniżej - niezwłocznie nam te okoliczności zgłosił.

  2. Jeżeli stwierdziłeś, że do Karty, danych umożliwiających zlecenie Operacji (w tym do numeru PIN, Numeru Karty i daty ważności Karty lub kodu CVC/CVC2) lub Danych Logowania dostęp uzyskała lub mogła uzyskać osoba nieuprawniona, w tym wskutek ich utraty, kradzieży lub przywłaszczenia, powinieneś niezwłocznie zgłosić Nam ten fakt oraz przekazać polecenie zastrzeżenia Karty lub Danych Logowania. Zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym należy dokonać kontaktując się poprzez Automatyczny serwis obsługi Kart pod numerem 800 777 744, dostępnym w przypadku połączeń telefonicznych wychodzących z terytorium Polski, przez całą dobę lub Centrum Obsługi Kart pod numerem 0044(0)2034995169, dostępnym w Dni Robocze w godzinach 8.00 - 20.00 (czasu polskiego). Możesz również dokonać „blokady” Karty poprzez Portal Internetowy E360.
  3. Karta może zostać zablokowana po trzykrotnym wpisaniu nieprawidłowego numeru PIN. W takim przypadku skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
  4. W przypadku dokonania zgłoszenia, o którym mowa w par. 6.2 powinieneś współpracować z Nami, a także z policją i właściwymi organami ścigania w celu wyjaśnienia zaistniałych okoliczności.
  5. Numer PIN możesz zmienić w najbliższym Bankomacie, który jest wyposażony w taką funkcjonalność. Za operację zmiany PIN może zostać pobrana Opłata zgodnie z Tabelą Opłat.
 7. KORZYSTANIE Z KARTY
  1. Możesz posługiwać się swoją Kartą na całym świecie, u Akceptantów lub u podmiotów wypłacających gotówkę, w tym w Bankomatach akceptujących produkty marki MasterCard o ile Dostępne Środki są wystarczające do pokrycia kwoty Operacji i powiązanych Opłat Transakcyjnych. W przypadku, gdy posłużysz się Kartą w celu dokonania Operacji w jednej z Walut Wykorzystywanych dla Karty, ale nie zasiliłeś danego Portfela Walutowego Karty żadnymi środkami, zostanie zastosowany proces opisany w par. 13.12.
  2. Pośród Akceptantów, u których możesz korzystać z Karty znajdują się restauracje, hotele, lotniska, sklepy internetowe czy biura podróży. Karta nie może być wykorzystywana w automatycznych dystrybutorach paliwa ani do gier hazardowych lub losowych.
  3. Ponadto, mogą być miejsca na świecie, gdzie pomimo umieszczenia marki MasterCard Twoja Karta może nie działać z powodu ograniczeń występujących w danym kraju lub obszarze geograficznym.
  4. Operację autoryzujesz (wyrażasz na nią zgodę) w jeden z poniższych sposobów w zależności od wskazania Akceptanta, podmiotu wypłacającego gotówkę, w tym operatora Bankomatu, lub agenta rozliczeniowego:
   1. poprzez posłużenie się Kartą i wprowadzenie PIN,
   2. poprzez zbliżenie Karty do zbliżeniowego czytnika kart z zastrzeżeniem limitów dla Operacji zbliżeniowych, a w przypadku przekroczenia limitu dla Operacji zbliżeniowych, poprzez zbliżenie Karty i wprowadzenie numeru PIN,
   3. poprzez posłużenie się Kartą i złożenie podpisu na dokumencie potwierdzającym Operacje, zgodnie ze wzorem podpisu na rewersie Karty,
   4. poprzez podanie danych Karty, w szczególności w przypadku Operacji dokonywanych bez fizycznego użycia Karty,
  5. Transakcję w Portalu Internetowym E360 autoryzujesz (wyrażasz na nią zgodę) poprzez zalogowanie się do Portalu przy użyciu Danych Logowania i zatwierdzenie Transakcji.
  6. Z zastrzeżeniem postanowień o przewalutowaniach określonych w niniejszym Regulaminie, Operacje Kartą dokonywane są w walucie uzgodnionej pomiędzy Tobą a Akceptantem lub podmiotem wypłacającym gotówkę, w tym operatorem Bankomatu. Jeżeli Akceptant lub Bankomat oferuje Ci możliwość dokonania Operacji w Walucie Obcej będącej walutą lokalną kraju, w którym znajduje się Akceptant lub Bankomat, sugerujemy, abyś ją zrealizował w Walucie Obcej tego kraju. Jeżeli tego nie zrobisz, a proces przeliczenia Waluty Obcej na Walutę Domyślną zostanie zrealizowany przez inny podmiot, np. operatora Akceptanta lub podmiot wypłacający gotówkę, w tym operatora Bankomatu, nie możemy zagwarantować, że kursy wymiany walut, które otrzymasz będą równie konkurencyjne, jak kursy oferowane na Twojej Karcie. Jeżeli Akceptant lub Bankomat znajduje się na terytorium, na którym obowiązuje Waluta Wykorzystywana dla Karty sugerujemy, abyś posłużył się walutą lokalną (tj. Walutą Wykorzystywaną dla Karty) i nie decydował się na przeliczenie walut przez Akceptanta lub podmiot wypłacający gotówkę, w tym operatora Bankomatu, na Walutę Domyślną, ponieważ nie mamy wpływu na kurs wymiany, który zastosuje ten podmiot!
  7. Ponieważ Karta jest kartą przedpłaconą, a nie debetową lub kredytową, każda Operacja dokonywana z jej użyciem będzie wymagała elektronicznego uwierzytelnienia. Oznacza to, że z chwilą uwierzytelnienia dokonanego przez Nas wobec Akceptanta lub podmiotu wypłacającego gotówkę, w tym operatora Bankomatu, kwota Dostępnych Środków zostanie automatycznie pomniejszona o wartość danej Operacji oraz wszelkie Opłaty Transakcyjne. Jeżeli kwota Dostępnych Środków jest niższa niż kwota Transakcji wraz z Opłatami Transakcyjnymi, wówczas odmówimy wykonania Transakcji. Jeżeli w wybranym Portfelu Walutowym Karty użytym do żądanej Operacji jest za mało środków, wówczas stosuje się kolejność określona w par. 13.12.
  8. Niektórzy Akceptanci mogą naliczać dodatkowe prowizje lub opłaty za obsługę. Jest to powszechne w restauracjach, barach i hotelach. Zakupy realizowane na stronach sprzedaży wysyłkowej i w sklepach internetowych mogą wiązać się z koniecznością poniesienia przez Ciebie dodatkowych opłat. Sprawdź ostateczną kwotę Operacji oraz Dostępne Środki przed autoryzacją Operacji! Dodatkowe opłaty, o których mowa w niniejszym par. 7.8 nakładane są przez Akceptanta, a nie przez Nas!
  9. Nie zalecamy posługiwania się Kartą do dokonywania wstępnych rezerwacji w miejscach takich jak hotele i firmy wynajmujące samochody. Realizacja takich usług może oznaczać „preautoryzację” szacunkowej kwoty ostatecznego rachunku. W takim przypadku, kwota „preautoryzowana” będzie niedostępna przez pewien okres, a Dostępne Środki zostaną o tę kwotę pomniejszone.
  10. Powinieneś zapewnić, że na Karcie zawsze będą Dostępne Środki w wysokości, która wystarcza na pokrycie kwot Transakcji oraz Opłat. Nie powinieneś zlecać Transakcji przekraczających kwotę Dostępnych Środków oraz nie doprowadzać do salda debetowego (tj. ujemnego salda Dostępnych Środków). Jeżeli chcesz się posłużyć swoją Kartą w celu realizacji zakupu, którego wartość jest wyższa niż Dostępne Środki, musisz poinformować Akceptanta, aby pobrał kwotę maksymalnie do wysokości Dostępnych Środków. Pozostałą kwotę musisz zapłacić korzystając z innych sposobów, np. gotówką, kartą kredytową lub kartą debetową.
  11. Nie będziesz otrzymywał wyciągów w formie papierowej, ale informacje o Portfelach Walutowych Karty, Transakcjach oraz ich historię możesz uzyskać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta lub poprzez Portal Internetowy E360. W okresie obowiązywania Umowy o Kartę możesz otrzymać niniejszy Regulamin w postaci papierowej lub na trwałym nośniku kontaktując się z Działem Obsługi Klienta.
  12. Jeżeli nie będziesz używał swojej Karty przez dwanaście (12) miesięcy od daty ostatniej Operacji, wówczas w trzynastym (13.) miesiącu zaczniemy pobierać Opłatę za brak aktywności. Informacje o tej Opłacie znajdują się w Tabeli Opłat. Miesięczna Opłata za brak aktywności będzie pobierana za każdy miesiąc począwszy od miesiąca trzynastego (13.) do czasu ponownego użycia Karty do dokonania Operacji, upływu jej ważności lub do czasu aż saldo Dostępnych Środków wyniesie zero.
  13. Momentem otrzymania zlecenia płatniczego dla Operacji Kartą jest moment przedstawienia nam Operacji do rozliczenia. Momentem otrzymania zlecenia płatniczego dla innych Transakcji jest moment, w którym Twoje zlecenie płatnicze zostało przez Nas otrzymane. Zlecenia otrzymane w dniu niebędącym Dniem Roboczym uważa się za otrzymane pierwszego Dnia Roboczego po tym dniu. Transakcje otrzymane na Twój Portfel Walutowy Karty udostępniamy Ci niezwłocznie po uznaniu tą kwotą Rachunku Regulowanego. Operacje Kartą wykonujemy poprzez uznanie rachunku dostawcy usług płatniczych odbiorcy (w szczególności rachunku dostawcy usług płatniczych Akceptanta lub podmiotu wypłacającego gotówkę, w tym operatora Bankomatu) nie później niż w terminie jednego (1) Dnia Roboczego od momentu otrzymania zlecenia płatniczego. Pozostałe Transakcje zlecone przez Ciebie wykonujemy nie później niż następnego Dnia Roboczego.
  14. Po przekazaniu zlecenia Operacji lub po udzieleniu zgody na wykonanie Operacji Akceptantowi lub podmiotowi wypłacającemu gotówkę, w tym operatorowi Bankomatu nie możesz odwołać zlecenia Operacji ani odwołać zgody na wykonanie Operacji. Nie możesz odwołać zlecenia płatniczego Transakcji zleconej przez Ciebie w Portalu Internetowym E360 ani wycofać zgody na wykonanie takiej Transakcji od chwili otrzymania tego zlecenia przez Nas.
  15. Możemy również odmówić wykonania zlecenia Transakcji w przypadku niespełnienia przez Ciebie postanowienia Regulaminu, a także w sytuacjach określonych w przepisach prawa, w tym w przypadkach przewidzianych w Regulaminie.
  16. O odmowie wykonania zlecenia Transakcji powiadomimy Cię telefonicznie, komunikatem systemowym terminalu lub Bankomatu, w którym została użyta Karta, pocztą elektroniczną lub w Portalu Internetowym E360, chyba że powiadomienie jest niedopuszczalne z mocy przepisów prawa.
 8. ZASILENIE KARTY I ŚRODKI DOSTĘPNE NA KARCIE
  1. Kartę możesz zasilić po raz pierwszy podczas złożenia wniosku o wydanie Karty za pomocą karty kredytowej lub debetowej Visa lub MasterCard wydanej na Twoje nazwisko oraz zarejestrowanej pod tym samym adresem, który podałeś Nam składając wniosek o wydanie Karty albo z rachunku bankowego prowadzonego dla Ciebie w banku w Unii Europejskiej.
  2. Zasileń Karty po jej aktywacji i pierwszym zasileniu (tj. kolejnych zasileń) możesz dokonywać w ten sam sposób jak dokonałeś pierwszego zasilenia. Będziemy udostępniali Ci również dodatkowe metody zasilania Karty zgodnie z postanowieniami niniejszego par. 8.
  3. Kolejne zasilenia Karty mogą być dokonywane przelewem na Kartę (tj. na Rachunek Regulowany) z dowolnego rachunku bankowego, w tym z rachunku kogoś z Twoich przyjaciół lub członków rodziny w dowolnej walucie. Środki, którymi zasilisz Kartę w ten sposób zostaną Ci udostępnione na potrzeby wykonywania Transakcji niezwłocznie po ich zaksięgowaniu na Rachunku Regulowanym. Jeżeli przelew na zasilenie Karty został dokonany w walucie innej niż waluta danego Rachunku Regulowanego, na który został dokonany, kwota przelewu zostanie przewalutowana nie przez Nas lecz przez bank prowadzący Rachunek Regulowany po kursie tego banku z dnia zaksięgowania kwoty przelewu na Rachunku Regulowanym. W takim przypadku kurs wymiany nie będzie kursem ustalonym przez Nas i nie mamy wpływu na jego wysokość i nie odpowiadamy za nią! W takim przypadku odpowiadasz za to, aby pomimo przewalutowania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Rachunek Regulowany został uznany kwotą w odpowiedniej wysokości. Akceptacja przez Nas zasileń w niektórych walutach obcych, z pewnych miejsc lub dokonanych przez niektórych nadawców może być niedopuszczalna w świetle Wymogów Prawnych. W takim przypadku możemy odmówić przyjęcia zasilenia i zwrócić kwotę przelewu wykonanego na zasilenie Karty.
  4. Kolejne zasilenia Karty mogą być również dokonywane z wykorzystaniem karty kredytowej lub debetowej Visa lub MasterCard za pomocą Portalu Internetowego E360. W przypadku, gdy walutą karty Visa lub MasterCard jest Waluta Obca, przeliczenie zostanie dokonane po kursie Visa lub MasterCard z dnia rozliczenia transakcji służącej zasilenia przez Visa lub MasterCard, a My otrzymamy kwotę w Walucie Domyślnej.
  5. Inny sposób na kolejne zasilenia Twojej Karty polega na skorzystaniu z Bankomatu Euronet wyposażonego w tę funkcjonalność w Polsce. Informacje o lokalizacjach wszystkich bankomatów Euronet w Polsce można znaleźć pod adresem: www.wizztravelcard.com.
  6. W przypadku sposobów zasilenia, o których mowa w par. 8.4 i 8.5, Kartę możesz zasilić tylko Walutą Domyślną. Nie możesz dokonywać kolejnych zasileń Karty w żadnej innej z pozostałych Walut Wykorzystywanych dla Karty, chyba że dokonasz zasilenia Karty w sposób wskazany w par. 8.7.
  7. Jeżeli Twoja Karta jest Kartą z Pełną Weryfikacją, możesz także wnieść, za pomocą Portalu Internetowego E360, o przesyłanie lub otrzymywanie zasileń z innych Kart wydanych innym Osobom Uprawnionym, w następujący sposób:
   1. gdy obie przedmiotowe Karty zostały wydane dla Osób Uprawnionych na tym samym terytorium (np. Polska z Walutą Domyślną PLN), wówczas transfer z Karty na Kartę może zostać dokonany z wykorzystaniem dowolnych Portfeli Walutowych Karty; lub
   2. gdy obie przedmiotowe Karty dotyczą różnych terytoriów w ramach Programu Kart Przedpłaconych Wizz Air (np. Polska i Wlk. Brytania), wówczas możesz wnioskować o:
    1. transfer w EUR z Twojego Portfela Walutowego Karty w EUR do Portfela Walutowego Karty w EUR zamierzonego odbiorcy; lub
    2. transfer w GBP z Twojego Portfela Walutowego Karty w GBP do Portfela Walutowego Karty w GBP zamierzonego odbiorcy; lub
    3. transfer w PLN z Twojego Portfela Walutowego Karty w PLN do Portfela Walutowego Karty w PLN zamierzonego odbiorcy.
   3. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia transferów z Karty na Kartę w przypadku, gdy kwota Transakcji wraz z wszelkimi powiązanymi Opłatami przekracza Dostępne Środki w danym Portfelu Walutowym Karty.

  8. Karta będzie także zasilana przez Nas rabatami gotówkowymi realizowanymi w ramach programu lojalnościowego prowadzonego przez Nas i Wizz Air. W przypadku korzystania z Karty na jeden z poniższych sposobów, rabat gotówkowy zasili Kartę:
   1. jeżeli Kartę zasiliłeś po raz pierwszy na etapie składania wniosku (zob. par. 4.7 powyżej) na kwotę €100 lub więcej (lub 420 PLN w przypadku Waluty Domyślnej PLN lub 70 GBP dla Waluty Domyślnej GBP), wówczas pobrana z Twojej Karty Opłata za Sprzedaż Karty zostanie następnie zwrócona na Twoją Kartę;
   2. jeżeli będziesz zasilał Kartę w każdym miesiącu na kwotę €100 lub więcej (lub 420 PLN w przypadku Waluty Domyślnej PLN lub 70 GBP dla Waluty Domyślnej GBP), wówczas Opłata Miesięczna pobrana z Twojej Karty zostanie następnie zwrócona na Twoją Kartę;
   3. jeżeli Operacje są realizowane w jednej lub więcej Walut Wykorzystywanych dla Karty (tj. innych niż Waluta Domyślna), wówczas otrzymasz zwrot 1% wartości Operacji na swoją Kartę. Uznania lojalnościowe na Karcie, o których mowa w niniejszym par. 8.8 ppkt. (iii) będą dokonywane do piątego (5.) dnia kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano Operacji, z tytułu której należne jest uznanie.
  9. Poza powyższymi rabatami lojalnościowymi zasilającymi Twoją Kartę, będziesz także otrzymywał punkty w ramach Programu Lojalnościowego Wizz Air zgodnie z zasadami tego programu dostępnymi na Stronie Internetowej Wizz Air. W przypadku pytań dotyczących punktów zgromadzonych na Twojej Karcie w ramach Programu Lojalnościowego Wizz Air prosimy o kontakt z Wizz Air.
 9. TRANSFER ŚRODKÓW POMIĘDZY PORTFELAMI WALUTOWYMI KARTY
  1. Możesz dokonywać transferów pieniądza elektronicznego pomiędzy Portfelami Walutowymi Karty za pomocą Portalu Internetowego E360. Z funkcjonalności tej możesz korzystać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
  2. Wszelkie transfery pomiędzy Portfelami Walutowymi Karty wnioskowane za pomocą Portalu Internetowego E360 są dokonywane według kursów wymiany określonych zgodnie z par. 13 poniżej. Zwróć uwagę, iż dokonanie transferu pomiędzy Portfelami Walutowymi może wiązać się z obciążeniem Cię opłatą, więc prosimy, zapoznaj się z Tabelą Opłat.
  3. W przypadku gdy kwota transferu pomiędzy Portfelami Walutowymi Karty wraz z powiązaną Opłatą przewyższa kwotę Dostępnych Środków w danym źródłowym Portfelu Walutowym Karty. danej Walucie jesteśmy uprawnieni do odmowy wykonania transferu.
  4. Zlecając transfer pomiędzy Portfelami Walutowymi Karty powinieneś podać: [kwotę która ma zostać przekazana z źródłowego Portfela Walutowego Karty, docelowy Portfel Walutowy Karty i Twoją zgodę na kurs wymiany, przewidywany dla danej Transakcji. Jesteś zobowiązany zweryfikować poprawność podanych informacji przed dokonaniem zlecenia płatniczego.
 10. TERMIN WAŻNOŚCI KARTY
  1. Termin ważności Karty znajduje się na jej awersie. Z Karty można korzystać tylko przez trzydzieści sześć (36) miesięcy od daty jej wydania.
  2. Termin ważności podany na awersie Karty może być wykorzystywany przy autoryzacji niektórych Transakcji.
  3. Z Karty nie można korzystać po upływie terminu ważności.
  4. Umowa o Kartę nie ulegnie automatycznemu przedłużeniu, jeżeli nie aktywowałeś swojej Karty przed upływem jej terminu ważności (i podlegasz z tego tytułu Miesięcznej Opłacie za Brak Aktywności). Nie przedłużymy automatycznie ważności Karty, chyba że skontaktujesz się z Nami na co najmniej trzy (3) miesiące przed upływem terminu ważności Karty (w takim wypadku wydamy Ci nową Kartę).
  5. Jeżeli Karta jest aktywna Umowa o Kartę ulega przedłużeniu na okres ważności nowej Karty, o którym mowa w par. 10.1, jeżeli ani My nie złożymy oświadczenia o nieprzedłużaniu Umowy o Kartę co najmniej na dwa (2) miesiące przed upływem ważności Karty, ani Ty nie złożysz oświadczenia o nieprzedłużaniu Umowy o Kartę co najmniej na jeden (1) miesiąc przed upływem ważności Karty. W takim przypadku automatycznie zostanie Ci wydana Karta z nowym terminem ważności, o którym mowa w par. 10.1. Oświadczenie o nieprzedłużaniu Umowy o Kartę powinno zostać złożone w formie pisemnej lub jeżeli dostępnie poprzez wprowadzenie wniosku poprzez Portal Internetowy E360. W przypadku złożenia oświadczenia o nieprzedłużaniu Umowy o Kartę zgodnie z niniejszym par. 10.5, nie zostaniesz obciążony Opłatą za wcześniejsze zamknięcie.
  6. Zgodnie z właściwymi Wymogami Prawnymi, gdy Twoja Karta wygasła, Umowa o Kartę ulega automatycznemu rozwiązaniu. W przypadku, gdy w chwili upływu Terminu Ważności na Twojej Karcie znajdują się Dostępne Środki, możesz zdecydować się na ich wykup zgodnie z postanowieniami par. 11 poniżej, ale w tym celu musisz się z Nami skontaktować!
 11. WYKUP
  1. Żądanie wykupu realizowane jest w Walucie Domyślnej. Jeżeli chcesz dokonać wykupu pieniądza elektronicznego przed upływem Terminu Ważności Karty (np. wypowiadając Umowę o Kartę i wydając dyspozycję przelania Dostępnych Środków, które zostaną pomniejszone o Opłaty za wcześniejsze zamknięcie - patrz Tabela Opłat), zarówno w całości jak i w części, możesz tego dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta na piśmie lub korzystając z Portalu Internetowego E360.
  2. Gdy złożysz żądanie wykupu, wykupu tego dokonujemy poprzez przekazanie Ci kwoty Dostępnych Środków pomniejszonych o należne nam Opłaty w formie przelewu z Rachunku Regulowanego na Twój rachunek bankowy. Celem dokonanie takiej czynności musisz przekazać nam swoje Imię i Nazwisko, adres, Numer Karty i niezbędne szczegóły dotyczącego Twojego rachunku bankowego na który przekazane mają zostać środki będące przedmiotem wykupu.. Przelew wykupionych środków nie może być dokonany na rachunki osób trzecich. Przed przyjęciem żądania wykupu możemy wymagać od Ciebie udzielenia dodatkowych informacji niezbędnych do zrealizowania wykupu z uwagi na konieczność ustalenia uprawnienia do żądania wykupu lub z przyczyn wynikających z Wymogów Prawnych. Wykup następuje po przekazaniu tych informacji.
  3. Z zastrzeżeniem par. 11.4 dokonamy przelewu wykupionych środków w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych od otrzymania Twojego pisemnego wniosku zgodnie z udzielonymi nam informacjami, pod warunkiem że wszelkie Transakcje będące w toku zostały rozliczone.
  4. Przelew wykupionych środków nie jest realizowany przez okres, w którym zachodzi uzasadnione podejrzenie, że żądanie może mieć związek z działaniem oszukańczym lub jeśli Wymogi Prawne wymagają wstrzymania realizacji żądania wykupu.
  5. Za wykonanie każdego wniosku o wykup pieniądza elektronicznego przed upływem terminu ważności Karty pobrana zostanie Opłata za wcześniejsze zamknięcie, zgodnie z Tabelą Opłat.
  6. Z chwilą złożenia żądania wykupu środków z Portfela Walutowego Karty innego niż Portfel Walutowy Karty w Walucie Domyślnej, Dostępne Środki znajdujące się na tym innym Portfelu Walutowym Karty zostaną przeliczone na Walutę Domyślną zgodnie z postanowieniami par. 13 poniżej.
  7. Prawo do wykupu Dostępnych Środków przysługuje Ci w okresie trwania Umowy o Kartę oraz w terminie sześciu (6) lat od jej wygaśnięcia. W okresie trwania Umowy o Kartę możesz dokonać wykupu całości lub części Dostępnych Środków. Po wygaśnięciu Umowy o Kartę możesz żądać wykupu Dostępnych Środków w całości.
  8. Jeżeli po dokonaniu przez nas przelewu wykupionych środków zostały rozliczone Transakcje będące w toku w momencie żądania wykupu, zastrzegamy sobie prawo żądania od Ciebie zwrotu kwot tych Transakcji, z terminem płatności czternastu (14) dni kalendarzowych od otrzymania przez Ciebie naszego zawiadomienia. Jeżeli nie zapłacisz tych kwot w terminie, zastrzegamy sobie wszelkie prawa do podjęcia niezbędnych działań zmierzających do ich odzyskania.
  9. Możesz anulować lub wycofać swój wniosek o wykup pieniądza elektronicznego pod warunkiem, że powiadomisz Dział Obsługi Klienta o swoim zamiarze przed złożeniem przez Nas zlecenia przelewu zgodnie z postanowieniami niniejszego par. 11.
 12. OPŁATY
  1. Wszystkie Opłaty i należności dotyczące Karty wyszczególniono w Tabeli Opłat znajdującej się na końcu niniejszego Regulaminu. Składając wniosek o wydanie Karty, zobowiązujesz się do pokrycia wszystkich właściwych Opłat za korzystanie z Karty, w tym zarówno Opłat Transakcyjnych, jak i Opłat za prowadzenie Rachunku. Opłaty będą potrącane przez nas z Dostępnych Środków. Jeżeli dla skuteczności potrącenia zgodnie z Wymogami Prawnymi niezbędne jest złożenie oświadczenia, pomniejszenie kwoty Dostępnych Środków stanowi złożenie przez Nas tego oświadczenia o potrąceniu. W przypadku braku Dostępnych Środków w danym Portfelu Walutowym Karty wystarczających na pokrycie właściwych Opłat, stosuje się kolejność określoną w par. 13.12.
  2. Opłaty Transakcyjne będą pobierane przy okazji każdej Transakcji. W wyniku każdej Transakcji kwotę Dostępnych Środków pomniejszymy dodatkowo o kwotę należnych nam Opłat Transakcyjnych, zgodnie z Tabelą Opłat.
  3. Wszystkie Opłaty za prowadzenie Rachunku (patrz Tabela Opłat) będą pobierane z Karty w Walucie Domyślnej chyba, że w Portfelu Walutowym Karty w Walucie Domyślnej brak jest wystarczających środków. W takim przypadku właściwa Opłata obciąży następny Portfel Walutowy Karty, w którym znajdują się środki w wystarczającej wysokości, w kolejności określonej zgodnie z par. 13.12.
  4. Pobierane przez Nas Opłaty podlegają okresowym zmianom. O zamiarze dokonania zmian Opłat dotyczących Karty poinformujemy Cię z wyprzedzeniem zgodnie z postanowieniami par. 15. Informacje o Opłatach są wiążące w okresie ich udostępnienia zgodnie z pkt. 21.1.
  5. Opłaty pobierane przez Nas okresowo są należne jedynie za okres obowiązywania Umowy o Kartę. Opłaty uiszczone z góry podlegają proporcjonalnemu zwrotowi.
 13. KURSY WYMIANY WALUT I KOLEJNOŚĆ PORTFELI WALUTOWYCH KARTY
  1. Ponieważ do Twojej Karty dołączonych jest pięć (5) Portfeli Walutowych Karty, przewiduje się kilka scenariuszy zastosowania kursu wymiany walut w zależności od przeprowadzanej przez Ciebie czynności. W niniejszym par. 13 wyjaśniono, na jakich zasadach będzie stosowany Nasz Kurs Wymiany lub Kurs Wymiany MC. Kursy wymiany walut mogą się wahać i ulegać okresowym zmianom (często z minuty na minutę) i jeśli wykonasz dwie lub więcej identycznych Transakcji, kursy te niekoniecznie będą takie same. Kursy wymiany walut mogą się także różnić w okresie pomiędzy godziną przeprowadzenia Operacji u Akceptanta a godziną, w której Operacja ta obciąży Twój Rachunek ponieważ kursy wymiany zmieniają się w ciągu dnia! Informacje o marżach na Naszym Kursie Wymiany oraz Kursie Wymiany MC można znaleźć w Tabeli Opłat. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, dla każdej Operacji podlegającej przewalutowaniu przez Nas ma zastosowanie kurs walutowy z chwili otrzymania przez Nas Operacji do rozliczenia a w pozostałych przypadkach dokonania przez Nas przewalutowania - kurs walutowy z chwili otrzymania przez Nas zlecenia .
  2. Zasilenia Karty (pierwsze oraz każde kolejne) powinny być dokonywane w Walucie Domyślnej. Jeżeli będziesz próbował zasilić swoją Kartę w jednej z Walut Wykorzystywanych dla Karty lub Walutą Obcą, wówczas nie będziemy mieli wpływu na kursy wymiany stosowane przez osoby trzecie i kwota zasilenia zostanie przeliczona na kwotę w Walucie Domyślnej zanim zostanie przesłana do Nas, a kwota Dostępnych Środków może być niższa niż się spodziewałeś! Kwotę, którą zasiliłeś swoją Kartę będziesz mógł sprawdzić przeglądając historię Transakcji w Portalu Internetowym E360.
  3. Dokonując Operacji należy zwrócić uwagę na postanowienia par. 7.6 powyżej.
  4. Jeżeli Operacja jest dokonywana w Walucie Obcej, wówczas stosujemy Kurs Wymiany MC wraz z właściwą Opłatą. Operacje dokonane w Walucie Obcej będą wykonywane z Portfela Walutowego Karty w Walucie Domyślnej chyba, że na tym Portfelu Walutowym Karty brak jest wystarczającej ilości Dostępnych Środków, w którym to przypadku stosuje się proces opisany w par. 13.12.
  5. W przypadku dokonywania Operacji w walucie Portfela Walutowego Karty, w którym znajdują się Dostępne Środki w wysokości wystarczającej do wykonania Transakcji oraz pokrycia wszelkich Opłat Transakcyjnych, nie zostanie zastosowany żaden kurs wymiany walut. W przypadku braku dostatecznej ilości Dostępnych Środków w danym Portfelu Walutowym Karty, w którym dokonywana jest Operacja, stosuje się proces opisany w par. 13.12.
  6. W przypadku, gdy zlecisz transfer pieniądza elektronicznego pomiędzy Portfelami Walutowymi Karty za pośrednictwem Portalu Internetowego E360, zarówno pomiędzy Portfelem Walutowym Karty w Walucie Domyślnej a innym Portfelem Walutowym Karty (w dowolną stronę) lub pomiędzy Portfelami Walutowymi Karty w Walutach Wykorzystywanych dla Karty, wówczas do każdego takiego transferu zostanie zastosowany Nasz Kurs Wymiany.
  7. W przypadku, gdy rozliczamy Operacje z MasterCard lub gdy stosują się postanowienia par. 8.7, możemy dokonać przeliczenia Dostępnych Środków z jednego Portfela Walutowego Karty na inny (zgodnie z kolejnością określoną w par. 13.12), posługując się Naszym Kursem Wymiany, wraz z właściwą Opłatą.
  8. Jeżeli zażądałeś wykupu pieniądza elektronicznego zgodnie z par. 11 i masz Dostępne Środki w jednym lub więcej Portfeli Walutowych Karty (poza Walutą Domyślną), środki te przed dokonaniem wykupu będą musiały zostać przewalutowane na Walutę Domyślną. Żądając wykupu Dostępnych Środków upoważniasz Nas do dokonania transferu wszystkich środków z Portfeli Walutowych Karty innych niż Portfel Walutowy Karty w Walucie Domyślnej do Portfela Walutowego Karty w Walucie Domyślnej. Dokonując takiego przeliczenia, zastosujemy Nasz Kurs Wymiany zgodnie z postanowieniami par. 13.7.
  9. Opłaty za prowadzenie Rachunku będą obciążały Twój Portfel Walutowy w Walucie Domyślnej (patrz Tabela Opłat, w której wyszczególniono rodzaje Opłat za prowadzenie Rachunku oraz ich wysokość w Walucie Domyślnej). Jeżeli wysokość Dostępnych Środków w Walucie Domyślnej jest wystarczająca do pokrycia kwot Opłat, pobranie Opłat nie będzie wiązało się z przewalutowaniem. W przypadku braku wystarczającej ilości Dostępnych Środków w Walucie Domyślnej zastosowany zostanie proces określony w par. 13.12.
  10. Opłaty Transakcyjne będą obciążały Twój Portfel Walutowy Karty, z którego dokonano Transakcji, jeżeli na tym Portfelu Walutowym znajdują się Dostępne Środki w wystarczającej wysokości. W przypadku braku wystarczającej ilości Dostępnych Środków na Portfelu Walutowym, z którego realizowana jest Transakcja, zastosowana zostanie kolejność zgodnie z postanowieniami par. 13.12 do czasu aż saldo Transakcji oaz właściwe Opłaty zostaną pokryte . Jeżeli dokonałeś Operacji w walucie Portfela Walutowego Karty, na którym nie zapewniłeś Dostępnych Środków w wysokości wystarczającej do wykonania Operacji, możesz skorzystać z korzystniejszego Naszego Kursu Wymiany, jeżeli dokonasz transferu pomiędzy Portfelami Walutowymi Karty zgodnie z postanowieniami par. 13.6 niezwłocznie po dokonaniu Transakcji, aby transfer został zrealizowany zanim Operacja zostanie rozliczona z MasterCard.
  11. W przypadku gdy brak jest Dostępnych Środków na pokrycie Opłat:
   1. we wszystkich Portfelach Walutowych Karty łącznie, wówczas Opłaty obciążą Twoją Kartę do czasu uzyskania zerowego salda Dostępnych Środków, co uniemożliwi Ci dokonywania Transakcji do czasu przywrócenia salda dodatniego. Powyższe nie wpływa na nasze uprawnienie do żądania od Ciebie pozostałej części nieuregulowanych Opłat; lub
   2. w danym Portfelu Walutowym Karty dla waluty, w której dokonano Transakcji, wówczas Dostępne Środki w wysokości niezbędnej na pokrycie Opłat w pozostałych Portfelach Walutowych Karty zostaną automatycznie przez Nas przewalutowane według Naszego Kursu Wymiany zgodnie z postanowieniami par. 13.12, do czasu osiągnięcia ilości środków wystarczającej do rozliczenia Opłat lub do czasu zastosowania postanowień par. 13.11 (i).
  12. W przypadku konieczności przewalutowania Dostępnych Środków w Portfelach Walutowych, w tym na pokrycie kwot Operacji lub Opłat zgodnie z postanowieniami par. 13.5 i 13.7, kolejność przewalutowania będzie następująca, w zależności od Waluty Domyślnej Twojej Karty:
   1. gdy Walutą Domyślną jest PLN, według następującej kolejności: PLN>EUR>GBP>SEK>NOK
   2. gdy Walutą Domyślną jest GBP, według następującej kolejności: GBP>PLN>EUR>SEK>NOK
   3. gdy Walutą Domyślną jest EUR, według następującej kolejności: EUR>PLN>GBP>SEK>NOK

   Do wszelkich przeliczeń dokonywanych zgodnie z postanowieniami niniejszego par. 13.12 zastosujemy Nasz Kurs Wymiany.

   Przykładowo, jeżeli posiadasz Kartę, której Walutą Domyślną jest PLN, a dokonujesz Operacji w NOK, ale w Portfelu Walutowym Karty w NOK nie znajdują się Dostępne Środki w NOK, natomiast posiadasz środki w Portfelu Walutowym Karty w GBP, Nasz system w pierwszej kolejności sprawdzi Portfel Walutowy Karty w walucie PLN i przeliczy tyle środków, ile się w nim znajduje na pokrycie Operacji w NOK. Jeżeli kwota Operacji w NOK zostanie w pełni pokryta, przeliczanie zostanie zakończone, zaś w przeciwnym wypadku system kolejno przeliczy na pokrycie Operacji Dostępne Środki w Portfelu Walutowym Karty w EUR, itd. do czasu, aż wystarczająca ilość środków zostanie przeliczona na pokrycie pierwotnej Operacji w NOK. Proces przewalutowania określony w niniejszym par. 13.12 będzie dokonywany w chwili rozliczania Operacji, a nie w chwili jej autoryzacji, a tym samym będziesz mieć możliwość zlecenia transferu zgodnie z postanowieniami par. 13.10.

  13. Wszelkie kursy, których stosowanie przewidziano w niniejszym Regulaminie, w tym Nasze Kursy Wymiany oraz Kurs Wymiany MC, podlegają zmianom bez ograniczeń co do częstotliwości i zakresu tych zmian. Zmiana kursów, w tym Naszych Kursów oraz Kursów Wymiany MC, nie wymaga uprzedniego zawiadomienia Posiadacza Karty. Zmiany Naszych Kursów Wymiany wchodzą w życie z momentem ogłoszenia tych zmian, chyba że wraz z ich ogłoszeniem zostanie wskazany późniejszy termin.
 14. ZAWIESZENIE I ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z KARTY
  1. E360 jest uprawniony do zablokowania lub zastrzeżenia Karty lub Danych Logowania:
   1. z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem Karty lub Danych Logowania, lub
   2. w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia Karty lub Danych Logowania, lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej Transakcji;

   w tym z przyczyn wskazanych w pozostałych postanowieniach niniejszego Regulaminu. O zablokowaniu lub zastrzeżeniu Karty poinformujemy Cię niezwłocznie przed dokonaniem odpowiednio zablokowania lub zastrzeżenia, a jeżeli nie jest to możliwe - niezwłocznie po ich dokonaniu, telefonicznie, wiadomością tekstową, poprzez email lub komunikatem systemowym terminalu lub Bankomatu, w którym została użyta Karta, chyba że przepisy prawa uniemożliwiają powiadomienia lub powiadomienie albo byłoby to nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa.

  2. Wniosek o odblokowanie Karty lub Danych Logowania możesz złożyć kontaktując się z Działem Obsługi Klienta.
  3. Możesz wypowiedzieć Umowę o Kartę w każdej chwili z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, przesyłając oświadczenie o wypowiedzeniu do Działu Obsługi Klienta pisemnie lub poprzez Portal Internetowy E360.
  4. Nie zostaniesz obciążony Opłatą za wypowiedzenie Umowy o Kartę, ale możesz zostać obciążony Opłatą za wcześniejsze zamknięcie, jeżeli Umowa o Kartę ustanie wskutek jej wypowiedzenia przez Ciebie przed upływem terminu ważności Karty (w przypadkach innych niż wskazane w par. 10.5). Po ustaniu Umowy o Kartę możesz żądać wykupu Dostępnych Środków - zgodnie z par. 11 oraz Tabelą Opłat.
  5. Jesteśmy uprawnieni do wypowiedzenia Umowy o Kartę z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia z następujących ważnych przyczyn:
   1. naruszenia przez Ciebie Regulaminu,
   2. Pozostajesz w opóźnieniu nie krótszym niż trzydzieści (30) dni z zapłatą należności wynikających z Umowy o Kartę, w tym Opłat, a my bezskutecznie wezwiemy Cię do zapłaty tych należności w terminie czternastu (14) dni od otrzymania wezwania do zapłaty;
   3. Podejmujesz działania lub czynności sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami, które mają wpływ na sposób realizacji Umowy o Kartę,
   4. Składając wniosek o Kartę lub później podałeś nam dane lub informacje nieprawdziwe albo niezgodne ze stanem faktycznym, których treść lub charakter mogłyby spowodować odrzucenie wniosku o Kartę, albo posłużyłeś się dokumentami sfałszowanymi, przerobionymi, podrobionymi lub poświadczającymi nieprawdę,
   5. Przez trzy (3) kolejne miesiące nie zapewnisz Dostępnych Środków w wysokości wystarczającej na pokrycie zaległych i bieżących opłat za okres ich pobierania zgodnie z Tabelą Opłat,
   6. Przez trzy (3) kolejne miesiące dokonasz co najmniej dwóch Transakcji powodujących przekroczenie Dostępnych Środków,
   7. Przez dwanaście (12) kolejnych miesięcy nie zapewnisz Dostępnych Środków lub doprowadzisz do wystąpienia salda debetowego,
   8. Uzyskamy informację pochodzącą od organów publicznych o popełnieniu lub podejrzeniu popełnienia przez Ciebie przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów lub ochronie informacji, w tym przestępstwa z wykorzystaniem Karty lub przestępstwa na Naszą szkodę lub na szkodę Akceptanta, podmiotu wypłacającego gotówkę, w tym operatora Bankomatu,
   9. Koszty wykonywania Naszych obowiązków wynikających z Umowy o Kartę, w tym koszty rozliczania Transakcji, wzrosną o co najmniej 10 % wskutek wzrostu cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, kosztów rozliczeń pomiędzy dostawcami usług płatniczych, obsługi systemu informatycznego stosowanego przez Nas do wykonywania Umowy o Kartę lub zmiany przepisów prawa, jeżeli do wzrostu kosztów doszło nie dalej niż trzy (3) miesiące przed wypowiedzeniem,
   10. Wykorzystywania Karty do działalności sprzecznej z przepisami prawa, w tym w przypadku naruszania przez Ciebie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu lub uniemożliwienia Nam wykonywania obowiązków wynikających z tych przepisów,
   11. Wykorzystania Karty do przeprowadzania rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  6. Umowa o Kartę ustaje automatycznie z chwilą powzięcia przez Nas informacji o Twojej śmierci.
  7. Po upływie okresu wypowiedzenia, Twoja Karta nie będzie zdatna do użytku. Będziemy starali się skontaktować z Tobą korzystając z najnowszych danych, które mamy w swojej dokumentacji na Twój temat.
 15. ZMIANY REGULAMINU
  1. Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w tym Tabeli Opłat, jeżeli wystąpi co najmniej jedna z następujących ważnych przyczyn:
   1. zmiana stanu prawnego skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie;
   2. wydanie orzeczenia sądu powszechnego lub wydanie decyzji, zalecenia, rekomendacji lub innego, wiążącego Nas aktu przez organ administracji publicznej, skutkujący koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie;
   3. zmiana w Naszej ofercie, ze względu na:
    1. wprowadzenie przez Nas nowych produktów i usług, przy czym zmiana Regulaminu może dotyczyć jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi produktami lub usługami, korzystanie z nich nie będzie dla Ciebie obowiązkowe, a niekorzystanie nie będzie wiązało się z kosztami, chyba że wyrazisz na korzystanie i ponoszenie kosztów odrębną zgodę,
    2. poprawę przez Nas istniejących funkcjonalności lub świadczonych usług w celu zwiększania poziomu bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub polepszenia użyteczności udostępnianych funkcjonalności i usług świadczonych przez Nas, przy czym zmiana Regulaminu może dotyczyć jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi funkcjonalnościami lub usługami,
    3. rezygnacja z niektórych funkcjonalności lub usług, lub zmianę istniejących funkcjonalności lub usług świadczonych przez Nas, ze względu na dalszą niemożność świadczenia danej usługi lub udostępniania funkcjonalności w dotychczasowej formie spowodowaną ustaniem umowy pomiędzy Nami a podmiotem, z którego usług korzystaliśmy świadcząc daną usługę lub udostępniając daną funkcjonalność lub ze względu na wzrost kosztów świadczenia danej usługi o co najmniej 10 %, spowodowany wzrostem cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, kosztów rozliczeń pomiędzy dostawcami usług płatniczych, obsługi systemu informatycznego stosowanego przez Nas do świadczenia danej usługi lub udostępniania danej funkcjonalności, lub zmianą przepisów prawa regulujących świadczone usługi lub udostępnione funkcjonalności przez Nas, jeżeli ten wzrost miał miejsce nie dalej niż na trzy (3) miesiące przed ogłoszeniem zmiany Regulaminu, przy czym zmiana Regulaminu może zostać dokonana jedynie w zakresie niezbędnym do usunięcia lub zmiany tych funkcjonalności lub usług.
  2. O zmianie Regulaminu i o dacie wejścia w życie zmienionego Regulaminu poinformujemy Cię pocztą elektroniczną oraz opublikujemy zmieniony Regulamin na Portalu Internetowym E360. Data wejścia w życie zmienionego Regulaminu nie może być wcześniejsza niż dwa (2) miesiące od poinformowania Cię o zmianie.
  3. Do dnia poprzedzającego określony przez Nas dzień wejścia w życie zmian Regulaminu możesz zgłosić sprzeciw wobec zmian Regulaminu, względnie możesz wypowiedzieć Umowę o Kartę ze skutkiem natychmiastowym. Sprzeciw lub wypowiedzenie złóż w formie pisemnej do Działu Obsługi Klienta. Brak zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec zmian, wyrażonego w sposób i w terminie określonych w niniejszym par. 15, jest równoznaczny wyrażeniu zgody na zmiany i na ich wejście w życie w terminie określonym przez Nas. Jeżeli nie wypowiedziałeś Umowy o Kartę oraz zgłosisz sprzeciw wobec zmian Regulaminu w sposób i w trybie określonych w niniejszym postanowieniu, Umowa o Kartę wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian. Z tytułu zgłoszenia sprzeciwu lub rozwiązania tej Umowy o Kartę wskutek wypowiedzenia, o których mowa w niniejszym postanowieniu, nie ponosisz żadnych Opłat na Naszą rzecz. W takim przypadku będziesz mógł również dokonać wykupu Dostępnych Środków bez ponoszenia Opłat.
 16. TRANSAKCJE SPORNE
  1. Odpowiadasz w całości za nieautoryzowane Transakcje:
   1. do których doprowadziłeś umyślnie,
   2. dokonane przed zgłoszeniem, o którym mowa w par. 6.2 Regulaminu, do których doprowadziłeś wskutek naruszenia obowiązków określonych w par. 6.1 Regulaminu umyślnie lub przez rażące niedbalstwo.
  2. Odpowiadasz za nieautoryzowane Transakcje inne niż określone w par. 16.1. dokonane przed zgłoszeniem, o którym mowa w par. 6.2 Regulaminu, do łącznej ich sumy odpowiadającej równowartości 50 GBP:
   1. będące skutkiem posłużenia się utraconymi lub skradzionymi: Kartą, danymi umożliwiającymi zlecenie Operacji (w tym numeru PIN, numeru i daty ważności Karty lub kodu CVC/CVC2) lub Danymi Logowania,
   2. będące skutkiem przywłaszczenia lub nieuprawnionego użycia innego niż w określone w par. 16.2 (i) Karty, Danych Karty lub Danych Logowania do którego doszło w wyniku niepodjęcia przez Ciebie z należytą starannością niezbędnych środków służących zapobieżeniu naruszenia indywidualnych zabezpieczeń Karty lub Danych Logowania, w szczególności przechowywania Karty, danych umożliwiających zlecenie Operacji (w tym numeru PIN, numeru i daty ważności Karty lub kodu CVC/CVC2) oraz Danych Logowania z zachowaniem należytej staranności i nieudostępniania ich osobom nieuprawnionym.
  3. Nie odpowiadasz za nieautoryzowane Transakcje niewymienione w par. 16.1-16.2. Jeżeli nie zapewniliśmy środków umożliwiających dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w par. 6.2 Regulaminu, odpowiadasz wyłącznie za nieautoryzowane Transakcje, o których mowa w par. 16.1 (i) niniejszego Regulaminu.
 17. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego par. 17, nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie ani opóźnienie w wykonaniu obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu z powodu Wymogów Prawnych. W takim przypadku nie będziemy odpowiedzialni za żadne poniesione przez Ciebie straty pośrednie lub następcze.
  2. Nie ponosimy odpowiedzialności ani nie mamy żadnych zobowiązań z tytułu towarów lub usług, które zakupisz przy użyciu Karty.
  3. Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku odmowy uznania Operacji przez Akceptanta lub nieodwołania przez Akceptanta na Twoje żądanie autoryzacji Operacji.
  4. Żadne postanowienie niniejszego Regulaminu nie wyklucza ani nie ogranicza Naszej odpowiedzialności wobec Ciebie z tytułu zgonu lub obrażeń cielesnych wynikających z Naszego niedbalstwa lub umyślnego działania.
  5. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Regulaminu, będziesz odpowiedzialny za wszelkie straty lub oszustwa, wynikłe bezpośrednio z nieinformowania Nas o zmianach Twoich danych kontaktowych.
  6. Nie udzielamy gwarancji ani dodatkowej ochrony w zakresie zakupów dokonywanych przez Internet, drogą wysyłkową czy telefonicznie.
  7. Jeżeli będziesz korzystał ze swojej Karty niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub jeżeli stwierdzimy, że posługujesz się kartą w sposób oszukańczy, możemy obciążyć Cię wszelkimi uzasadnionymi kosztami, które poniesiemy podejmując działania mające na celu powstrzymanie Ciebie od korzystania z Karty oraz odzyskanie należnych środków pieniężnych w związku z Twoimi działaniami.
  8. Z zastrzeżeniem par. 17.13 i 19.4 Regulaminu, ponosimy odpowiedzialność za należyte wykonanie Transakcji przez uznanie rachunku dostawcy usług płatniczych odbiorcy oraz odpowiedzialność za należyte wykonanie otrzymanej dla Ciebie Transakcji.
  9. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Transakcji przez uznanie rachunku dostawcy usług płatniczych odbiorcy, za które ponosimy odpowiedzialność, przywracamy Portfel Walutowy Karty do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miało miejsca niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji przez zwrot kwoty Transakcji, do wysokości tej jej części, w której Transakcja nie została wykonana, a którą zostałeś obciążony, z jednoczesną korektą Opłat.
  10. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania otrzymanej dla Ciebie Transakcji, za które ponosimy odpowiedzialność, niezwłocznie uznajemy Portfel Walutowy Karty odpowiednią kwotą w celu doprowadzenia Rachunku do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miało miejsca niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji.
  11. W razie nieterminowego wykonania Transakcji nasza odpowiedzialność obejmuje wyłącznie szkody będące normalnym skutkiem nieterminowego wykonania.
  12. W razie wystąpienia nieautoryzowanej Transakcji, za którą nie odpowiadasz, przywracamy Portfel Walutowy Karty do stanu jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana Transakcja przez zwrócenie Ci kwoty Transakcji do wysokości, za którą zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu nie odpowiadasz, z jednoczesną korektą Opłat.
  13. Nasza odpowiedzialność jest całkowicie wyłączona, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji wynika z siły wyższej lub zastosowania przepisów prawa.
  14. Możesz wnioskować o podjęcie przez Nas działań w celu prześledzenia niewykonanej lub nienależycie wykonanej Transakcji zainicjowanej przez Ciebie. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym składasz kontaktując się z Działem Obsługi Klienta. O wyniku poinformujemy Cię w sposób określony we wniosku, a w przypadku braku takiego określenia - telefonicznie, wiadomością tekstową, poprzez email lub poprzez Portal Internetowy E360.
  15. Możesz wnioskować o zwrot kwoty wykonanej i autoryzowanej Operacji Kartą jeżeli:
   1. w momencie autoryzacji nie została określona dokładna kwota Operacji, oraz
   2. kwota Operacji jest wyższa niż kwota, jakiej mogłeś się spodziewać, uwzględniając rodzaj i wartość wcześniejszych Operacji, postanowienia Regulaminu oraz istotne dla sprawy okoliczności.
  16. Wnosząc o zwrot nie możesz powoływać się na przyczyny związane z wymianą walut.
  17. Wnosząc o zwrot jesteś zobowiązany przedstawić okoliczności faktyczne wskazujące na spełnienie warunków zwrotu. Na złożenie wniosku o zwrot masz osiem (8) tygodni od dnia obciążenia Twojego Rachunku. Wniosek o zwrot możesz wysłać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta.
 18. DANE OSOBOWE
  1. Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych, a Tobie przysługuje prawo dostępu i poprawiania tych danych. Wszelkie wnioski i zapytania odnośnie ich przetwarzania kieruj do Company Secretary, Euronet 360 Finance Limited, 6th Floor Watson House, 54 Baker Street, London W1U 7BU Zjednoczone Królestwo. Twoje dane osobowe, w tym Informacje Osobowe, będą przetwarzane przez Nas w celu wykonania Umowy o Kartę, dochodzenia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków wynikających z Wymogów Prawa i w naszych celach marketingowych. Twoje dane będą udostępniane innym dostawcom usług płatniczych uczestniczącym w wykonaniu Umowy o Kartę (w tym Operacji), a także podmiotom wskazanym w Regulaminie.
  2. Podanie nam danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie oznaczonym we wniosku o wydanie Karty jest niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy o Kartę.
  3. Jeżeli będziemy gromadzili Informacje Osobowe o Tobie podczas Kontroli złożonego Wniosku, świadczenia usług lub podczas bieżących kontroli Ciebie i Twoich Transakcji:
   1. podejmiemy wszelkie wymagane środki ostrożności w celu ich zabezpieczenia;
   2. będą one mogły być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym przez Naszych usługodawców, którzy mają obowiązek ich zabezpieczenia w odpowiedni sposób; oraz
   3. będziemy mogli z nich korzystać w związku z nieuprawnionym użyciem Karty.
 19. PROCEDURA REKLAMACYJNA
  1. W przypadku jakichkolwiek reklamacji lub niezadowolenia z Karty, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta według danych wskazanych powyżej.
  2. Reklamacje i zgłoszenia dotyczące korzystania z Karty mogą być przesyłane poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta w formie pisemnej, telefonicznie, a także wiadomością poczty elektronicznej.
  3. Reklamacje powinny być składane w języku polskim lub angielskim i będą rozpatrywane w języku, w którym złożyłeś daną reklamację.
  4. Jesteś zobowiązany zgłaszać Nam niezwłocznie reklamacje dotyczące nieautoryzowanej, niewykonanej lub nieprawidłowo wykonanej Transakcji. Brak dokonania przez Ciebie zgłoszenia nieprawidłowości, o których mowa w zdaniu poprzedzającym w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia Rachunku Karty, albo od dnia, w którym Transakcja miała być wykonana powoduje wygaśnięcie Twoich roszczeń wobec E360 w związku z niezgłoszoną nieprawidłowością. Zalecamy, abyś sprawdzał historię swoich Transakcji oraz saldo Dostępnych Środków systematycznie, co najmniej raz na dwa (2) tygodnie.
  5. Jeżeli w wyniku zgłoszenia przez Ciebie reklamacji kwota Transakcji została Ci zwrócona, a następnie okazało się, iż zwrot ten Ci nie przysługiwał, kwota Transakcji zostanie ponownie pobrana z Twojego Rachunku. W takim przypadku możemy obciążyć Cię Opłatą („Opłata za Transakcję Sporną”) zgodnie z Tabelą Opłat.
  6. Reklamacje rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania. Termin ten w przypadkach szczególnie skomplikowanych, może być wydłużony do sześćdziesięciu (60) dni, przy czym zostaniesz o tym wcześniej poinformowany. Odpowiedź na reklamację przyślemy na wskazany przez Ciebie w reklamacji adres korespondencyjny lub, w przypadku wyboru formy powiadomienia pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Ciebie.
  7. Jesteś zobowiązany udzielić Nam wyjaśnień i pomocy w sprawach związanych ze zgłoszoną przez Ciebie reklamacją, jeśli udzieleniu wyjaśnień lub pomocy nie sprzeciwiają się przepisy obowiązującego prawa. Jesteś zobowiązany do udzielenia wyjaśnień w terminie siedmiu (7) dni od otrzymania wezwania.
  8. W przypadku, gdy nie będziesz usatysfakcjonowany zaproponowanym przez Nas rozwiązaniem, masz prawo do pozasądowego rozwiązywania sporów. W tym celu możesz zgłosić się do:
   1. Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, który rozpatruje sprawy, gdzie wartość przedmiotu sporu, co do zasady, przekracza 500 zł oraz w sprawach o prawa niemajątkowe - więcej informacji znajdziesz na http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/index.jsp;
   2. Sądu Polubownego przy Rzeczniku Finansowym - więcej informacji znajdziesz na http://rf.gov.pl/.

   Niniejszym informujemy również o istnieniu platformy ODR (European Online Dispute Resolution platform), oraz możliwości wykorzystania jej w celu rozstrzygania sporów. Platforma jest dostępna pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  9. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w sposób dla Ciebie satysfakcjonujący, możesz skierować sprawę do Rzecznika Usług Finansowych (Financial Ombudsmen Services), który jest niezależnym organem powołanym w celu orzekania sporach pomiędzy usługobiorcami a podmiotami oferującymi produkty finansowe.
  10. Z Rzecznikiem Usług Finansowych można się kontaktować:
   1. pisząc na adres: Exchange Tower, London E14 9SR, United Kingdom;
   2. za pomocą poczty elektronicznej complaint.info@financial-ombudsman.org.uk; lub
   3. telefonicznie pod jednym z następujących numerów:
    1. 0800 023 4567 (połączenia z tym numerem powinny być bezpłatne z telefonów stacjonarnych i komórkowych);
    2. 0300 123 9123 (połączenia z tym numerem nie powinny kosztować więcej niż połączenia z numerami stacjonarnymi w Wlk. Brytanii z obszaru tego kraju); lub
    3. +44 20 7964 0500 w przypadku połączenia realizowanego spoza obszaru Wielkiej Brytanii.
  11. Jeżeli nasze działanie narusza przepisy prawa możesz wnieść skargę na działanie E360 do Brytyjskiego Urzędu ds. Usług Finansowych (Financial Conduct Authority).
 20. REKOMPENSATA
  1. Zgodnie z Wymogami Prawnymi, mamy obowiązek przechowywać Dostępne Środki na Regulowanym Rachunku na wypadek naszej niewypłacalności. W takim przypadku Dostępne Środki będą zabezpieczone przed roszczeniami naszych wierzycieli choćbyś nawet utracił możliwość korzystania z Karty. W przypadku Naszej upadłości Dostępne Środki byłyby chronione i zostałyby Ci zwrócone.
  2. Prosimy, zwróć uwagę, iż Karta to produkt pieniądza elektronicznego i nie może być utożsamiana z rachunkiem bankowym ani traktowana jak środki lub depozyty znajdujące się na zwykłym rachunku bieżącym czy oszczędnościowym. Oznacza to, że jeżeli Bank stanie się niewypłacalny, Dostępne Środki nie będą chronione na mocy brytyjskiego Systemu Rekompensat dla Usług Finansowych (UK’s Financial Services Compensation Scheme) ani żadnego innego systemu gwarantowania depozytów. Dostępne Środki są traktowane inaczej niż środki czy lokaty na zwykłych rachunkach bieżących czy rachunkach oszczędnościowych.
 21. WARUNKI OGÓLNE
  1. Będziemy kontaktować się z Tobą w języku polskim, a na Twoje życzenie w języku angielskim. Niniejszy Regulamin jest utrwalony i udostępniony w obu wersjach językowych w Portalu Internetowym E360, skąd możesz go pobrać lub wydrukować w celu zabezpieczenia treści zawartej Umowy o Kartę. Można go również uzyskać na wniosek, kontaktując się z Działem Obsługi Klienta. Umowa o Kartę jest zawarta w języku polskim i wiążąca jest polska wersja Regulaminu.
  2. O ile Regulamin wyraźnie nie stanowi inaczej, w toku wykonywania Umowy o Kartę będziemy się porozumiewać z Tobą za pośrednictwem Portalu Internetowego E360, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
  3. Jeżeli jakiekolwiek warunki niniejszego Regulaminu okażą się nieważne bądź bezskuteczne w całości lub w części z dowolnej przyczyny, inne postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
  4. Niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego, nie oznacza zrzeczenia się przez Nas tego prawa lub środka prawnego w całości ani w części oraz nie pozbawia Nas możliwości wykonywania tych praw lub korzystania z tych środków prawnych w przyszłości.
  5. Dla prawidłowego funkcjonowania Portalu Internetowego E360 niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu oraz przeglądarki Internet Explorer 9, Mozilla Firefox albo Google Chrome z włączoną obsługą plików cookies, javascript oraz flash player. W związku z korzystaniem z Portalu Internetowego E360 nie wolno Ci przesyłać treści o charakterze bezprawnym.
  6. Nie jesteś uprawniony do przeniesienia praw wynikających z niniejszego Regulaminu. Umowa o Kartę wiąże Ciebie osobiście i nie może zostać przeniesiona. Zachowujesz potencjalną odpowiedzialność wynikającą z niniejszego Regulaminu do czasu wygaśnięcia Umowy o Kartę.
  7. O ile nie dokonaliśmy cesji praw wynikających z niniejszego Regulaminu, żadnej osobie trzeciej nie będą przysługiwały żadne prawa ani korzyści wynikające z niniejszego Regulaminu.
  8. Niniejszy Regulamin, w tym stosunki pomiędzy Nami a Tobą przed zawarciem Umowy o Kartę oraz zawarcie i wykonanie Umowy o Kartę, podlega prawu Anglii i Walii. Nie pozbawia Cię to ochrony przyznanej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
  9. Wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem z Karty, nierozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

Regulamin Programu Kart Przedpłaconych Wizz Air v.1.0
Obowiązujący: 23 grudnia 2015 roku – 25 czerwca 2017 roku

TABELA OPŁAT

OPIS

OPŁATY

WALUTA DOMYŚLNA PLN

WALUTA DOMYŚLNA EUR

WALUTA DOMYŚLNA GBP

OPŁATY ZA PROWADZENIE RACHUNKU

Opłata miesięczna za kartę przedpłaconą – nie jest pobierana w przypadku zasilenia Karty na kwotę PLN 420 / EUR 100 / GBP 70 miesięcznie

PLN 3

EUR 0,75

GBP 0,50

Opłata za brak aktywności (naliczana po 12 miesiącach od daty ostatniej Operacji)

PLN 4

EUR 1

GBP 0,70

Opłata za Wydanie Karty – jest zwracana w przypadku pierwszego zasilenia Karty na kwotę PLN 420 / EUR 100 / GBP 70

PLN 20

EUR 5

GBP 5

Opłata za ponowne wydanie Karty (pobierana w przypadku wydania nowej Karty, z przyczyn innych niż zablokowanie lub zastrzeżenie dotychczasowej Karty)

PLN 20

EUR 5

GBP 5

Opłata za wcześniejsze zamknięcie

PLN 20

EUR 5

GBP 5

OPŁATY TRANSAKCYJNE

WALUTA TRASNAKCJ

Opłata za wypłatę z Bankomatu w kraju

PLN 8

EUR 2

GBP 1,50

Opłata za wypłatę z Bankomatu za granicą

EUR

EUR 3

EUR 3

EUR 3

GBP

GBP 2,20

GBP 2,20

GBP 2,20

PLN

PLN 12

PLN 12

PLN 12

SEK

SEK 27

SEK 27

SEK 27

NOK

NOK 27

NOK 27

NOK 27

Opłata za wypłatę z Bankomatu sieci Euronet

Bezpłatnie

Bezpłatnie

Bezpłatnie

Sprawdzenie salda w Bankomacie

PLN 1

EUR 0,30

GBP 0,20

Zmiana PIN w Bankomacie

PLN 2

EUR 0,50

GBP 0,40

Zasilenie Karty przy użyciu karty płatniczej

1%
min PLN 4

1%
min EUR 0,90

1%
min GBP 0,70

Zasilenie Karty przelewem

Bezpłatnie

Bezpłatnie

Bezpłatnie

Zasilenie karty przelewem online

2% wartości zasilenia

N/A

N/A

Zasilenie karty w punkcie sprzedaży (jeśli dostępne)

3% wartości zasilenia

N/A

N/A

Zasilenie Karty we wpłatomacie Euronet

1% wartości zasilenia

N/A

N/A

Transfer z Karty na Kartę (krajowy)

EUR

EUR 0,50

EUR 0,50

EUR 0,50

GBP

GBP 0,40

GBP 0,40

GBP 0,40

PLN

PLN 2

PLN 2

PLN 2

SEK

SEK 5

SEK 5

SEK 5

NOK

NOK 5

NOK 5

NOK 5

Transfer z Karty na Kartę (międzynarodowy)

EUR

EUR 1 plus 1% wartości transakcji min EUR 2 max EUR 5

EUR 1 plus 1% wartości transakcji min EUR 2 max EUR 5

EUR 1 plus 1% wartości transakcji min EUR 2 max EUR 5

GBP

GBP 0,70 plus 1% wartości transakcji min GBP 1,50 max GBP 4

GBP 0,70 plus 1% wartości transakcji min GBP 1,50 max GBP 4

GBP 0,70 plus 1% wartości transakcji min GBP 1,50 max GBP 4

PLN

PLN 4 plus 1% wartości transakcji min PLN 8 max PLN 20

PLN 4 plus 1% wartości transakcjimin PLN 8 max PLN 20

PLN 4 plus 1% wartości transakcjimin PLN 8 max PLN 20

Opłata za przewalutowanie w przypadku transakcji w Walucie Obcej

3,50% kwoty podlegającej przewalutowaniu

3,50% kwoty podlegającej przewalutowaniu

3,50% kwoty podlegającej przewalutowaniu

Opłata za przewalutowanie, w przypadku przewalutowania z tytułu braku dostępnych środków na portfelu walutowym

3,50% kwoty podlegającej przewalutowaniu

3,50% kwoty podlegającej przewalutowaniu

3,50% kwoty podlegającej przewalutowaniu